Eerlijk
delen?

Startpagina
Alle informatie
Opsomming fouten
Doel van deze site
Wie staat er achter?
Waarom deze site?
Beantwoording
Wanneer bereikbaar?
Wat kan ik doen?
Berekeningen?
Copyright

Pagina 2
Wie vraagt aan?
Ex niet te vinden
Verevening
Rekenregels:
- Wet VPS
- Boon van Loon
Convenant
Info aan ex
Uitstel pensioen
Reparatie
Geen verevening
Partnerpensioen
Op risicobasis?
Rijksoverheid (link)
Wezenpensioen
Wet VPS uitsluiten
Afstand NB-pensioen
Opzettelijk verzwijgen

Pagina 3
Verjaring BW3 178
Oproep geen pensioen
Buitenlands pensioen
Buitenlands huwelijk
Welke rechtsmacht
Conservatoir beslag
Conversie Wettelijk?
Wanneer Conversie
Altijd toestemming
Indexatie na conversie
Ander ver. percentage
Afstand doen
Kosten verzekeraar
Kosten advocaat
Offerte
Overlijden
Alimentatie en:
-Pensioen
-Pré-pensioen
Tijdelijk pensioen
Fiscus en pensioen
Burgerservicenummer
Fiscus en kosten

Pagina 4
Einde samenwonen
Flitsscheiding
Geschiedenis:
Partnerpensioen 1973
Boon van Loon 1981
Verevening 1995
Huwelijkse voorwaarde
Wet VPS of
Boon van Loon
Sch van Tafel en Bed
Hertrouw
Waarde-overdracht :
mbt scheiding
mbt partnerpensioen

Pagina 5 (NB)
Pensioenverweer
Tijdig aanvragen!
Niet tijdig?
Bijzonder Partnerpens
Eerder met pensioen
Uitstel pensioen

Uitleg dmv cijfers
:
Normale verdeling
Wettelijke conversie
Algehele conversie
Conversie ja of nee
Boon van Loon
Plus Art. 30-70

Pagina 6 (Eerlijk?)
Delta lloyd
De helft?
Wettelijke conversie?
Algehele conversie?
Waarde-overdracht?
Verduistering (B)PP?
Samenwoning?
Vereveningsgrens?
Indexering?
Communicatie?
Partnerpensioen?
WVPS voor nov '81?
Boon van Loon:
- verjaart het?
- eerlijk?
- controle cijfers?

Pagina 7
U zoekt een advocaat
Kantonrechter
Probleem advocaat
Nuttige adressen
Waar moet ik zijn?
Grens verevening
Indexering/toeslagen
Info door verzekeraar
Klacht Ombudsman
Advocaat toevoeging
Rechtsbijstand vzi

Pagina 8
Boon van Loon Info:
-Berekening
-Welke aanspraak
-Indexering
-Backservice
-Rechtbanken
-Haviltex-Criterium
-27.11.1981 heilig?
-Juiste tarief!
-Korten
-Al eerder gekort?
Telegraaf 30.04.2011

Pagina 9
Siemens/PME

Pagina9a
Rechtsongelijkheid

Pagina10
Foute tarieven
- PME en PMT
- BPF Bouw

Pagina11
Boon van Loon arrest

Pagina11a
Arresten mbt BvL

Pagina 12
Waar heeft u recht op

Pagina 12a
Procederen?

Pagina 13
Eindloon!!!!!
Het grote bedrog!

Pagina 16
Nationale Nederlanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerpensioen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moet binnen 2 jaar na inschrijving van de scheiding in het register

 

 

 

 

 

Vraag alsnog opgave!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet vergeten!

NB. Voor u scheidt! Pensioenverweer!

Als u na uw scheiding alleen met de kinderen zou achterblijven en u zou qua inkomen alleen aangewezen zijn op alimentatie, dan is het belangrijk dat er een Bijzonder Partnerpensioen verzekerd is dat tot uitkering komt als uw ex-partner zou komen te overlijden.

Als dit pensioen op risicobasis verzekerd zou zijn en in de ontslagbepalingen van het pensioenreglement hiervoor ook geen voorziening getroffen is heeft u geen recht op dit Bijzonder Partnerpensioen.

U kunt dan aan uw advocaat vragen of hij/zij Pensioenverweer wil voeren.

In BW1 art 153 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek staat omschreven dat een scheiding niet kan worden toegewezen indien als gevolg van de scheiding een vooruitzicht op uitkeringen in verband met vooroverlijden voor één van de partners verdwijnt of vermindert. Als het partnerpensioen vervalt doordat dit op risicobasis verzekerd is en in de ontslagbepalingen van het pensioenreglement geen regeling hiervoor opgenomen is, kan pensioenverweer gevoerd worden. Er dient dan een voorziening getroffen te worden, voordat de scheiding kan worden uitgesproken.

