UA-163596338-1 10 oktober 2015 Open Brief aan Ombudsman Pensioenen

NB. Onderstaande brief is niet alleen naar de Ombudsman Pensioenen verstuurd, maar ook naar een aantal kranten, vakbonden, omroepen, weekbladen, alle fracties van de Tweede Kamer en naar de Voorzitter van de Eerste Kamer!!!!!

PensioenScheiden                                                            AANGETEKEND                                   
P. G. J. Jung                                                                                              
Kievit 17                                                                                                     
8532 AN  Lemmer                                                                                    

Ombudsman Pensioenen
T.a.v. Drs. P.J.C. Keizer                                                   
Bordewijklaan 38
2591 XR  ‘s-GRAVENHAGE                                Lemmer,  10 oktober 2015

Betreft:  Er is iets grondigs mis met de Nederlandse Rechtsstaat

Geachte heer Keizer,

Als mensen in Nederland van de echt scheiden zouden ze aanspraak moeten kunnen maken op een gedeelte van het pensioen van hun ex-partner. Vanaf 1 mei 1995 is dat de Wet VPS die dat regelt, tot 1 mei 1995 lag dat vast in de vorm van jurisprudentie, het welbekende Boon van Loon arrest.

In de Wet VPS zitten echter nog een aantal lacunes waardoor pensioenuitvoerders zich van alles denken te kunnen permitteren. Met betrekking tot het Boon van Loon arrest is dat nog erger. Door Nederlandse pensioenuitvoerders worden in beide situaties structureel grove fouten gemaakt.

Ik wordt inmiddels bedreigd door één van de grootste pensioenverzekeraars in Nederland.  “Wij behouden ons alle middelen rechtens voor indien u zonder toestemming dingen over ons publiceert die het belang van …. (kunnen) schaden”.

De volgende pensioenverzekeraars verstrekken foute opgaven:
onder het Boon van Loon arrest, o.a.: ABP/AMP, Nationale Nederlanden, PME, PMT, Stichting Pensioenfonds Siemens/PME en Zwitserleven.
onder de Wet VPS o.a.: ABP, Delta lloyd en Zorg en Welzijn.

Er is geen enkel instituut wat controleert of de Nederlandse pensioenuitvoerder de informatieve opgaven juist berekend, die nodig zijn om het te verrekenen of te verevenen pensioen aan de ex-partner te kunnen uitkeren. De Verzekeringskamer controleert alleen de inhoudelijke administratie, ziet niet toe of verstrekte informatieve opgaven juist berekend zijn.

Als een dossier aangeboden wordt aan de Ombudsman Pensioenen als gevolg van een conflict met een pensioenuitvoerder, kan de Ombudsman slechts bemiddelen.  In een 4-tal dossiers die tot dusver aangeboden zijn, heeft dat niet geleid tot een positief resultaat. 

Je kan je alleen dan nog tot de Nederlandse Rechtsstaat wenden, tenminste als  je daar het geld voor hebt.  Om je te laten bijstaan heb je een advocaat nodig. Misschien kan je gebruik maken van Gesubsidieerde Rechtsbijstand, maar wat heb je eraan als de Rechtbank je in de steek laat. De rechterlijke macht heeft nauwelijks verstand van pensioenwetgeving.  Dat laten de vonnissen van de Rechtbanken zien.

                                                          -    2    -

Je kan dan alleen in Hoger Beroep.  Kost klauwen vol geld aan advocaatkosten, proceskosten, griffiekosten enz. en de uitslag is volslagen onberekenbaar.

Voor mensen gescheiden tot 1 mei 1995  loopt het te verrekenen pensioen veelal niet in de papieren. Maar het zijn mensen die het geld juist heel goed kunnen gebruiken. Bouwen veelal onvoldoende pensioen op, omdat ze thuis waren voor bijv.de kinderen. 

Elke Nederlandse burger zou aanspraak moeten kunnen maken op rechtsbijstand. Het heeft er echter alle schijn van dat er een ontmoedigingsbeleid gevolgd wordt.

Naar ik begrepen heb zou de VVD de Gesubsidieerde Rechtsbijstand willen afschaffen.
Er is nu al sprake van Klassenjustitie, maar dan helemaal.    

Er moet in Nederland een Instituut komen met vergaande bevoegdheden. Een Instituut dat kennis van zaken heeft m.b.t. pensioenwetgeving.  Maar ook een Instituut dat actuariële kennis heeft, pensioenkennis heeft, fiscale kennis heeft en juridische kennis heeft.  Een Instituut dat in staat is door gegeven antwoorden van pensioenuitvoerders  heen te prikken. Naar mijn mening zouden deze taken aan het Instituut Ombudsman Pensioenen toegevoegd kunnen worden.
De  Ombudsman Pensioenen zou sancties moeten kunnen opleggen, al dan niet met behulp van het Openbaar Ministerie, aan pensioenuitvoerders die de fout ingaan.

Bijgaand treft u een opsomming aan van alle structurele fouten die gemaakt worden.

Pensioenuitvoerders waarvan aangetoond is dat sprake is van structurele fouten zouden gedwongen moeten kunnen worden tot het corrigeren van alle dossiers met terugwerkende kracht.

