Eerlijk
delen?

Startpagina
Alle informatie
Opsomming fouten
Doel van deze site
Wie staat er achter?
Waarom deze site?
Beantwoording
Wanneer bereikbaar?
Wat kan ik doen?
Berekeningen?
Copyright

Pagina 2
Wie vraagt aan?
Ex niet te vinden
Verevening
Rekenregels:
- Wet VPS
- Boon van Loon
Convenant
Info aan ex
Uitstel pensioen
Reparatie
Geen verevening
Partnerpensioen
Rijksoverheid (link)
Wet VPS uitsluiten
Wezenpensioen
Afstand NB-pensioen
Opzettelijk verzwijgen

Pagina 3
Verjaring BW3 178
Oproep geen pensioen
Buitenlands pensioen
Buitenlands huwelijk
Welke rechtsmacht
Conservatoir beslag
Conversie Wettelijk?
Wanneer Conversie
Altijd toestemming
Indexatie na conversie
Ander ver. percentage
Afstand doen
Kosten verzekeraar
Kosten advocaat
Offerte
Overlijden
Alimentatie en:
-Pensioen
-Pré-pensioen
Tijdelijk pensioen
Fiscus en pensioen
Burgerservicenummer
Fiscus en kosten

Pagina 4
Einde samenwonen
Flitsscheiding
Geschiedenis:
Partnerpensioen 1973
Boon van Loon 1981
Verevening 1995
Huwelijkse voorwaarde
Wet VPS of
Boon van Loon
Sch van Tafel en Bed
Hertrouw
Waarde-overdracht :
mbt scheiding
mbt partnerpensioen

Pagina 5
Pensioenverweer
Tijdig aanvragen!
Niet tijdig?
Bijzonder Partnerpens
Eerder met pensioen
Uitstel pensioen

Uitleg dmv cijfers
:
Normale verdeling
Wettelijke conversie
Algehele conversie
Conversie ja of nee
Boon van Loon
Plus Art. 30-70

Pagina 6 (Eerlijk?)
Delta lloyd
De helft?
Wettelijke conversie?
Algehele conversie?
Waarde-overdracht?
Verduistering (B)PP?
Samenwoning?
Vereveningsgrens?
Indexering?
Communicatie?
Partnerpensioen?
WVPS voor nov '81?
Boon van Loon:
- verjaart het?
- eerlijk?
- controle cijfers?

Pagina 7
U zoekt een advocaat
Kantonrechter
Probleem advocaat
Nuttige adressen
Waar moet ik zijn?
Grens verevening
Indexering/toeslagen
Info door verzekeraar
Klacht Ombudsman
Advocaat toevoeging
Rechtsbijstand vzi

Pagina 8
Boon van Loon Info:
-Berekening
-Welke aanspraak
-Indexering
-Backservice
-Rechtbanken
-Haviltex-Criterium
-27.11.1981 heilig?
-Juiste tarief!
-Korten
-Al eerder gekort?
Telegraaf 30.04.2011

Pagina 9
Siemens/PME

Pagina9a
Rechtsongelijkheid

Pagina10
Foute tarieven
- PME en PMT
- BPF Bouw

Pagina11
Boon van Loon arrest

Pagina11a
Arresten mbt BvL

Pagina 12
Waar heeft u recht op

Pagina 12a
Procederen?

Pagina 13
Eindloon!!!!!
Het grote bedrog!

Pagina 16
Nationale Nederlanden

Pagina 20
Ges. Rechtsbijstand:
Brief aan:
Min. Sander Dekker

 

 

*Als uw zaak niet volledig door mij is uitgezocht, bedenkt u dan svp, dat een pensioenadvocaat geen pensioenspecialist is!