NB. Bovenstaande is niet van toepassing als de duurzame ontwrichting in overwegende mate te wijten is aan de andere echtgenoot of te verwachten is dat redelijkerwijs de andere echtgenoot in staat is deze voorziening zelf te treffen.

Zie ook : Op risicobasis? - Bijzonder partnerpensioen

Het tijdig aanvragen van verevening

Als u de pensioenverevening niet tijdig aanvraagt bij de verzekeraar, dient u op de pensioendatum zelf aan uw ex-partner te vragen of hij/zij tot uitkering van het verevende pensioen wil overgaan. Dit kan leiden tot vervelende complicaties.

Weet u nog waar hij/zij woont?
Is de partner nog aanspreekbaar?
Kent u de hoogte van het pensioen?
Zijn er afspraken over indexering gemaakt?

Niet tijdig aangevraagd?

Als u pensioenverevening niet tijdig heeft aangevraagd (dus binnen 2 jaar na datum inschrijving) zult u toch wel graag willen weten op welk bedrag u kunt rekenen als uw ex-partner met pensioen gaat. Wacht dan niet tot u ex met pensioen gaat.

Artikel 2 lid 5 van de Wet VPS
Laat u zich alsnog informeren door de verzekeraar. Hiervoor hoeft u alleen het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen'op te sturen naar de verzekeraar. De verzekeraar is dan verplicht om u alsnog een bewijsstuk op te sturen waaruit de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraak waarop de verevening zal worden gebaseerd blijkt. U kunt hiervoor verwijzen naar artikel 2 lid 5 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

In artikel 2 lid 1 van de Wet VPS wordt aangegeven dat er recht op pensioenverevening bestaat als er pensioen opgebouwd is na de huwelijkssluiting en voor de datum scheiding. Alleen als beide echtgenoten de toepasselijkheid van de Wet hebben uitgesloten bestaat er geen recht.

M.a.w. ook als er afwijkende afspraken gemaakt zijn is de verzekeraar verplicht een bewijsstuk af te geven van de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraken.

Omdat het formulier niet binnen 2 jaar na datum scheiding is opgestuurd hoeft de verzekeraar namens de verzekerde niet meer verplicht mee te werken aan het rechtstreeks uitkeren aan u als ex-partner. Maar dat ontslaat de verzekeraar niet van de verplichting alsnog een opgave van de huwelijkse opbouw te verstrekken.

Het zou toch te zot voor woorden zijn als onze wetgever dat niet had geregeld! Ook kan verwezen worden naar:

Art 9 van de Wet VPS
De echtgenoten , het uitvoeringsorgaan en de werkgever zijn gehouden desgewenst elkaar over en weer die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de rechten en verplichtingen die uit deze wet voortvloeien.

RB. Oost-Brabant 29 januari 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:446,PJ 2014/199

Bijzonder partnerpensioen

Tot de jaren negentig was er in bijna elke pensioenregeling een partnerpensioen op opbouwbasis meeverzekerd. Een partnerpensioen komt tot uitkering indien de verzekerde voor of na de pensioendatum komt te overlijden.

Als u van de echt scheidt heeft u veelal recht op een Bijzonder Partnerpensioen.
Wordt ook genoemd: Bijzonder Weduwenpensioen of Weduwnaarspensioen en Bijzonder Nabestaandenpensioen.

Niet in alle gevallen is er sprake van een Bijzonder Partnerpensioen. Dit kan van product tot product verschillend zijn. Als u niet werkt en er thuis voor de kinderen bent en de alimentatie stopt doordat uw ex-partner komt te overlijden, heeft u geen of wellicht te weinig inkomen. In dat geval is het handig om bij de scheiding af te spreken dat in deze situatie een Bijzonder Partnerpensioen uitgekeerd wordt.

Veelal wordt in deze situatie wel een wezenpensioen aan de kinderen uitgekeerd.

Als u geen bewijsstuk heeft van het Bijzonder Partnerpensioen kan dat zijn omdat de verzekeraar ten tijde van de scheiding uw adres niet kende.

Zie ook bovenstaand: Pensioenverweer. Partnerpensioen

Uw partner gaat eerder met pensioen

U rekent op een bepaald inkomen van uw ex-partner.

Uw ex-partner heeft zijn/haar levenslange pensioen echter eerder laten ingaan.

In dat geval gaat het uit te keren te verevenen pensioen of te verrekenen pensioen (Boon van Loon) ook eerder in.

Als het pensioen eerder ingaat, kan het pensioen fors dalen.
U krijgt het pensioen immers eerder!

Van 65 naar 60 bijvoorbeeld daalt het met ongeveer 35%.

