Eerlijk
delen?

Startpagina
Alle informatie
Opsomming fouten
Doel van deze site
Wie staat er achter?
Waarom deze site?
Beantwoording
Wanneer bereikbaar?
Wat kan ik doen?
Berekeningen?
Copyright

Pagina 2
Wie vraagt aan?
Ex niet te vinden
Verevening
Rekenregels:
- Wet VPS
- Boon van Loon
Convenant
Info aan ex
Uitstel pensioen
Reparatie
Geen verevening
Partnerpensioen
Op risicobasis?
Rijksoverheid (link)
Wet VPS uitsluiten
Wezenpensioen
Afstand NB-pensioen
Opzettelijk verzwijgen

Pagina 3
Verjaring BW3 178
Oproep geen pensioen
Buitenlands pensioen
Buitenlands huwelijk
Welke rechtsmacht
Conservatoir beslag
Conversie Wettelijk?
Wanneer Conversie
Altijd toestemming
Indexatie na conversie
Ander ver. percentage
Afstand doen
Kosten verzekeraar
Kosten advocaat
Offerte
Overlijden
Alimentatie en:
-Pensioen
-Pré-pensioen
Tijdelijk pensioen
Fiscus en pensioen
Burgerservicenummer
Fiscus en kosten

Pagina 4
Einde samenwonen
Flitsscheiding
Geschiedenis:
Partnerpensioen 1973
Boon van Loon 1981
Verevening 1995
Huwelijkse voorwaarde
Wet VPS of
Boon van Loon
Sch van Tafel en Bed
Hertrouw
Waarde-overdracht :
mbt scheiding
mbt partnerpensioen

Pagina 5
Pensioenverweer
Tijdig aanvragen!
Niet tijdig?
Bijzonder Partnerpens
Eerder met pensioen
Uitstel pensioen

Uitleg dmv cijfers
:
Normale verdeling
Wettelijke conversie
Algehele conversie
Conversie ja of nee
Boon van Loon
Plus Art. 30-70

Pagina 6 (Eerlijk?)
Delta lloyd
De helft?
Wettelijke conversie?
Algehele conversie?
Waarde-overdracht?
Verduistering (B)PP?
Samenwoning?
Vereveningsgrens?
Indexering?
Communicatie?
Partnerpensioen?
WVPS voor nov '81?
Boon van Loon:
- verjaart het?
- eerlijk?
- controle cijfers?

Pagina 7
U zoekt een advocaat
Kantonrechter
Probleem advocaat
Nuttige adressen
Waar moet ik zijn?
Grens verevening
Indexering/toeslagen
Info door verzekeraar
Klacht Ombudsman
Advocaat toevoeging
Rechtsbijstand vzi

Pagina 8
Boon van Loon Info:
-Berekening
-Welke aanspraak
-Indexering
-Backservice
-Rechtbanken
-Haviltex-Criterium
-27.11.1981 heilig?
-Juiste tarief!
-Korten
-Al eerder gekort?
Telegraaf 30.04.2011

Pagina 9
Siemens/PME

Pagina9a
Rechtsongelijkheid

Pagina10
Foute tarieven
- PME en PMT
- BPF Bouw

Pagina11
Boon van Loon arrest

Pagina11a
Arresten mbt BvL

Pagina 12
Waar heeft u recht op

Pagina 12a
Procederen?

Pagina 13
Eindloon!!!!!
Het grote bedrog!

Pagina 16
Nationale Nederlanden

 

 

Partnerpensioen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw pensioen werd al eerder gekort

Als u geen berekening aangevraagd heeft op het moment van scheiding, maar dat eerst vele jaren later heeft aangevraagd, is de kans aanwezig dat uw pensioenuitvoeder haar berekening uitgevoerd heeft op basis van de huidige tarieven. (Een verzekeraar die dit doet, is onder andere het ABP)

Het met uw ex-partner te verrekenen pensioen wordt dus nu vastgesteld alsof in de jaren '60, '70, '80 wel de juiste premies in rekening gebracht zijn. U gaat dus beduidend meer aan uw ex-partner betalen, terwijl uzelf dat pensioen niet krijgt.
Op het moment van berekening wordt u ten onrechte al gekort!