De Media kan hierbij helpen door deze brief te publiceren met alle bijlagen en een oproep te plaatsen, zodat mensen zich kunnen melden die menen dat dit hun overkomen is.   

Ik hoor graag van u uw mening en welke stappen u denkt te ondernemen zodat de Nederlandse Rechtsstaat weer naar behoren gaat functioneren!

Hoogachtend, 
P.G.J. Jung

PensioenScheiden
Kvk 08056094

 

PensioenScheiden                       Bijlage bij brief 10.10.2015                           blz 1

Er is iets grondigs mis met de Nederlandse Rechtsstaat.  Maar niet alleen met de Nederlandse Rechtsstaat, maar ook met de Pensioenverzekeraars, de Rechtbanken en de Ombudsman Pensioenen.  Ook de media laat het afweten!

Als je op het moment van scheiding niet geregeld hebt dat het pensioen verevend (na 01.05.1995) of verrekend (voor 01.05.1995) had moeten worden dient dat, zo mogelijk ruim voor de pensioendatum, alsnog geregeld te worden. Op dat moment kom je tot de ontdekking dat je in de kou staat. De Wet op de Privacy zorgt ervoor dat u zich moet wenden tot uw ex-partner om voor pensioen in aanmerking te komen. Deze ex-partner komt er achter dat ook hij/zij in de kou staat. Het is mogelijk dat zijn of haar pensioenuitvoerder de berekening niet meer wil uitvoeren of volledig verkeerd uitvoert.

Wie kan er nog bepalen of de door de pensioenverzekeraars gemaakte berekeningen, informatieve opgaven, juist uitgevoerd worden? Ex-partners zeker niet, die moeten er wel op kunnen vertrouwen dat deze berekeningen juist zijn. Er is geen enkele instantie in Nederland die dat kan controleren en bewaakt! Je bent overgeleverd aan pensioenverzekeraars waar de kennis in computersystemen zit, de procedures vastgelegd zijn in computersystemen. De daaruit volgende berekeningen uitgevoerd worden door geautomatiseerde systemen. Hoeveel werknemers van grote verzekeraars kunnen deze berekeningen nog handmatig uitvoeren? Beide partners komen er achter dat op het moment dat ze van de echt gescheiden zijn, wat betreft de verdeling van hun pensioen aan de goden overgeleverd zijn, vogelvrij zijn verklaard. Wie helpt hen?

Wie controleert de pensioenverzekeraar?  Is er in Nederland een instelling die boven de pensioenverzekeraar staat en controleert of de door de pensioenverzekeraar vervaardigde informatieve opgaven juist zijn, waardoor u het pensioen krijgt waar u recht op heeft? NEE.

Een rechtsbijstandverzekering? NEE    

In het Boon van Loon arrest is door de Hoge Raad uitgesproken dat de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van scheiding betrokken moet worden in de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Deze verdeling speelt zich af tussen de ex-partners. De pensioenuitvoerder staat hier volledig buiten. Pensioenuitvoerders zijn van mening dat het vervaardigen van een berekening onverplicht gebeurd.  Pensioenuitvoerders zijn van mening dat de berekening ook door derden vervaardigd kan worden.  De pensioenuitvoerder vergeet gemakshalve dat zij de enige zijn die een berekening kunnen vervaardigen van de premievrije aanspraken met de daarbij behorende contante waarden(Lees: reserves) op het moment van scheiding.  

                                                   
PensioenScheiden                       Bijlage bij brief 10.10.2015                           blz 2

 

Kan een Rechtbank u beschermen? Heeft deze rechtbank inzicht in pensioen in relatie tot scheiding? NEE.

Een advocaat? Merendeel van de advocaten heeft weinig of geen verstand van pensioen. Dus NEE.

De Ombudsman Pensioenen? Bemiddelt (geen eigen kennis) en heeft geen sanctiemogelijkheden. Dus NEE.

Wetgeving of jurisprudentie? Het Boon van Loon arrest kent evenals de Wet VPS  nog een aantal gaten. Dus NEE.

Onze belastingwetgeving? Als u zelf moet verrekenen wordt u gestraft! Dus NEE.

Helpt de media? Weigeren veelal om te publiceren! Waarom?

Helpt uw ex-partner u?
Je bent tig jaren getrouwd geweest met hem of haar. Je deelt een verleden. Je hebt samen de kinderen opgevoed. Je hebt de kinderen groot gebracht. Je was thuis voor de kinderen. Je hebt in die tijd geen pensioen kunnen opbouwen. De premies voor de pensioenopbouw werden wel onttrokken aan het gezamenlijk vermogen. Als je aan de bel trekt omdat je ook aanspraak maakt op een gedeelte van dat vermogen in de vorm van een pensioen, wordt er niet thuis gegeven. Wie helpt je?

Gesubsidieerde rechtsbijstand (de toevoeging) Klassenjustitie!
Je verdient teveel om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (meer dan € 25.800,- en/of meer dan € 20.000,- op de bank*) en te weinig om een advocaat te kunnen betalen. Iedere burger in Nederland zou toegang tot het recht moeten hebben. Door de inkomensgrens hoog te leggen wordt dat recht ontzegd aan burgers. Je kan dus zeggen dat In Nederland sprake is van Klassenjustitie. En dat zal nog erger worden nu er stemmen zijn die aangeven dat de gesubsidieerde rechtsbijstand zou moeten verdwijnen.