Partnerpensioen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus eerst een opgave vragen en daarna pas verevenen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U zoekt een goeie (pensioen)advocaat*

Als uw zaak door mij volledig is uitgezocht en u heeft geen overeenstemming met uw ex-partner kunnen bereiken over verrekening van het pensioen als gevolg van uw scheiding dan heeft u een advocaat nodig, die, eventueel via een gerechtelijke procedure, er voor kan zorgen dat uw ex-partner alsnog overgaat tot uitbetaling van het pensioen waar u als gevolg van uw scheiding recht op heeft.
Zie ook: Rechter en advocaat.

Uiteraard ook als uw ex-partner het niet eens is met de hoogte van het te verrekenen bedrag.

Uw voordeel is dat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Van alle communicatie met pensioenuitvoerders, met de ex-partner en met derden, nadat u hier toestemming voor heeft gegeven, gaat een afschrift naar de advocaat.

U kunt contact opnemen met Mr. C.P.R.M. (Kees-Pieter) Dekker van

Kortman Advocaten
Raamweg 3
2596 HL s'-Gravenhage

Tel. 070-3024030
Mob. 06-53716055
Fax. 070-3523174

Email en website: dekker@kortmanadvocaten.nl

of met

Mr. B.J. Bodewes van

Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur
Beilerstraat 10
9401 PK Assen

Tel. 0592 820202
Mob. 06 20345613
Fax. 0592 865723

Geen gesubsidieerde rechtsbijstand.

www.pensioenrechtadvocatuur.nl

Kantonrechter heeft rechtsmacht

In artikel 216 van de PensioenWet wordt geregeld dat zaken betreffende vorderingen uit hoofde van een pensioenovereenkomst, een uitvoeringsovereenkomst, een uitvoeringsreglement of een pensioenreglement door de kantonrechter worden behandeld en beslist.

Dit artikel sluit aan bij art. 93 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarin is bepaald dat de kantonrechter bevoegd is voor geschillen betreffende arbeidsovereenkomsten ongeacht het beloop of de waarde van de vordering.

E.e.a. staat ruim omschreven. Door de gehanteerde formulering is niet de persoon die de vordering instelt bepalend voor de bevoegdheid van de kantonrechter, maar de aard van de vordering.

Dit artikel is per 1 januari 2007 in werking getreden. Met betrekking tot oude rechten is dat artikel 33 van de PSW.

U kunt dus zonder advocaat bij de kantonrechter procederen!!!

U heeft problemen met een advocaat

Bestaat er onduidelijkheid tussen u en uw advocaat? Of vindt u het lastig de zaak met hem te bespreken? Neem dan contact op met de zogeheten deken van de orde van advocaten in de regio (arrondissement) waar uw advocaat werkt.

Contactgegevens van (de deken van) de plaatselijke orde van advocaten

Voordat u overgaat tot het indienen van een klacht bij de deken dient de klacht eerst voorgelegd te zijn aan de betrokken advocaat of het advocatenkantoor waar de advocaat werkt. De klacht wordt dan behandeld volgens de kantoorklachten-regeling. Iedere advocaat heeft zo'n regeling.

De deken is een advocaat die is gekozen om toezicht te houden op alle advocaten in zijn arrondissement. De deken behandelt de klachten die bij hem zijn ingediend, maar kan ook zelf ingrijpen als hij de indruk heeft dat een advocaat zich niet aan de regels houdt.

Als de deken uw klacht ontvangt, onderzoekt hij deze en – afhankelijk van de klacht – probeert hij te bemiddelen tussen u en uw advocaat. Hij kan de zaak ook voorleggen aan de tuchtrechter en is daartoe zelfs verplicht als u daarom vraagt.

Als uw klacht over de deken van de lokale orde van advocaten gaat, zal een andere deken de klacht behandelen. De tuchtrechter wijst die andere deken aan. Zo bent u altijd verzekerd van voldoende onafhankelijkheid bij de behandeling van uw klacht.

