UA-163596338-1 22 januari 2019 Gesibsidieerde Rechtsbijstand

Terug naar website Pensioenscheiden

PensioenScheiden                                                                                                                                     
P. G. J. Jung                                                                                  22 januari 2019
Van Harenstraat 10                                                                                   
8471 JD  WOLVEGA                                                                                 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker
Postbus 20301   
2500 EH  DEN HAAG

Betreft:  Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Geachte heer Dekker,

In de NRC van 24 september 2018 wordt aangegeven dat u bezig bent het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand drastisch te hervormen.

In het civiel recht zou geen gebruik meer gemaakt kunnen worden van gesubsidieerde rechtsbijstand.  In het concept zou omschreven staan dat alleen in het strafrecht en in asielzaken door de overheid vergoede advocaten worden gegarandeerd.

In mijn brief van 10 oktober 2015 aan de toenmalige Minister G.A. van der Steur (zie bijlage) heb ik de problematiek gekenschetst waarmee mensen die van de echt gescheiden zijn geconfronteerd worden als ze aanspraak willen maken op een deel van het pensioen van hun ex-partner.  Vanaf 1 mei 1995 worden mensen beschermd door de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding, tenminste als mensen daarvan op de hoogte waren. Uit onderzoek is gebleken dat om en nabij 30% van alle mensen het pensioen niet heeft laten verevenen binnen de voorgeschreven twee jaar bij de pensioenuitvoerder.  Deze groep dient om alsnog in aanmerking te komen voor verevening van het pensioen, de ex-partner aan te spreken.

Voor mensen die voor 1 mei 1995 van de echt gescheiden zijn, geldt dat zij op basis van het Boon van Loon/arrest nog steeds aanspraak kunnen maken op een gedeelte van het pensioen van hun ex-partner.

Als de vereveningsplichtige/verrekeningsplichtige niet meewerkt zal een advocaat in de arm genomen moeten worden om dat recht af te dwingen. Maar wat te doen als de pensioenuitvoerder een foutieve opgave vervaardigd? Wat te doen als niet vastgesteld kan worden of de pensioenuitvoerder een juiste opgave vervaardigd heeft? Hoeveel advocaten kunnen bepalen of de door de pensioenuitvoerder vervaardigde opgave juist is?

U geeft aan dat mensen meer zelf moeten regelen. Maar dan moet je er wel verstand van hebben. Een leek heeft geen verstand van pensioen.  Volgens de Ombudsman Pensioenen heeft een kantonrechter rechtsmacht ongeacht de hoogte van de vordering.  Je kan naar een kantonrechtbank zonder advocaat. Maar lukt dat ook zonder verstand van pensioen?  Wie maakt de dagvaarding op?  Eiser kan de dagvaarding niet opstellen, zonder kennis van zaken. Zonder een specialist aan te schakelen heeft het weinig zin de gang naar de kantonrechter te maken.  

Blz. 2 Brief PensioenScheiden aan Min. voor Rechtsbescherming      22 januari 2019

Want als de dagvaarding niet juist is opgesteld, kan de rechtbank haar huiswerk niet doen.  Advocaten hebben  in het algemeen geen kaas gegeten van pensioen. Zijn  natuurlijk met het Boon van Loon/arrest bekend, maar hebben absoluut geen kennis hoe aanspraken vastgesteld dient te worden op basis van de wetgeving, zoals vastgelegd in de Pensioen- en Spaarfondsenwet voor scheidingen tot 1 mei 1995.

Het gaat veelal om vrouwen die tijdens hun werkzame leven net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar zeker geen advocaat kunnen betalen van € 200,- en meer per uur. In feite worden deze vrouwen gedwongen te wachten tot ze met pensioen gaan. Hun inkomen is dan zodanig gedaald dat ze in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

In bijna alle rechtszaken welke ik tot dusver heb zien voorbij komen heeft de rechtbank uitspraken gedaan waar de honden geen brood van lusten. In tegenstelling tot hetgeen in de brief van 10 oktober 2015 vermeld staat over rechters, ben ik er inmiddels achter gekomen, dat het niet zo zeer de rechter is, die debet zou zijn aan foutieve uitspraken in rechtszaken, maar dat de oorzaak daarvoor gezocht moeten worden in de incompetentie van advocaten die er niet voor gezorgd hebben, dat in de dagvaarding alle zaken benoemd zijn, die er zorg voor moeten dragen dat de rechtbank een uitspraak doet, waardoor de ex-partner de aanspraak krijgt, waar zij wettelijk aanspraak op maakt.  De ex-partner datgene uitkeert aan zijn ex, waar zij/hij recht op heeft en niet zoals bijvoorbeeld bij het ABP voorkomt, het hele pensioen opgebouwd tot de datum scheiding aan de ex-partner overgedragen dient te worden.