*) Een eigen huis wordt niet tot dat vermogen gerekend, maar heb je een huurhuis en meer dan € 20.000,- op de bank, dan kom je niet in aanmerking.

In onderstaand dossier is een rechtszaak nodig. Maar wat te doen als je net te veel verdient? Stichting Pensioenfonds Siemens gaf in deze zaak aan, dat de waarde van het nabestaandenpensioen al hoger was dan die van het ouderdomspensioen, zodat er geen verrekening hoeft plaats te vinden. Ingeval van scheiding zou rekening gehouden moeten worden met die aanspraken die verkregen zouden zijn als de deelnemer op het moment van scheiding het dienstverband verbroken zou hebben. Nee, zegt Siemens de contante waarde van de aanspraken op het moment van scheiding is bepalend. Siemens gaat voorbij aan artikel 8 lid 2 van de op dat moment geldende Pensioen- en Spaarfondsenwet.  In april 2011 valt Siemens weer volledig onder PME. Ex-partners van werknemers van PME komen wel in aanmerking voor pensioenverrekening. PME hierop aangesproken in september 2014.  In mei 2015 bereikte mij het bericht dat PME sinds september 2014 geen berekeningen meer vervaardigd.  Zie voor het hele dossier: www.pensioenscheiden.nl/pagina9.html


PensioenScheiden                       Bijlage bij brief 10.10.2015                           blz 3

 

Een Rechtsbijstandverzekering?
U kunt zich in Nederland niet verzekeren tegen de gevolgen van scheiding. U kunt geen beroep doen op een rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandsverzekeraar zit in een spagaat! Welke van de twee verzekerden moet ie helpen!

Pensioenverzekeraars?
Verstrekt de pensioenuitvoerder de juiste informatie om te verrekenen of te verevenen?

O.a. ABP en PMT vervaardigen de berekeningen op basis van de huidige tarieven in plaats van op de tarieven op het moment van scheiding. De argumenten die ze hiervoor hebben zijn divers, zoals we hebben de tarieven niet meer in ons bezit. Als je het er niet mee eens bent, dan laat je de berekening toch door iemand anders uitvoeren! In het Boon van Loon arrest bepalend voor scheidingen tot 1 mei 1995 zijn geen rekenregels gegeven, waardoor pensioenverzekeraars denken zich dit te kunnen permitteren. In het arrest wordt echter duidelijk omschreven dat de waarde op het moment van scheiding bepalend is.  
Zie ook:  www.pensioenscheiden.nl/pagina1a.html

ABP vervaardigt de Boon van Loon berekeningen op twee levens. Rekening wordt gehouden met het feit dat de meeverzekerde partner eerder kan komen te overlijden en dat deze daarvoor gecompenseerd dient te worden. Voor vrouwelijke deelnemers betekent dat, dat om en nabij de 100% van de opgebouwde aanspraken tot de datum scheiding overgedragen dienen te worden aan de ex-partner. Voor mannelijke deelnemers betekent dat,  ongeveer 70% van de opgebouwde aanspraak tot het moment van scheiding overgedragen dient te worden.
Zie ook:  www.pensioenscheiden.nl/pagina91c.html

Delta Lloyd: Als het pensioen van uw ex-partner op basis van beleggingen gefinancierd wordt, stelt Delta Lloyd verkeerd vast of u wel of niet in aanmerking komt voor verevening van het pensioen. Het "opgebouwde kapitaal" op datum scheiding wordt omgerekend met het tarief als zou de ex-partner op datum scheiding met pensioen gegaan zijn. Dit aangevochten. Delta Lloyd gaf aan zich te kunnen vinden in de door mij aangereikte argumenten. Het betrokken dossier werd alsnog gecorrigeerd. Delta Lloyd zou in feite alle oude dossiers moeten corrigeren. Delta Lloyd heeft echter aangegeven dit alleen te willen doen voor direct belanghebbenden. Eerlijk? NOU NEE!

Helpt uw eigen pensioenverzekeraar?
Heeft er helemaal geen belang bij als u bij de verzekeraar aanklopt. Het kost de verzekeraar alleen maar tijd en geld en het levert niets op. De door de verzekeraar uit te keren pensioenpot verandert immers niet! Het maakt de verzekeraar niets uit of er een stuk naar links gaat of naar rechts.

Er zijn pensioenuitvoerders die beweren dat ze de berekeningen niet kunnen maken. Als de pensioenuitvoerder de berekening niet kan maken, hoe kunnen ze dan pensioenen berekenen en premies in rekening brengen? Ze zullen in ieder geval een opgave moeten verstrekken van de opgebouwde aanspraken tot het moment van
scheiding. Plus een opgave van de toegepaste indexeringen.

 

PensioenScheiden                       Bijlage bij brief 10.10.2015                           blz 4

ABP: Spreek het ABP al een aantal jaren aan op de door hun vervaardigde opgave op basis van het Boon van Loon arrest. Vanaf ongeveer april 2011 verstrekt het ABP alleen nog maar een opgave waarbij alleen het te verrekenen bedrag vermeld wordt. Een onderbouwing wordt niet meer gegeven. De opgave kan door u niet meer gecontroleerd worden. Als u de opgave zou kunnen toetsen aan uw eigen administratie, zou u kunnen vaststellen dat u veel meer dan 50% van het opgebouwde pensioen aan uw ex-partner moet overdragen. Mannen om en nabij 70%. Vrouwen om en nabij 100%.  Waarom doet het ABP dat? Waar zijn ze bang voor?