Nuttige adressen

Als u nog polissen in huis heeft, maar u weet niet bij welke verzekeraar u moet zijn, dan kunt u voor inlichtingen over verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen van werkgevers terecht bij:

Verbond van Verzekeraars
Bordewijklaan 2, Postbus 93450
2509 AL DEN HAAG
Tel : (070) 333 8500
Internet : www.verzekeraars.nl

Welke verzekeraars er onder het Verbond vallen, vindt u terug op de website van het Verbond.

NB. (Bedrijfs)-pensioenfondsen vallen niet onder het Verbond.

Ambtenaar of militair geweest

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ( het ABP of ABP Defensie)
Oude Lindestraat 70, Postbus 4910
6401 JS HEERLEN
Tel pensioenopbouw: (045) 579 6070 ( van 8.00 tot 19.00 )
Tel ouderdomspensioen: (045) 579 6255 ( van 8.00 tot 17.30 )
Internet : www.abp.nl

UWV US
Oude Lindestraat 70, Postbus 4837
6401 JM HEERLEN
Tel : (045) 579 9111
Internet : www.uwv.nl


Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
Zeestraat 65d

2518 AA DEN HAAG
Tel : (070) 311 7373
Internet : www.vvb.nl

Andere nuttige adressen

College voor de Rechten van de Mens
Postbus 160001
3500 DA UTRECHT
Telefoon: 030 888 38 88
Internet: www.mensenrechten.nl

Het College voor de Rechten van de Mens bekijkt bij een klacht of de wettelijke regels voor gelijke behandeling overtreden zijn. Het College beoordeelt of sprake is van verboden ongelijke behandeling.

Kifid - Financiele Ombudsman
Postbus 93527
2509 AG DEN HAAG

Het Kifid neemt klachten in behandeling die van verzekeringstechnische aard zijn. Nadat de klachtenprocedure bij de verzekeraar is afgerond, dient binnen drie maanden het Kifid ingeschakeld te worden.

Ombudsman Pensioenen (Jeroen Steenvoorden)
Postbus 93560
2509 AN 's-Gravenhage
Telefoon : 070 3499 620 ( op werkdagen van 09.00 - 16.00 )
Internet: www.ombudsmanpensioenen.nl
Email-adres: info@ombudsmanpensioenen.nl

Adres: Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW, 's-Gravenhage

De Ombudsman Pensioenen kan je alleen benaderen als de klacht over de uitvoering van de pensioenregeling gaat. Dit kan eerst nadat de klachtenprocedure bij de verzekeraar is afgerond.

De Ombudsman Pensioenen wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd benoemd door het Bestuur van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen, het Bestuur van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en het Bestuur van het Verbond van Verzekeraars gezamenlijk.

Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen
Scheveningseweg 7
2517 KS DEN HAAG
Tel : (070) 360 1921
Internet : www.pensioenbelangen.nl

Sociale Verzekeringsbank
Van Heuven Goedhartlaan 1, Postbus 1100
1180 BH AMSTELVEEN
Tel : (020) 656 5656
Internet : www.svb.org

De Nederlandsche Bank N.V. (voorheen Pensioen- & Verzekeringskamer)
Spaklerweg 4
1096 BA AMSTERDAM
Tel : 0800 020 1068 (gratis) op werkdagen van 09.00 - 15.00 uur
Email: info@dnb.nl
Internet: www.dnb.nl

Helpdesk vergeten pensioenen
Tel : 070 311 7373
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30

Of via e-mail : helpdesk@vb.nl

Grens verevening

Een pensioenuitvoerder werkt niet mee aan pensioenverevening, als het uit te keren pensioen aan de ex lager is dan:

1997 - € 290,51
1998 - € 297,23
1999 - € 301,00
2000 - € 308,86
2001 - € 318,47
2002 - € 332,29
2003 - € 343,59
2004 - € 350,56
2005 - € 355,33
2006 - € 361,02
2007 - € 400,00
2008 - € 406,44
2009 - € 417,74
2010 - € 420,69
2011 - € 427,29
2012 - € 438,44
2013 - € 451,22
2014 - € 458,06
2015 - € 462,88
2016 - € 465,94
2017 - € 467,89
2018 - € 474,11
2019 - € 484,09
2020 - € 497,29
2021 - € 503,24
2022 - € 520,35
2023 - € 594,89