Als u nu denkt dat dat voor iedereen het geval is, dan is het antwoord nee.

Het geldt alleen voor mensen die de berekening eerst nu aanvragen. Er wordt dus niet éénduidig gerekend. Je wordt nu ten onrechte gestraft omdat je de berekeningen niet op het moment van scheidng hebt laten uitvoeren.

Welke Boon van Loon berekening is nu juist?

Het huwelijksvermogen op het moment van scheiding is bepalend, zoals in het Boon van Loon arrest vermeld staat. Lees: de toegezegde aanspraken op basis van de pensioenwetgeving die op dat moment gold. Bepalend zijn namelijk de aanspraken die golden als zou op het moment van scheiden de deelnemer uit dienst getreden zijn. De toegezegde aanspraken zijn dus leidend. Als het pensioen nog niet volgestort is, diende uitgegaan te worden van de aanspraken alsof het pensioen volgestort was, de toegezegde aanspraken tot het moment van de scheiding dus volledig gefinancierd zijn. In mijn berekeningen ga ik uit van de reserve die tegenover dit (al dan niet fictief volgestorte) ouderdomspensioen staat en de daadwerkelijke reserve van het partnerpensioen en gebaseerd op de tarieven op het moment van scheiding!

In het Boon van Loon arrest wordt overduidelijk gesproken over de waarde van het pensioen op de datum scheiding.

De reserve wordt vervolgens teruggerekend naar een uitkering op twee levens.
Er zijn verzekeraars die stellen dat de premie die voor het ouderdomspensioen betaald is, alleen gebaseerd is op het leven van de verzekerde!

Het te verrekenen ouderdomspensioen is door uit te gaan van een uitkering op twee levens iets hoger dan een uitkering alleen op het leven van de verzekerde.

De verzekeraar zegt hierover, dat in het arrest geen rekenregels gegeven zijn. Dus vind de verzekeraar dat hij vrij is, om dit toe te passen!

Voor vrouwelijke deelnemers pakt deze wijze van pensioenverrekening slecht uit. Doordat vrouwen in het algemeen langer leven dan mannen, wordt de man extra gecompenseerd. Vrouwen dragen door deze methodiek van berekening tegen de 100% en soms wel meer over van het opgebouwde ouderdomspensioen op het moment van scheiding.

50% Er ligt echter een arrest van de Hoge Raad wat aangeeft dat het te verrekenen pensioen maximaal 50% van het opgebouwde ouderdomspensioen op de datum scheiding is. Het ABP heeft zich nimmer aan dit arrest gehouden!

Noot PensioenScheiden 19.12.2023 12.00: Het te verrekenen pensioen wordt met name bij het ABP voor actieve deelnemers vanaf 01.01.1996 foutief berekend.

Boon van Loon info - Welke aanspraak

De waarde opgebouwd tot het moment van scheiding dient verdeeld te worden, dus ook aanspraken die zijn opgebouwd voor het huwelijk.

Het betreft ook alleen die aanspraken die op het moment van de scheiding toegezegd zijn (zie ook artikel 8 van de PSW lid 1 tot en met 4). Een aanspraak die na de scheiding ontstaat als gevolg van een salaris stijging na de datum scheiding, komt niet voor verdeling in aanmerking. Dit gebeurt met name bij een eindloonregeling waarbij als het (pensioengevend) salaris stijgt ook het pensioen stijgt over de huwelijkse jaren. (het ABP denkt hier anders over!)