Uw partner stelt het pensioen uit

U rekent op een inkomen van uw ex-partner op zijn/haar 65-jarige leeftijd.

Uw ex-partner heeft zijn/haar pensioen echter uitgesteld.

In dat geval wordt het uit te keren te verevenen pensioen of te verrekenen pensioen (Boon van Loon) ook uitgesteld.

Als het pensioen wordt uitgesteld, stijgt het verevende pensioen.
U krijgt het pensioen immers later!

Omstreeks 2015 zijn pensioenverzekeraars over gegaan van pensioendatum 65 naar 67. Naar mijn mening dient de pensioenuitvoerder, de meeverzekerde ex-partner erop te wijzen dat het verevende pensioen navenant hoger is vastgesteld. Het verevende pensioen zal met plm. 13,9% gestegen moeten zijn.

Uitleg door middel van cijfers

NB. Onderstaande bedragen zijn indicaties. Als u wilt weten wat de juiste bedragen zijn, dient u contact op te nemen met uw verzekeraar.

Echtpaar 'n' is van de echt gescheiden. Verzekerde 'x' is 50. Partner 'y' is 50.
Op het moment van scheiding is premievrij verzekerd :
Een Ouderdomspensioen van € 10.000,- per jaar ( reserve plm € 50.000,- )
Een Bijzonder Partnerpensioen van € 7000,- per jaar ( reserve plm 23.000,- )

Normale verdeling

Het Ouderdomspensioen, wat in dit voorbeeld volledig is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode, wordt verevend. Op de pensioendatum van 'x' wordt de helft van € 10.000,- is € 5000,- uitgekeerd aan partner 'y'.

Komt verzekerde 'x' na de pensioendatum te overlijden, dan vervalt het verevende pensioen ad € 5000,- . Het Bijzonder partnerpensioen ad € 7000,- komt dan tot uitkering.

Zou partner 'y' als eerste komen te overlijden dan vervalt het Bijzonder partnerpensioen. Op de pensioendatum wordt de volledige € 10.000,- aan Ouderdomspensioen (weer) uitgekeerd aan verzekerde 'x'.

Wettelijke conversie *1)

Beide partners willen niet meer van elkaar afhankelijk zijn. Beide ex-partners willen op de pensioendatum een zelfstandig pensioen. Het te verevenen pensioen wordt omgezet naar een zelfstandig pensioen op het leven van partner 'y'.

Het Bijzonder Partnerpensioen ad € 7000,- wordt omgezet naar een zelfstandig (ouderdoms) pensioen op het leven van partner 'y', t.w. € 4600,-.

Partner 'y' ontvangt op zijn of haar pensioendatum nu € 9600,- op jaarbasis.
En verzekerde 'x' ontvangt op zijn of haar pensioendatum € 5000,- op jaarbasis.

Hier zit een oneerlijkheid in, maar zo zit de Wet nu éénmaal in elkaar, want ... verzekerde 'x' raakt naast de helft van de reserve van het ouderdomspensioen ook de reserve van het Bijzonder Partnerpensioen kwijt.
Van het totale pensioenvermogen ad € 73.000,- ( 50.000,- + 23.000,- ) raakt verzekerde 'x' nu € 48.000,- kwijt.
Uitgedrukt in een percentage is dit 48.000/73.000 is 66% van het pensioenvermogen. Je zou denken je raakt 50% van je pensioenvermogen kwijt, maar in werkelijkheid is dit dus 66%.

Dit wordt veroorzaakt door Het Bijzonder Partnerpensioen. Dit valt buiten de boedelscheiding en is dus al eigendom van partner 'y'.

Algehele conversie *1)

Maar het kan ook anders. Het partnerpensioen wordt veelal ook onttrokken aan de boedel. Het zou dus eerlijk zijn om ook het partnerpensioen qua waarde eerlijk te delen. Beide partners komen dat dan nu ook overeen.

Het totale pensioenvermogen wordt nu door midden gedeeld. Beide partners ontvangen op de pensioendatum € 73.000 : 2 = 36.500,- aan pensioenvermogen. In pensioen uitgedrukt is dit € 7300,-.

Zolang beide partners in leven zijn, ontvangen ze op de pensioendatum meer aan pensioen, dan in geval van de 'normale' verdeling.

*1) Pensioenverzekeraar moet hiervoor (nog) toestemming geven

Conversie ja of nee

Normale verdeling - Hoogte verevende aanspraak - 'x' en 'y' € 5000,-
Normale verdeling - Bijzonder Partnerpensioen - 'y' € 7000,-
Wettelijke conversie - 'y' € 9600,-
Algehele conversie - 'x' en 'y' € 7300,-

Als beide partners even oud worden is het meest eerlijk algehele conversie.
Beide partners krijgen dan allebei precies de helft van het pensioenvermogen.