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid: Indexeert ten onrechte het te verrekenen pensioen van mensen die nog actief verzekerd zijn (dus premie betalen) en gescheiden zijn voor 1 mei 1995. Er ligt een arrest van de Hoge Raad van 6 oktober 2006, AW 6163, CO5,134HR, waarin aangegeven wordt dat als het pensioen geïndexeerd wordt het te verrekenen pensioen ook geïndexeerd dient te worden. Het hof oordeelde dat dit geheel in lijn is met het arrest Boon van Loon. BPF Bouw indexeert eerst vanaf 1 januari 2006 de opgebouwde aanspraken van haar actieve deelnemers. Zie ook:  www.pensioenscheiden.nl/pagina9b.html

De Rechtbank (1)
Nee, want ze hebben nauwelijks verstand van pensioen in samenhang met scheiding. Rechtbank Arnhem verklaarde in mei 2009 dat een vordering op basis van het Boon van Loon arrest zou verjaren na 20 jaar. De betrokken rechter had kennelijk onvoldoende kennis van het Burgerlijk Wetboek vergaard. Volgens BW 3 art 179 2e lid en BW 3 art 178 1e lid kan een dergelijke vordering niet verjaren.

De Rechtbank (2) In een bepaalde zaak in 2012/2013 was de betrokken deelnemer de berekening (PME) kwijt die tijdens de scheiding in 1993 gemaakt was (€ 145,07 per maand), uit te betalen aan zijn ex-partner. Uit een nieuwe berekening bleek dat het te verrekenen pensioen meer dan tweemaal zo hoog was (€ 301,33 per maand). Tijdens de rechtszaak kwam de oude berekening weer boven water.
Rechtbank Noord-Nederland wist zich geen oordeel te geven en bepaalde dat er een laatste bindende berekening door een pensioendeskundige gemaakt moest worden, geïnitieerd door de Rechtbank. Kosten van de offerte € 5000,-! Uiteindelijk is deze berekening niet vervaardigd omdat betrokkene de kosten voor het vervaardigen veel te hoog vond en de kosten tot dat moment al gemaakt, zo'n € 10.000,- bedroegen. Als de Rechtbank kennis van zaken gehad zou hebben, had de Rechtbank vast kunnen stellen dat de eerste berekening nog steeds rechtsgeldig was. Waarom? Zie ook:  www.pensioenscheiden.nl/pagina1a.html

De Rechtbank (3) In een bepaalde zaak waarbij een Assurantiebureau als tussenpersoon betrokken is wordt door Vita Levensverzekeringsmaatschappij (Rechtsopvolger Zwitserleven) een opgave verstrekt op basis van het Boon van Loon Arrest voor een scheiding per 1 april 1990. De werkgever heeft een eindloontoezegging gedaan, welke vastgelegd is in een pensioenbrief. In de Pensioen- en Spaarfondsenwet is met ingang van 1 augustus 1987 vastgelegd dat ingeval van uitdiensttreding de aanspraak op ouderdomspensioen volledig afgefinancierd dient te worden, dat wil zeggen dat de aanspraken op basis van evenredigheid van de doorgebrachte diensttijd ten opzichte van de totale diensttijd toegekend worden.

PensioenScheiden                       Bijlage bij brief 10.10.2015                           blz 5

Op de datum scheiding dient, voor de berekening van het te verrekenen pensioen, rekening gehouden te worden met de aanspraken die verkregen zouden zijn als zou op dat moment het dienstverband verbroken zijn. Dit gebeurt echter niet. Er wordt wel rekening gehouden met een fictief afgefinancierd nabestaandenpensioen maar niet met een fictief afgefinancierd ouderdomspensioen. In 2015 wordt de zaak door een advocaat voorgelegd aan de Rechtbank Apeldoorn. De advocaat draagt alle stukken over aan de Rechtbank. Uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat ze zich totaal niet verdiept hebben in de hele zaak. Er wordt recht gesproken op basis van het Boon van Loon arrest, ondanks het feit dat in de aangereikte stukken duidelijk verwezen wordt naar de wetgeving zoals die op het moment van scheiding in de berekening toegepast had moeten worden. EERLIJK? Nee dus!

Rechtbank en advocaat dienen op de hoogte te zijn van de wetgeving!
Naar mijn mening dient een rechtbank die een pensioenzaak in samenhang met scheiding voor zijn kiezen krijgt kennis van zaken te hebben, zou gespecialiseerd moeten zijn op dit vakgebied. Zou op de hoogte moeten zijn van de pensioenwetgeving die in een specifieke periode van kracht is.  Zou tevens op de hoogte moeten zijn van de artikelen in de Burgerlijke Wetboeken die betrekking hebben op huwelijk, scheiding en pensioen. Dit geldt even zozeer voor de betrokken advocaat.  Door het gemis van deze kennis worden zaken vaak behandeld door de verkeerde rechtbank.  Op deze wijze word je onnodig op kosten gejaagd. De advocaat brengt uren en kilometers in rekening. Een kostbare zaak. Een kantonrechtbank mag zaken behandelen tot een waarde van € 25.000,-. Hoe wordt deze waarde vastgesteld in een pensioenzaak? Wordt de contante waarde berekend van de te claimen aanspraak? Of de hoogte van de vordering?