Dit zou ook kunnen slaan op het ongehuwdenpensioen. In een arrest van de Rechtbank Den Haag ECLI:NL:HR:1992:ZCO564 is echter besloten dat ook de waarde van het ongehuwdenpensioen meegenomen dient te worden. Dit betrof overigens een zaak welke betrekking had op de Algemene Militaire Pensioenwet.
Naar mijn mening dus alleen toepasbaar voor berekeningen van deelnemers die onder het AMP vallen. Voor alle overige toenmalige rijksonderdelen lag de pensioentoezegging vast in de vorm van aparte wetten. Het arrest is (was) dus geen leidraad voor het ABP.

Als er discussie ontstaat over datgene wat verrekend dient te worden is de opgave van de pensioenuitvoerder belangrijk, echter niet heilig. Het behoort nog steeds tot de mogelijkheden de opgave te betwisten, natuurlijk wel met redenen omkleed.

In het Boon van Loon arrest gaf de Hoge Raad aan dat de verdeling moet plaatsvinden op basis van redelijkheid en billikheid. Een andere verdeling dan de helft zou in de praktijk eigenlijk niet voor mogen komen.

Indexering Boon van Loon

NJ 1996, 542, Hof Den Bosch, 10 november 1995
Als het pensioen geindexeerd wordt, wordt de voorwaardelijke uitkering op gezette tijden ook verhoogd of verlaagd.

ECLI:NL:HR:2006:AW6163, Hoge Raad, C05/134HR - 06.10.2006
Het hof oordeelde dat de man het volledig geindexeerde ouderdomspensioen ontvangt, inclusief het deel dat voor de vrouw bestemd is, derhalve de indexering over het deel dat krachtens de overeenkomst aan de vrouw toekomt, aan de vrouw moet afdragen, geheel in lijn is met het arrest Boon van Loon.

Boon van Loon en affinanciering (backservice)

In de jaren '80 en '90 waren er pensioenfondsen met eindloonregelingen die uitstelfinanciering toepasten. Met ingang van 1 augustus 1987 gold volgens de toen geldende Pensioen- en Spaarfondsenwet dat het Bijzonder Nabestaandenpensioen (BNP) zodanig vastgesteld diende te worden als zou de deelnemer op dat moment uit dienst getreden zijn. Het BNP werd op de datum scheiding volledig afgefinancierd. Het ouderdomspensioen daarentegen werd niet meteen volledig afgefinancierd. Via een speciale constructie werd de aanspraak waar recht op bestond tot de datum scheiding eerst na de datum scheiding tot aan de pensioendatum afgefinancierd. De toekomstige koopsom (schuld) werd door de werkgever gepassiveerd op de Winst en Verliesrekening, met andere woorden meteen van de winst afgetrokken.

Wanneer een deelnemer uit dienst trad en in dienst trad bij een nieuwe werkgever en zijn aanspraken overdroeg naar de nieuwe werkgever dan moest op dat moment het ouderdomspensioen tot de datum scheiding en na de datum scheiding alsnog volledig afgefinancierd worden.

Wanneer een Boon van Loon berekening aangevraagd werd gingen een aantal verzekeraars in de fout door wel het afgefinancierde BNP mee te nemen, maar geen rekening te houden met een fictief afgefinancierd ouderdomspensioen. Soms oversteeg de waarde van het BNP de waarde van het ouderdomspensioen, met als gevolg helemaal geen pensioenverrekening.

O.a.: Siemens - Nationale Nederlanden

Boon van Loon info - Uitspraken rechtbanken

Door alle jaren heen zijn er uitspraken gedaan door rechtbanken met betrekking tot een eventuele verjaring van het Boon van Loon arrrest.

14 november 2001, Rechtbank s'Gravenhage
Een eventuele termijn van verjaring zou pas aanvangen op het moment dat de vordering voor de vrouw opeisbaar is. En dat is pas op de pensioendatum.

5 februari 2003 ECLI:NL:RBZWO:2003:AF5303, Rechtbank Zwolle,
Een dergelijke vordering is niet aan verjaring onderhevig.