Indexering (premievrij of ingegaan)

Per 1 januari 1987 is in de Pensioen- en Spaarfondsen Wet opgenomen dat het verplicht is aan slapers-gepensioneerden (uit dienst voor de pensioendatum) dezelfde toeslagen op hun ingegane pensioenen te geven als de direct uit actieve dienst gepensioneerden.

Per 1 januari 1992 is in de Pensioen- en Spaarfondsen Wet opgenomen dat als de ingegane pensioenen worden geïndexeerd alle slapersrechten (uit dienst en dus premievrij) ook worden geïndexeerd.

Bovenstaande geldt ook voor alle pensioenen die onder het Boon van Loon arrest vallen.

In de Wet VPS , ingang 1 mei 1995, art. 3 lid 2 is opgenomen, dat wanneer het pensioen van de deelnemer wordt verhoogd of verlaagd na pensionering ook het daarbij behorende vereveningsdeel verhoogd of verlaagd moet worden.

In de invoerings- en aanpassingswet PSW is geregeld dat artikel 13 van de PW niet van toepassing is op pensioenaanspraken die zijn verworven voor de datum van inwerkingtreding *1) van genoemd artikel. In artikel 13 van de PW wordt vermeld dat in de pensioenovereenkomst wordt bepaald of er toeslagen worden verleend.

*1) Ingang voor pensioenfondsen 1 januari 2008. Voor verzekeraars 1 januari 2009.

Indexering (actieve deelnemers)

Wat gebeurt er met het vereveningsdeel als de werknemer in dienst blijft.

In Artikel 3 lid 1 van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding wordt aangegeven hoe het te verevenen pensioen wordt vastgesteld.
Het betreft het pensioen dat zou moeten worden uitbetaald indien: a. de tot verevening verplichte echtgenoot uitsluitend gedurende de deelnemingsjaren tussen de huwelijkssluiting en het tijdstip van scheiding zou hebben deelgenomen; b.hij op het tijdstip van scheiding de deelneming zou hebben beeindigd.

Voor deelnemers die uit dienst getreden zijn wordt het vereveningsdeel met hetzelfde percentage verhoogd als waarmee de premievrie aanspraken voor deze werkgever zouden zijn verhoogd.

Voor deelnemers die in dienst blijven ligt de zaak anders.

Als de deelnemer actief blijft deelnemen in de pensioenregeling en er is sprake van een eindloonregeling wordt als het salaris verhoogd wordt over verstreken dienstjaren het pensioen over de huwelijkse jaren ook verhoogd.

Voor zover de hieruit voortvloeiende verhogingen betrekking hebben op perioden waarover het te verevenen pensioen is berekend, vindt niet een verhoging plaats van het vereveningsdeel. Het vereveningsdeel wordt immers afgeleid van het pensioen dat zou moeten worden uitbetaald als de deelneming op het tijdstip van scheiding beeindigd zou zijn.

Hier ontstaat een spagaat waar geen pensioenuitvoerder mee uit de voeten kan. Het vereveningsdeel zou als sprake is van doorlopende pensioenopbouw verhoogd moeten worden op dezelfde wijze als waarmee de premievrije aanspraken in de bedrijfstak worden verhoogd. Hier is echter geen wetgeving voor geformuleerd.

De verhoging zou beperkt moeten blijven tot het niveau van de algemene prijsontwikkeling. De vereveningsgerechtigde echtgenoot kan derhalve niet profiteren van latere individuele pensioenverhogingen van de vereveningsplichtige echtgenoot die in de pensioenregeling blijft deelnemen, voor zover die uitgaan boven de bedoelde (algemene) loon-of prijsontwikkeling en er dient rekening gehouden te worden met de stijging van de wettelijke AOW.