Noot 16.03.2020: In artikel 216 van de Pensioenwet wordt geregeld dat zaken betreffende vorderingen uit hoofde van een pensioenovereenkomst, een uitvoeringsovereenkomst, een uitvoeringsreglement of een pensioenreglement door de kantonrechter worden behandeld en beslist. Dit artikel sluit aan bij art. 93 van het wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Daarin is bepaald dat de kantonrechter bevoegd is voor geschillen betreffende arbeidsovereenkomsten ongeacht het beloop of de waarde van de vordering. E.e.a. staat ruim omschreven. Door de gehanteerde formulering is niet de persoon die de vordering instelt bepalend voor de bevoegdheid van de kantonrechter, maar de aard van de vordering. NB. De kantonrechter mag dus pensioenzaken behandelen ongeacht de hoogte van de vordering!

Gang van zaken rechtbank
Voor aanvang worden betrokkenen geïnformeerd dat de rechtbank 1,25 uur tot haar beschikking heeft.  De advocaat en de tegenpartij verstrekken alle informatie.  Daarna wordt door de rechtbank gevraagd of beide partijen nog van hun recht om wat te zeggen gebruik willen maken.  Als beide partijen hun zegje gedaan hebben  geeft de rechtbank aan dat over 6 weken de uitspraak volgt. Hiervoor hoeven betrokkenen niet nogmaals te verschijnen. Tegen de uitspraak is geen verweer mogelijk.  Je kan alleen verder als je in Hoger Beroep gaat. Nederlandse burgers worden op deze wijze opgezadeld met torenhoge advocaat- en proceskosten.  Kennelijk wordt een ontmoedigingsbeleid gevoerd.  Aan deze gang van zaken moet een eind komen. Pensioenmaterie en zeker m.b.t. scheiding is een complexe zaak. Het is zaak dat Rechtbanken gebruik kunnen maken van onafhankelijke pensioenspecialisten, nu steeds vaker blijkt dat de kennis bij pensioenverzekeraars niet of onvoldoende aanwezig is.

PensioenScheiden                       Bijlage bij brief 10.10.2015                           blz 6

De Ombudsman Pensioenen (OP)
Het merendeel van boven aangehaalde dossiers zijn ook aan de Ombudsman Pensioenen voorgelegd.  Aan pensioenverzekeraars is bekend dat de Ombudsman Pensioenen geen sanctie mogelijkheden heeft. Uit de correspondentie blijkt ook dat kennis van zaken en zeker in relatie tot pensioen en scheiding niet of nauwelijks de aanwezig is. Naar mijn mening dient een Ombudsman Pensioenen een specialist in pensioen te zijn. Heeft wel de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een specialist. Naar mijn mening zou hij vaker een specialist moeten inschakelen en dan nog.

(OP1)AMP.ABP – De Hoge Raad besliste in het Boon van Loon arrest dat standaard de pensioenwaarden bij helfte verdeeld worden, tenzij dit anders is op grond van de redelijkheid en billijkheid. In een aan de Ombudsman bekend dossier dient de vrouw 98,99% van de opgebouwde aanspraken op het moment van scheiding aan haar ex over te dragen. Het ABP stuurt een brief van anderhalf kantje naar de Ombudsman met een hele verhandeling over een zaak waar de Centrale Raad van Beroep op 16 februari 1995 een uitspraak heeft gedaan. De zaak is absoluut niet relevant voor de wijze waarop de berekening plaats gevonden heeft. Toch gaat de Ombudsman er volledig op in. Op 16 augustus 2013 krijg ik van de Ombudsman te horen dat er geen ruimte meer is voor bemiddeling. Elk gezond denkend mens zal aangeven dat een overdracht van 98,99% van de totale aanspraak niet juist kan zijn.

ABP. Scheiding per 21.01.1992
In een soortgelijk dossier als bovenstaand omschreven dient de vrouw 112% van haar aanspraken opgebouwd tot de datum scheiding over te dragen aan haar ex.
Uit beide dossiers zou de conclusie getrokken kunnen worden dat alle door het ABP vervaardigde opgaven voor het vaststellen van het te verrekenen pensioen aan de ex-partner fout berekend zijn!  Zie: www.pensioenscheiden.nl/pagina91c.html