3 december 2008 ECLI:NL:RBZLY:2008:BH4839, Rechtbank Zwolle,
25 jaar geleden gescheiden. Pensioenverrekening wordt alsnog toegekend.

12 mei 2009 ECLI:NL:GHARN:2009:BJ 3742 , Rechtbank Arnhem.
Een dergerlijke vordering zou verjaren na 20 jaar

3 maart 2010 ECLI:NL:RBAMS:2010:BM6993, Rechtbank Amsterdam,
Scheiding 3 oktober 1986, 25 jaar geleden, pensioenverrekening toegekend.

6 maart 2013 ECLI:NL:RBROT:2013:BZ5052, Rechtbank Rotterdam
De rechtbank gaf aan dat de verjaringstermijn van artikel 3:306 BW, slechts geldt als de wet niet anders bepaalt en stelde dan ook terecht dat deze niet van toepassing is op een vordering tot verdeling.
De rechtbank verwees verder naar
BW 3 art 179 2e lid en BW 3 art 178 1e lid.

Overige arresten m.b.t. Boon/Van Loon

Haviltex-Criterium

Beide ex-partners hebben verklaard niets meer van elkaar te vorderen te hebben. Veelal is onderstaande tekst dan opgenomen in het convenant.

De comparanten verklaarden vervolgens gemelde ontbonden huwelijksgoederen-gemeenschap naar hun volkomen genoegen te hebben gescheiden en verdeeld zodat zij terzake niets meer van elkaar te vorderen hebben en elkander over en weer kwijting en decharge verlenen onder afstanddoening van het recht uit welken hoofde ook ontbinding of vernietiging van deze scheiding en deling te vorderen.

22 februari 2011 ECLI:NL:GHSHE:2011:BP5800, Rechtbank Den Bosch
Pensioenverrekening dient alsnog toegepast te worden. Naar het oordeel van het Hof leidt uitleg op basis van het Haviltex criterium (arrest van 13 maart 1981!) er toe, dat de man er niet van uit mocht gaan en de vrouw niet hoefde te begrijpen dat de kwijtingsbepaling ook zag op de pensioenrechten.

Verdere uitleg: Met andere woorden, wanneer in een convenant niet duidelijk omschreven staat waarvoor men tegen finale kwijting tekent, zou de ex zich kunnen beroepen op het Haviltex-Criterium.

Datum 27.11.1981 is niet heilig!

Rechtbank Haarlem 10 juni 1997:

De Hoge Raad heeft in het arrest van 27 november 1981 verrekening van pensioenrechten als onderdeel van scheiding en deling van de
huwelijksgoederengemeenschap aanvaard. Gelet op dit uitgangspunt is
begrijpelijk, dat de Hoge Raad zich ten aanzien van de "terugwerkende
kracht"van zijn arrest op het standpunt heeft gesteld, dat reeds voltooide
verdelingen in beginsel niet zouden kunnen worden aangetast. In de opvatting
van de Hoge Raad is immers niet zozeer de datum van ontbinding van huwelijk
van belang als wel het moment van scheiding en deling der gemeenschap

Met andere woorden: Ook scheidingen van voor 27.11.1981 waar de scheiding en deling der gemeenschap eerst na 27.11.1981 plaatsvindt komen in aanmerking voor pensioenverrekening volgens Boon van Loon.

Rechtbank Amsterdam 16 mei 2002 is het met bovenstaande eens.

Let op juiste berekeningsdatum en grondslag!

En er zijn verzekeraars die de tariefgrondslagen hanteren op het moment van aanvraag en niet, zoals mijns inziens de enige juiste manier is, het hanteren van de grondslagen op het moment van scheiding.

Met grondslagen bedoel ik de sterftetafels. Deze sterftetafels komen tot stand door gedurende een bepaalde waarnemingsperiode de Gehele Bevolking Mannen of Vrouwen te volgen. Bekend mag worden verondersteld dat de gemiddelde leeftijd voor mannen en vrouwen steeds hoger wordt.