Echter als wettelijk of algeheel geconverteerd wordt is het Nabestaanden- of Partnerpensioen niet meer verzekerd.

Als een vrouw achterblijft met kleine kinderen en geen gelegenheid heeft om te werken moet er ook inkomen zijn als de man voortijdig komt te overlijden. In dat geval zal immers de alimentatie stoppen. Conversie is dan niet op zijn plaats. Hoe hoger het Bijzonder Partnerpensioen is, des te beter.

Een tussenoplossing zou kunnen zijn om alleen het ouderdomspensioen te converteren en het Bijzonder Partnerpensioen te handhaven. Of de verzekeraar hier zijn medewerking aan wil verlenen is een kweste van vragen.

Wanneer wel of niet converteren. Een éénduidig antwoord is hier niet op te geven. Het is bijna allemaal een kwestie van risico. Een kwestie van gezondheid dus. Wie overlijdt als eerste. Koffiedik kunnen we gelukkig niet kijken.

Ik zal u een aantal voorbeelden geven.

U wilt niks meer met elkaar te maken hebben

Wanneer u echt niets meer met elkaar te maken wil hebben, dan is wettelijke of algehele conversie de enige oplossing.

De vrouw is verzekerde en de man is medeverzekerde

Door de boot heen genomen trouwt een vrouw veelal met een oudere man. Als dat het geval is, zal statistisch gezien de man als eerste komen te overlijden. Als het zo goed als zeker is dat de man nog voor de pensioengerechtigde leeftijd komt te overlijden, dan is het handig als de man afstand doet van zowel het te verevenen pensioen als afstand doet van het Nabestaanden- of Partnerpensioen, wat dan volledig omgezet kan worden naar extra ouderdomspensioen voor de vrouw.

Worden ze beiden even oud dan is qua eerlijkheid algehele conversie het enige juiste en dan niet de wettelijke conversie, maar algehele conversie.

Wettelijke conversie: Waarde (1/2 van het OP) + de waarde van het PP
Algehele conversie: (Waarde OP + waarde PP) : 2

De man is verzekerde en de vrouw is medeverzekerde

Is het zeker dat de man voor de pensioengerechtigde leeftijd komt te overlijden dan is het zaak om een zo hoog mogelijk Partnerpensioen te ontvangen

Werkt u allebei en hoeft u geen kinderen meer te onderhouden en bent u van plan allebei even lang te blijven leven dan is qua eerlijkheid algehele conversie het enige juiste.

Overlijdt de vrouw als eerste vlak na de pensioendatum dan zou een normale verdeling weer beter geweest zijn. Immers het verevende pensioen vloeit dan weer terug naar de man.

Groot leeftijdsverschil

Als de verzekerde man een aantal jaren jonger is dan de meeverzekerde ex-vrouw, stel 10 jaar, moet wel bedacht worden dat de vrouw eerst op 75-jarige leeftijd het verevende pensioen uitgekeerd krijgt.

Is bovenstaande het geval, dan is het handiger om conversie toe te passen.

Berekening Boon van Loon

De reserve van het Ouderdoms- en Bijzonder Partnerpensioen werd bij elkaar opgeteld en door 2 gedeeld. Dus ( € 50.000 + € 23.000 ) : 2 = 36.500,-.

Omdat het Bijzonder Partnerpensioen al eigendom van partner 'y' was, stelde de Hoge Raad dat deze waarde hierop in mindering gebracht moest worden.
Het bedrag van 36.500 werd dus verminderd met 23.000 tot € 13.500,-.

Aan Boon van Loon Ouderdomspensioen resteert € 2.700,- op jaarbasis.

Zie ook : Indexering

PLUS Magazine artikel over 30 70 regeling

In het PLUS artikel staat vermeld dat de advocaten overeengekomen zijn dat de meeverzekerde ex-partner aanspraak kan maken op 30% van het tot de scheidings-datum opgebouwde ouderdomspensioen.

Volgens het Boon van Loon arrest wordt als volgt gerekend:
[(contante waarde OP+NP):2] -/- waarde NP = x.

De waarde van het NP wordt er afgehaald omdat het NP buiten de boedelscheiding valt en rechtens al toekomt aan de ex-partner. Door middel van het Boon van Loon arrest wordt echter gesteld dat deze waarde dan wel in mindering gebracht wordt op de helft van het opgebouwde pensioen tot de scheidingsdatum. De heren advocaten hebben deze waarde voor het gemak gesteld op 20%.

De 'x' in dit verhaal wordt daarna weer omgesleuteld naar het te verrekenen OP.

Dus 100% van het OP gedeeld door 2 verminderd met 20 geeft 30%.