(OP2)Nogmaals Stichting Pensioenfonds Siemens
Stichting Pensioenfonds Siemens geeft aan dat de waarde van het nabestaandenpensioen de waarde van het ouderdomspensioen overstijgt, zodat pensioenverrekening niet van toepassing is. Als sprake is van een eindloonregeling dient het ouderdomspensioen volgens de op dat moment geldende Pensioen- en Spaarfondsenwet afgefinancierd te worden als zou de deelnemer het dienstverband verbroken hebben. Siemens geeft aan, dat in het geval van scheiding de uitstelfinanciering die het fonds heeft, de wetgeving van dat moment overstijgt en in het geval van scheiding geen rekening hoeft te houden met het fictief afgefinancierde ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen is door Siemens van jaar tot jaar afgefinancierd, zoals zij aangaven vanuit het oogpunt van risico (bullshit, waarom? zie uitleg), hoewel dit niet vermeld staat in het pensioenreglement.
De Ombudsman Pensioenen kan zich laten bijstaan door een pensioenspecialist of advocaat. In de zaak tegen Siemens heeft de Ombudsman Pensioenen uiteindelijk een (pensioen)advocaat ingezet. In 2013 verklaarde deze advocaat dat de handelwijze van het pensioenfonds in overeenstemming zou zijn met het liggende pensioenreglement. De betrokken advocaat heeft echter verklaard het pensioenreglement niet bekeken te hebben. Dit betwist. Hier moest ik het bij laten, de Ombudsman Pensioenen vond het welletjes en wilde niets meer doen.
Zie: www.pensioenscheiden.nl/pagina9.html

 

PensioenScheiden                       Bijlage bij brief 10.10.2015                           blz 7

(OP3) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid: Indexeert ten onrechte het te verrekenen pensioen van mensen die nog actief verzekerd zijn (dus premie betalen) en gescheiden zijn voor 1 mei 1995. Er ligt een arrest van de Hoge Raad van 6 oktober 2006, AW 6163, CO5,134HR, waarin aangegeven wordt dat als het pensioen geïndexeerd wordt het te verrekenen pensioen ook geïndexeerd dient te worden. Het hof oordeelde dat dit geheel in lijn is met het arrest Boon van Loon.
BPF Bouw indexeert eerst vanaf 1 januari 2006 de opgebouwde aanspraken van haar actieve deelnemers. De Ombudsman Pensioenen geeft aan zijns inziens niet goed in te zien dat van de pensioenuitvoerder verlangd kan worden een afwijkende berekening op te stellen.
Als de opgebouwde aanspraken niet geïndexeerd worden, maar het te verrekenen pensioen wel, houdt dat in dat pensioen wat eerst na de scheiding opgebouwd wordt en geen enkele relatie meer heeft met de scheiding, toch aan de scheiding toegeschreven wordt.  Zie : www.pensioenscheiden.nl/pagina9b.html

Wetgeving? In afwijking van de Wet VPS
In de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) wordt aangegeven dat Wettelijke Conversie toegepast mag worden. In geval van wettelijke conversie wordt 50% van de waarde van het te verevenen pensioen vermeerderd met de waarde van het Bijzonder Partnerpensioen (BNP)omgezet (geconverteerd) naar een zelfstandig ouderdomspensioen, wat ingaat op de pensioendatum van de meeverzekerde partner. Je zou verwachten dat de deelnemer 50% van zijn opgebouwde ouderdomspensioen kwijt raakt. Niets is minder waar. Zowel bij het ABP als Zorg en Welzijn wordt slechts om en nabij 30% van het te verevenen pensioen vermeerderd met de waarde van BNP omgezet in een zelfstandig pensioen op het leven van de meeverzekerde partner.  In de Wet VPS is niet opgenomen dat hiervoor afwijkende rekenregels gelden. De Wet VPS wordt door het ABP en Zorg en Welzijn in dit soort situaties niet juist uitgevoerd.

Wetgeving? Indexering
De algemene regel luidt, dat als de opgebouwde aanspraken geïndexeerd worden, het te verrekenen of verevende pensioen ook geïndexeerd dient te worden. Voor deelnemers die uit dienst getreden zijn en/of met pensioen zijn, is deze regel duidelijk. Voor deelnemers die in dienst blijven is dit wettelijk niet geregeld. Een meeverzekerde ex-partner die het te verrekenen of verevende pensioen ontvangt is dus beter af, als zijn of haar ex niet meer in dienst is van de werkgever waar het pensioen verrekend of verevend is.

Als indexering door onze wetgever niet in de vorm van een wet of eventueel jurisprudentie vastgelegd is, kan indexering alleen toegepast worden als beide ex-partners dat samen overeengekomen zijn.
Zie:  www.pensioenscheiden.nl/indexatie.html

De volgende pensioenverzekeraars storen zich daar niet aan, maar indexeren gewoon:
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid, Pensioenfonds Haskoning DHV, Rabobank Pensioenfonds

 

PensioenScheiden                       Bijlage bij brief 10.10.2015                           blz 8

 

Belastingwetgeving (Rechtsongelijkheid)
Als uzelf het verrekende of verevende pensioen rechtstreeks uitkeert aan uw ex-partner betaalt u, ondanks dat u dit inkomen niet geniet, zorgpremie over dit stuk pensioen. Uw zorgtoeslag, maar ook uw huurtoeslag wordt te laag vastgesteld.
Zie:  www.pensioenscheiden.nl/pagina9a.html