Over een deel van het salaris wordt immers geen pensioen toegekend omdat hier de wettelijke AOW tegenover staat. Deze AOW wordt door de verzekeraars vertaald in een franchise. Als de franchise stijgt en het salaris blijft gelijk zal het pensioen dus dalen. Alleen als het salaris meer stijgt dan de franchise zal het pensioen stijgen.

Doordat het vereveningsdeel deel uitmaakt van het totale pensioen zal een verhoging van het vereveningsdeel dus leiden tot een lager pensioen. De te betalen premie voor de indexering van het vereveningsdeel gaat dus ten koste van opbouw van pensioen na de scheiding.
Naar mijn mening leidt dit tot allerlei ongewenste situaties en dat kan dus niet!

Als sprake is van een geindexeerde middelloonregeling dient zowel het vereveningsdeel als de Boon van Loon aanspraak mee te stijgen.
Dit geldt uiteraard ook voor Het Bijzonder Partnerpensioen.

Wat er met het vereveningsdeel gebeurt in een beleggingspolis is afhankelijk van wat er omschreven staat in het pensioenreglement.

Zie ook : Mijn opmerkingen over indexering ( 1 en 2 ) op pagina 6.

Indexering Boon van Loon

NJ 1996, 542, Hof Den Bosch, 10 november 1995
Als het pensioen geindexeerd wordt, wordt de voorwaardelijke uitkering op gezette tijden ook verhoogd of verlaagd.

ECLI:NL:HR:2006:AW61613, Hoge Raad, C05/134HR - 06.10.2006
Het hof oordeelde dat de man het volledig geindexeerde ouderdomspensioen ontvangt, inclusief het deel dat voor de vrouw bestemd is, derhalve de indexering over het deel dat krachtens de overeenkomst aan de vrouw toekomt, aan de vrouw moet afdragen, geheel in lijn is met het arrest Boon van Loon.

Informatie verzekeraar (uitvoeringsorgaan)

Beide partners, de verzekeraar en de werkgever zijn gehouden desgevraagd elkaar over en weer die gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de vaststelling van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Wet VPS (art 9 Wet VPS).

Nadat de verzekeraar het formulier (te verkrijgen via Postbus 51) ontvangen heeft verstrekt de verzekeraar aan de meeverzekerde ex-partner een bewijsstuk waaruit de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraak waarop de verevening zal worden gebaseerd blijkt en wanneer dat ingaat.
De andere partner ontvangt hiervan een afschrift (art 2 lid 5 Wet VPS).

De pensioenuitvoerder verstrekt degene die gewezen partner wordt en een aanspraak verkrijgt op Bijzonder Partnerpensioen een opgave van de opgebouwde aanspraak op Bijzonder Partnerpensioen (PW art 41).

De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen partner op verzoek het voor hem/haar geldende pensioenreglement (PW art 46 lid 1)

De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen partner tenminste één keer in de 5 jaar een opgave van het Bijzonder Partnerpensioen (PW art 42).

De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen partner op verzoek informatie die specifiek voor hem relevant is waaronder een indicatie van het mogelijk te bereiken kapitaal en een indicatie van de hoogte (van de in te kopen) pensioenuitkeringen (PW art 46).

Klacht Ombudsman

Wanneer je een klacht hebt over pensioen of een conflict hebt met een financiële dienstverlener, dan kan je contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen of met de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Beide ombudsmannen vallen onder het Kifid.

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN s'-Gravenhage
Telnr: 070 3338965
Faxen mag ook: 070 333 8900 ( Mail niet toegestaan )

Voordat je de Ombudsman benaderd, dient de klacht eerst voorgelegd te zijn aan de geschillen- of klachtencommissie van de betrokken pensioenuitvoerder. Als je dat niet gedaan hebt, neemt de Ombudsman de klacht niet in behandeling.