Door de gesubsidieerde rechtsbijstand voor mensen in te trekken die jarenlang thuis gezeten hebben om voor de kinderen te zorgen en daardoor zelf geen of te weinig pensioen opgebouwd hebben, vind ik misdadig. U douwt deze groep mensen dan nog verder de stront in, door het voor hun onmogelijk te maken via de gesubsidieerde rechtsbijstand hun ex-partners aan te spreken. In feite zorgt u ervoor dat Nederland een kapitalistische rechtsstaat wordt of in feite al is, gezien het feit dat heel veel grote pensioenuitvoerders ongestraft grote structurele fouten mogen blijven maken.

Tenzij u de kantonrechter absolute rechtsmacht geeft en de eiser of de wederpartij niet meer in Hoger Beroep kan. Als dat niet het geval is, geeft u pensioenuitvoerders en/of ex-partners die hun pensioen nog niet verevend of verrekend hebben vrij spel en kunnen ze zich dus echt alles veroorloven.  Want wie kan hun nog wat doen?

Gesubsidieerde Rechtsbijstand moet daarom voor een ieder die van de echt gescheiden is of nog gaat scheiden toegankelijk blijven.

Hoogachtend, 
P.G.J. Jung

PensioenScheiden
Kvk 08056094

Bijlage:
Brief  10.10.2015 aan Ministerie van Justitie en Veiligheid

NB: Het lukte mij niet meer om bovenstaande brief tijdig te versturen aan Minister Sander Dekker. Daarom deze brief dinsdag 22 januari 2019 via e-mail om 20.44 verstuurd aan mevrouw A.N. van Egmond, woordvoerder van Minister Sander Dekker, met het verzoek deze te overhandigen aan Sander Dekker.

Tevens een afschrift verstuurd aan:
dhr. T. Baudet(FvD), dhr. H. Beertema(PVV), mevr. J. van den Berg(CDA), dhr. R. Bisschop(SGP),
dhr. A. van den Bosch (VVD), mevr. C. van Brenk(50Plus), de heer S. Buma (CDA)mevr. A. Diertens(D66),
mevr. P. Dijkstra (D66), mevr. L. Geluk-Poortvliet (CDA), de heer T. Hiddema(FvD), de heer J. Klaver(GL),
de heer H. Krol(50Plus), dhr. P. van Meenen(D66), dhr. M. van Nispen (SP), dhr. R. de Roon(50Plus),
dhr. M. van Rooijen(PVV), M.M. van Toorenburg(CDA), mevr. N. Özütok(GL), dhr. E. Ziengs(VVD).

Reacties:
22.01.2019 Michiel van Nispen (SP) - Geeft aan de plannen van Minister Dekker niet te zien zitten. Zal zijn uiterste best doen de toegang tot het recht overeind te houden voor deze mensen.
23.01.2019 Aycan Demirel geeft aan de mail doorgestuurd te hebben naar Iris Kwakkel, PM'er van Pieter Omtzigt, die woordvoerder is op dit dossier.

2015.10.15 Brief aan Minister van Justitie en Veiligheid

PensioenScheiden                                                            AANGETEKEND                        
P. G. J. Jung                                                                                               
Kievit 17                                                                                                      
8532 AN  Lemmer                                                                                     

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. Minister G.A. van der Steur  
Turfmarkt 147
2511 DP  DEN HAAG                                             Lemmer,  10 oktober 2015

Betreft:  Er is iets grondigs mis met de Nederlandse Rechtsstaat

Geachte heer Van der Steur,

Als mensen in Nederland van de echt scheiden zouden ze aanspraak moeten kunnen maken op een gedeelte van het pensioen van hun ex-partner. Vanaf 1 mei 1995 is dat de Wet VPS die dat regelt, tot 1  mei 1995 lag dat vast in de vorm van jurisprudentie, het welbekende Boon van Loon arrest.

In de Wet VPS zitten echter nog een aantal lacunes waardoor pensioenuitvoerders zich van alles denken te kunnen permitteren. Met betrekking tot het Boon van Loon arrest is dat nog erger. Door Nederlandse pensioenuitvoerders worden in beide situaties structureel grove fouten gemaakt.