Evaluatie Wet VPS (al iets mee gedaan? Graag zsm!)
Op 24 juni 2009 hebben de minister van Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal met een aantal aanbevelingen voor wijziging van de Wet VPS en/of .........
Hierin is onder meer opgenomen:
a. Het kabinet is voornemens verschillende maatregelen te nemen om de bekendheid van de wet te vergroten, en om de toepassing ervan in de praktijk te verbeteren.
b. Aangegeven wordt dat standaardverevening niet tot de meest passende uitkomst leidt in geval van een pensioenregeling met nabestaandenpensioen op risicobasis. Aangegeven wordt dat hier wel een wettelijke oplossing voor gevonden dient te worden.
c. Het kabinet wil, in overleg met pensioenuitvoerders, bezien of tot een eenduidige rekenmethodiek bij conversie kan worden gekomen.
d. De mogelijkheid creëren dat de vereveningsgerechtigde het geconverteerde deel mag overdragen naar de eigen pensioenregeling
e. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt echter dat het wel de bedoeling is dat ook verhogingen of verlagingen van de pensioenaanspraak gelegen tussen het tijdstip van scheiding en de ingangsdatum van het pensioen, – dus ook van nog niet ingegane pensioenen – in aanmerking worden genomen, maar alleen voor zover zij niet voortvloeien uit de carrièreontwikkelingen na de scheidingsdatum en de daarmee gepaard gaande loonmutaties. Het kabinet zal daarom bezien hoe de bepaling aangepast kan worden.
f. Het kabinet meent evenwel dat in de praktijk al in voldoende mate is uitgekristalliseerd hoe de WVPS toegepast moet worden bij de verevening van het pensioen bij premie-en kapitaalovereenkomsten. (NEE, dus)
g. Het kabinet wil in overleg met de pensioenkoepels bereiken dat pensioenuitvoerders altijd meewerken aan gesplitste uitbetaling als het formulier te laat wordt ingezonden, indien zowel vereveningsplichtige als vereveningsgerechtigde verklaren dat te willen.
Zie: www.pensioenscheiden.nl/pagina14.html

PensioenScheiden                       Bijlage bij brief 10.10.2015                           blz 9

Waarde Nabestaandenpensioen overstijgt waarde Ouderdomspensioen
In een tweetal soortgelijke zaken als beschreven onder Stichting Pensioenfonds Siemens /PME,  echter zonder dat sprake is van uitstelfinanciering, gaan Nationale Nederlanden en Zwitserleven eveneens in de fout. Beide dossiers zijn echter nog niet uitgekristalliseerd.

Helpt de Media door te publiceren?
Tot dusver mondjesmaat. De Leeuwarder Courant heeft op 14 februari 2013 twee pagina's breed een artikel gepubliceerd, echter alleen de grote lijn. De Telegraaf heeft de zaken geverifieerd en aangegeven dat alle zaken klopten, maar haakte uiteindelijk af, omdat zo werd gezegd de helft van hun lezers op 30 a 40% van het te publiceren artikel afgehaakt zouden zijn. Kassa en Radar reageerden met betrekking tot een specifieke zaak, met de mededeling dat ik mij kon wenden tot o.a. de Ombudsman Pensioenen of het Juridisch Loket.  De Ombudsman Pensioenen was in de aan Kassa en Radar aangegeven zaak overigens al een gepasseerd station.

Over wat voor aantallen praten we precies?
Sinds 1981 scheiden op jaarbasis ongeveer 33.000 echtparen van de echt per jaar.
Tot 01.05.1995 zijn dat 445.500 echtparen
Vanaf 01.05.1995 tot 01.09.2015 gaat het om 671.000 echtparen, waarvan 50% het pensioen niet verevend heeft.
[Bron: SEO Economisch Onderzoek (Amsterdam 2007) In opdracht van WODC]

We praten over minimaal 1,1 miljoen scheidingen sinds november 1981! 2,2 miljoen mensen!
Hoeveel mensen betalen teveel aan hun ex-partner?
Hoeveel mensen betalen te weinig of helemaal niets aan hun ex-partner?

Laatstelijk aangepast: 16 maart 2020


Terug naar: PensioenScheiden

Verstuurd naar Datum Aangetekend Reactie op Actie
Algemeen Dagblad 10.10.2015 13.10 11.50 03.11.2015 11
ANBO 12.10.2015 13.10 10.59    
AVRO TROS tav Redactie Eén Vandaag 12.10.2015 13.10 09.03    
CNV en al haar leden 12.10.2015 13.10 15.22    
Consumentenbond 12.10.2015 13.10 12.39    
FNV en al haar leden 12.10.2015 13.10 11.41    
De Groene Amsterdammer 12.10.2015 13.10 13.39    
Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie 10.10.2015 13.10 12.06    
MAX radio- en televisieredacties 10.10.2015 13.10 09.22    
Minsterie van Veiligheid en Justitie 10.10.2015 13.10 08.09    
Nationale Ombudsman 10.10.2015 13.10 12.18 14.10.2015 1
NCRV, t.a.v. de redactie de Monitor 12.10.2015 13.10 11.46    
Nederlandse Orde van Advocaten 10.10.2015 13.10 15.23 28.10.2015 9
NOS t.a.v. Nieuwsuur 17.10.2015 20.10 11.09    
Ombudsman Pensioenen 17.10.2015 nvt    
Omroep WNL t.a.v. de redactie 10.10.2015 13.10 12.14    
Openbaar Ministerie, t.a.v. de Minister 10.10.2015 13.10 08.09    
OM Amsterdam 12.10.2015 13.10 14.30    
OM Den Haag 12.10.2015 13.10 11.07 21.10.2015 7
OM Limburg 12.10.2015 13.10 13.27    
OM Midden-Nederland 12.10.2015 13.10 09.02    
OM Noord-Holland 12.10.2015 13.10 10.49 16.10.2015 3
OM Noord-Nederland 12.10.2015 13.10 11.56 15.10.2015 2
OM Oost-Brabant 12.10.2015 13.10 14.19 19.10.2015