De Ombudsman behandelt geen zaken waarvan hem bekend is, dat deze in handen van een advocaat zijn gesteld (artikel 2 lid 3).

Internet: www.ombudsmanpensioenen.nl

Link : Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Het Juridisch Loket

Je krijgt een korting van € 52,- op je eigen bijdrage als je eerst het Juridisch Loket bezoekt. Dit doe je voordat je een advocaat of mediator inschakelt. Je krijgt een document met een analyse van je probleem en een advies voor de oplossing. Met dit document krijg je de korting op de eigen bijdrage.
Met ingang van april 2015 is het juridisch loket alleen nog telefonisch te bereiken onder 0900-8020 (€ 0,25 per minuut). In de vestigingen wordt alleen nog op afspraak geadviseerd.

Rechtsbijstand (advocaat met toevoeging )

Iedere burger in Nederland moet toegang tot het recht hebben. Daarom kennen we in Nederland de Wet op de rechtsbijstand. Deze wet regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een gedeelte van de kosten vergoed krijgen. Dit heet een toevoeging.

Uw advocaat of mediator stelt samen met je een aanvraag op voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

U betaalt wel een eigen bijdrage, die afhangt van uw inkomen en vermogen.
U krijt een korting van € 58,- op uw eigen bijdrage als u eerst het juridisch loket bezoekt.

Griffierechten vallen niet onder rechtsbijstand. U kunt wel om vermindering van de griffierechten vragen. U advocaat kan voor de aanvraagformulieren zorgen.

De proceskosten (kosten van van onder meer procureurs) betaalt uzelf. Als de rechter u gelijk geeft, betaalt de tegenpartij deze kosten. Krijgt u geen gelijk dan moet u de proceskosten zelf betalen. (NB. Dit klopt niet!)

Bij de Raad voor Rechtsbijstand kan door middel van een zoekfunctie een advocaat in uw buurt gevonden worden die ook gesubsidieerde zaken doen.

Je hebt geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het fiscaal jaarinkomen twee jaar voor het huidige jaar hoger is dan
€ 29.400,- (peiljaar 2022) voor een alleenstaande en
€ 41.600,- (peiljaar 2022) voor niet-alleenstaanden
Hoe hoger je inkomen in het peiljaar, hoe hoger je eigen bijdrage is.
De bedragen kan je vinden via onderstaande links.

Heb je een lager fiscaal jaarinkomen dan bovenstaand aangegeven, maar heb je ook vermogen, dan kan het zijn dat je toch niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als je vermogen van twee jaar geleden meer was dan het onderstaande heffingsvrije vermogen, m.a.w. betaalde je belasting in box 3 dan wordt de aanvraag afgewezen.
€ 050.000,- (peiljaar 2022) voor een alleenstaande
€ 101.300,- (peiljaar 2022) voor een niet-alleenstaande

Bij de Raad voor de Rechtsbijstand kan nagevraagd worden wat precies wordt verstaan onder vermogen. Een eigen huis zou daar niet onder vallen!

Link : www.juridischloket.nl of www.rvr.org/nl/home

NB: Als je uit de boedelscheiding een vermogen ontvangt dat hoger is dan boven-genoemd bedrag kom je alsnog niet in aanmerking voor gesubsieerde rechtsbijstand.

NB: Als je sinds 2018 opeens heel veel minder bent gaan verdienen, kan je de Raad vragen om naar de situatie in 2020 te kijken.
Dit heet een 'verzoek om peiljaarverlegging'.

Link naar Rechtsbijstand: Hoeveel moet je bijbetalen?

NB. In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering dekt in het algemeen geen scheiding. Je hebt dus niets aan deze verzekering als je een conflict hebt met je ex-partner.

Een rechtsbijstandverzekeraar is wel geneigd iets voor je te doen, als je een geschil hebt met een pensioenuitvoerder.