Ik wordt inmiddels bedreigd door één van de grootste pensioenverzekeraars in Nederland.  “Wij behouden on alle middelen rechtens voor indien u zonder toestemming dingen over ons publiceert die het belang van …. (kunnen) schaden”.

De volgende pensioenverzekeraars verstrekken foute opgaven:
onder het Boon van Loon arrest, o.a.: ABP/AMP, Nationale Nederlanden, PME, PMT, Stichting Pensioenfonds Siemens/PME en Zwitserleven.
onder de Wet VPS o.a.: ABP, Delta lloyd en Zorg en Welzijn.

Er is geen enkel instituut wat controleert of de Nederlandse pensioenuitvoerder de informatieve opgaven juist berekend, die nodig zijn om het te verrekenen of te verevenen pensioen aan de ex-partner te kunnen uitkeren. De Verzekeringskamer controleert alleen de inhoudelijke administratie, ziet niet toe of verstrekte informatieve opgaven juist berekend zijn.

Als een dossier aangeboden wordt aan de Ombudsman Pensioenen als gevolg van een conflict met een pensioenuitvoerder, kan de Ombudsman slechts bemiddelen.  In een 4-tal dossiers die tot dusver aangeboden zijn, heeft dat niet geleid tot een positief resultaat. 

Je kan je alleen dan nog tot de Nederlandse Rechtsstaat wenden, tenminste als  je daar het geld voor hebt.  Om je te laten bijstaan heb je een advocaat nodig. Misschien kan je gebruik maken van Gesubsidieerde Rechtsbijstand, maar wat heb je eraan als de Rechtbank je in de steek laat. De rechterlijke macht heeft nauwelijks verstand van pensioenwetgeving.  Dat laten de vonnissen van de Rechtbanken zien.

                                                          -    2    -

                                                          -    2    -

 

Je kan dan alleen in Hoger Beroep.  Kost klauwen vol geld aan advocaatkosten, proceskosten, griffiekosten enz. en de uitslag is volslagen onberekenbaar.

Voor mensen gescheiden tot 1 mei 1995  loopt het te verrekenen pensioen veelal niet in de papieren. Maar het zijn mensen die het geld juist heel goed kunnen gebruiken. Bouwen veelal onvoldoende pensioen op, omdat ze thuis waren voor bijv.de kinderen. 

Elke Nederlandse burger zou aanspraak moeten kunnen maken op rechtsbijstand. Het heeft er echter alle schijn van dat er een ontmoedigingsbeleid gevolgd wordt.

Naar ik begrepen heb zou de VVD de Gesubsidieerde Rechtsbijstand willen afschaffen.
Er is nu al sprake van Klassenjustitie, maar dan helemaal.    

Er moet in Nederland een Instituut komen met vergaande bevoegdheden. Een Instituut dat kennis van zaken heeft m.b.t. pensioenwetgeving.  Maar ook een Instituut dat actuariële kennis heeft, pensioenkennis heeft, fiscale kennis heeft en juridische kennis heeft.  Een Instituut dat in staat is door gegeven antwoorden van  pensioenuitvoerders  heen te prikken. Naar mijn mening zouden deze taken aan het Instituut Ombudsman Pensioenen toegevoegd kunnen worden.
De  Ombudsman Pensioenen zou sancties moeten kunnen opleggen, al dan niet met behulp van het Openbaar Ministerie, aan pensioenuitvoerders die de fout ingaan.

Bijgaand treft u een opsomming aan van alle structurele fouten die gemaakt worden.

Pensioenuitvoerders waarvan aangetoond is dat sprake is van structurele fouten zouden gedwongen moeten kunnen worden tot het corrigeren van alle dossiers met terugwerkende kracht.

De Media kan hierbij helpen door deze brief te publiceren met alle bijlagen en een oproep te plaatsen, zodat mensen zich kunnen melden die menen dat dit hun overkomen is.   

Ik hoor graag van u uw mening en welke stappen u denkt te ondernemen zodat de Nederlandse Rechtsstaat weer naar behoren gaat functioneren!

Hoogachtend, 
P.G.J. Jung

PensioenScheiden
Kvk 08056094

NB In oktober 2015 heb ik naast bovenstaande brief, dezelfde brief AANGETEKEND met bijlagen ook gestuurd naar de media, naar alle Tweede Kamer Fracties, naar de Eerste kamer, enz. Zie: Open Brief

Laatstelijk aangepast: 24 januari 2019

 

Terug naar PensioenScheiden