5

OM Oost-Nederland 12.10.2015 14.10 09.59    
OM Rotterdam 12.10.2015 13.10 12.47    
OM Zeeland-West-Brabant 12.10.2015 13.10 14.27    
Het Parool 10.10.2015 13.10 12.06    
Plus Magazine 12.10.2015 13.10 13.52    
Reed Business bv t.a.v. Elsevier Magazine 12.10.2015 13.10 09.40    
Sanoma Media Netherlands BV, Libelle,Linda,Margriet,Flair,Viva 12.10.2015 13.10 13.25    
Stichting Nationaal Ouderenfonds 12.10.2015 13.10 15.25    
De Telegraaf 17.10.2015 20.10 09.38    
Tros t.a.v. Radar 10.10.2015 13.10 09.03    
Trouw 10.10.2015 13.10 12.06    
Tweede Kamer - Fractie 50plus 12.10.2015 13.10 10.05 21.10.2015 6
Tweede Kamer - Fractie CDA 12.10.2015 13.10 10.05    
Tweede Kamer - Fractie CU 12.10.2015 13.10 10.05    
Tweede Kamer - Fractie D66 12.10.2015 13.10 10.05    
Tweede Kamer - Fractie Groen Links 12.10.2015 13.10 10.06    
Tweede Kamer - Fractie GrBvK 12.10.2015 13.10 10.06    
Tweede Kamer - Fractie GrKo 12.10.2015 13.10 10.05    
Tweede Kamer - Fractie Houwers 12.10.2015 13.10 10.05    
Tweede Kamer - Fractie Klein 12.10.2015 13.10 10.06    
Tweede Kamer - Fractie PvdA 12.10.2015 13.10 10.05    
Tweede Kamer - Fractie PvdD 12.10.2015 13.10 10.05 27.10.2015 8
Tweede Kamer - Fractie PVV 12.10.2015 13.10 10.05    
Tweede Kamer - Fractie SGP 12.10.2015 13.10 10.05    
Tweede Kamer - Fractie SP 12.10.2015 13.10 10.05    
Tweede Kamer - Fractie Van Vliet 12.10.2015 13.10 10.05    
Tweede Kamer - Fractie VVD 12.10.2015 13.10 10.05 16.10.2015 3
De Unie 12.10.2015 13.10 14.36    
Vara t.a.v. Kassa 10.10.2015 13.10 09.22 31.10.2015 10
Vara t.a.v. Zembla 12.10.2015 13.10 09.13    
De Volkskrant 10.10.2015 13.10 12.06    
Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal 12.10.2015 13.10 10.01    
Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal 10.10.2015 13.10 10.05    
Weekbladpers Tijdschriften B.V. t.a.v. Vrij Nederland 12.10.2015 13.10 14.08    
         

1. Nationale Ombudsman - Brief geregistreerd onder nummer 201511924. Geven aan eerst te toetsen of ze de klacht in behandeling kunnen nemen.
2. OM Noord-Nederland: Brief geregistreerd onder kenmerk 3220/1252/2015. Brief 21.10.2015 - De kwesties die aangesneden worden vallen niet onder de competentie van het OM Noord-Nederland
3. OM Noord-Holland:Brief is geregistreerd onder nummer KL13/213 en is in behandeling genomen door de afdeling Beleid & Strategie. 3a. Brief 2015.10.20 Er zou geen sprake zijn van een strafbaar feit. Zo dit er wel mocht zijn, dan wordt mij verzocht me eerst tot de politie te wenden
4. VVD: Geeft aan gezien de inhoud deze mede onder de aandacht gebracht gebracht van de woordvoerder uit de VVD-fractie, Foort van Oosten
5. OM Oost-Braband: de door u geschetste problematiek en de noodzaak tot het al dan niet in het leven roepen van een (controlerend) instituut, is een politieke aangelegenheid waar ik mij niet in mag, kan en wil mengen.
6. 50PLUS: Nemen voorstel om de Ombudsman Pensioenen vergaan bevoegdheden te geven mee in hun overwegingen.Uw inbreng zal gebruikt worden bij de voorbereiding van de op dat onderwerp betrekking hebbende debatten.
7. OM Den Haag is van mening dat het om een politiek vraagstuk gaat
8. Brief is onder de aandacht gebracht van de fractiewoordvoerder
9. Orde van Advocaten: Het aan de kaak stellen van uitvoeringsproblemen met pensioenen behoort niet tot de kerntaken van de advocatuur.
10. VARA-Kassa: Wij kunnen u niet helpen bij uw persoonlijk probleem. De brief is qua inhoud bijna identiek aan een eerdere brief die ik gedateerd 12.10.2012 van Kassa ontving.
11. Algemeen Dagblad is geinteresseerd. Afspraak gemaakt voor 13 november 2015.