Populair gezegd: Het ouderdomspensioen is een stuk duurder geworden. Het nabestaandenpensioen is minder duur geworden. Door deze constructie toe te passen moet er ineens veel meer aan pensioen verrekend worden.

Als een verzekeraar overgaat op nieuwe sterftetafels worden de aanspraken van verzekerden niet verhoogd of verlaagd, maar worden met gesloten beurs overgezet. Met andere woorden de aanspraken wijzigen niet.

In 2009 heeft het ABP besloten om in het vervolg voor nieuwe aanvragen van Boon van Loon berekeningen deze te maken op basis van de grondslagen op het moment van aanvraag. Ten opzichte van een berekening op het moment van scheiding kan het bedrag 50 tot 100% en soms meer hoger zijn.

Met andere woorden, de verzekerde moet soms 2 keer zoveel betalen aan zijn of haar ex als wanneer de opgave gemaakt zou zijn op het moment van scheiding. Door de verzekeraar wordt dus met twee maten gemeten.

En het is niet bij deze ene grootte gebleven. Ook één van de allergrootste bedrijfstakpensioenfondsen voert de berekening op deze wijze uit. Er zullen er ongetwijfeld meer zijn.

Als ook sprake is van indexering is dat verschil nog groter!
Je moet immers iets indexeren wat je zelf niet krijgt!

Als je hier protest tegen aantekent, is het antwoord van één van de grootste verzekeraars (ABP) in Nederland Eigen Schuld Dikke Bult, had je maar een berekening moeten laten maken ten tijde van de scheiding. Als je het niet eens bent met onze opgave, dan vraag je het toch aan iemand anders. Die vrijheid heb je!

De Hoge Raad gaf in haar oordeel aan dat de verdeling moet plaatsvinden aan de hand van de eisen van redelijkheid en billijkheid.

De redelijkheid en de billijkheid zijn hier ver te zoeken!

Korten!

Van jaar tot jaar is in alle kranten en media veel te lezen over het korten van de pensioenen. Doordat mensen steeds ouder worden zijn in de jaren zestig, zeventig, tachtig en eerder eigenlijk te lage tarieven gehanteerd. Er werd toen rekening gehouden met andere sterftetafels, waardoor nu op het moment van pensionering er eigenlijk te weinig reserve in de kas zit/zat om tot de datum van het gemiddelde overlijden gegarandeerd te kunnen uitkeren. Door op de juiste wijze de premies weg te zetten (hetzij vastrentend of in de vorm van obligaties en beleggingen) heeft men de dekkingsgraad van de fondsen lang op het juiste peil kunnen houden.

Door het dalen van de dekkingsgraad zullen een aantal pensioenfondsen hun pensioenen nu moeten korten, dus verlagen. Het met uw ex-partner te verrekenen pensioen daalt in dezelfde mate als uw pensioen daalt.

 

Telegraaf 30 april 2011 Boon van Loon verjaart?

30 april 2011 Telegraaf: Het Boon van Loon arrest verjaart na 20 jaar.
Hierop gereageerd naar de Telegraaf. Onderstaand een deel van haar antwoord:
"Hartelijk dank voor uw reactie. Ik ben het met u eens dat er discussie over het al dan niet verjaren mogelijk is. Ik heb het hier met een aantal rechters en advocaten over gehad en het is duidelijk een interessant onderwerp. Ik zal overigens de Telegraaf voorstellen om een aanvulling te plaatsen, die er op neer komt dat er signalen zijn (te allen tijde) dat ook na 20 jaar een vordering tot verdeling van het pensioen mogelijk blijft"

28 mei 2011 heeft de Telegraaf een rectificatie geplaats. Hierin wordt vermeld dat bij nader inzien van verjaring waarschijnlijk geen sprake zal zijn.