Krijgt U waar U recht op heeft?

Als je op het moment van scheiding niet geregeld hebt dat het pensioen verevend (na 01.05.1995) of verrekend (voor 01.05.1995) had moeten worden dient dat, zo mogelijk ruim voor de pensioendatum van uw ex-partner, alsnog geregeld te worden. Op dat moment kom je tot de ontdekking dat je in de kou staat. De Wet op de Privacy zorgt ervoor dat u zich moet wenden tot uw ex-partner om voor pensioen in aanmerking te komen. Deze ex-partner komt er achter dat ook hij/zij in de kou staat. Het is mogelijk dat zijn of haar pensioenuitvoerder de berekening niet meer wil uitvoeren of volledig verkeerd uitvoert.

Wie kan er nog bepalen of de door de pensioenverzekeraars gemaakte berekeningen, informatieve opgaven, juist uitgevoerd worden? Ex-partners zeker niet, die moeten er wel op kunnen vertrouwen dat deze berekeningen juist zijn. Er is geen enkele instantie in Nederland die dat kan controleren en bewaakt! Je bent overgeleverd aan pensioenverzekeraars waar de kennis in computersystemen zit. De procedures vastgelegd zijn in computersystemen. De daaruit volgende berekeningen uitgevoerd worden door geautomatiseerde systemen. Hoeveel werknemers van grote verzekeraars kunnen deze berekeningen nog handmatig uitvoeren? Beide partners komen er achter dat op het moment dat ze van de echt gescheiden zijn, dat ze wat betreft de verdeling van hun pensioen aan de goden overgeleverd zijn, vogelvrij zijn verklaard. Wie helpt hen?

De pensioenverzekeraar? Is er in Nederland een instelling die boven de pensioenverzekeraar staat en controleert of de door de pensioenverzekeraar vervaardigde berekeningen juist zijn, waardoor uw rechten beschermd worden? NEE.
Een rechtsbijstandverzekering? NEE, daar bent U niet voor verzekerd!
Kan een Rechtbank U beschermen? Heeft deze rechtbank inzicht in pensioen in relatie tot scheiding? NEE.
Een advocaat? Merendeel van de advocaten heeft weinig of geen verstand van pensioen. Dus NEE.
De Ombudsman Pensioenen? Bemiddelt (geen eigen kennis) en heeft geen sanctiemogelijkheden. Dus NEE.
Wetgeving of jurisprudentie? In de Wet VPS zitten nog een aantal gaten. Dus NEE.
Onze belastingwetgeving? Als u zelf moet verrekenen wordt u gestraft! Dus NEE.
Helpt de media? Weigeren veelal om te publiceren! Waarom?

Helpt uw ex-partner U?
Je bent tig jaren getrouwd geweest met hem of haar. Je deelt een verleden. Je hebt samen de kinderen opgevoed. Je hebt de kinderen groot gebracht. Je was thuis voor de kinderen. Je hebt in die tijd geen pensioen kunnen opbouwen. De premies voor de pensioenopbouw werden wel onttrokken aan het gezamenlijk vermogen. Als je aan de bel trekt omdat je ook aanspraak maakt op een gedeelte van dat vermogen in de vorm van een pensioen, wordt er niet thuis gegeven. Wie helpt je?

Gesubsidieerde rechtsbijstand (de toevoeging) Klassenjustitie!
Je verdient teveel om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtbijstand (meer dan € 26.000,-) en te weinig om een advocaat te kunnen betalen. Iedere burger in Nederland zou toegang tot het recht moeten hebben. Door de grens hoog te leggen wordt dat recht ontzegd aan burgers. Je kan dus zeggen dat In Nederland sprake is van Klassenjustitie.

Wel eens geprobeerd om een rechtszaak te beginnen tegen een grote pensioenuitvoerder? En zeker als je zaken aanslingert die structureel fout gaan? Je moet van goede huize komen om dat langer vol te houden dan zij. Als éénling lukt me dat zeker niet.

In onderstaand dossier is een rechtszaak nodig*. Maar wat te doen als je net te veel verdient?
Ben sinds 2009 aan het vechten tegen Stichting Pensioenfonds Siemens en PME (Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie). Aan de dame voor wie ik vecht indertijd aangegeven: Heb je een lange adem, want die zul je nodig hebben.
In het kort: Stichting Pensioenfonds Siemens geeft in haar opgave aan dat de waarde van het Nabestaandenpensioen al hoger was dan die van het Ouderdomspensioen, zodat pensioenverrekening achterwege kan blijven. Een verdere omschrijving van dit verhaal vind U onder de kop: De Ombudsman Pensioenen? , wat verder naar beneden.
Zie ook: Waarde Nabestaandenpensioen al hoger dan waarde Ouderdomspensioen!

Het is uitermate onwaarschijnlijk dat Siemens de berekening alleen in dit ene dossier zo toegepast heeft. Het kan bijna niet anders dan dat alle tot dusver aan Siemens gevraagde berekeningen voor scheidingen (gescheiden voor 1 januari 2000) foutief vastgesteld zijn tot 1 april 2011. Hoeveel ex-partners zijn hier door benadeeld?
Met ingang van 1 april 2011 is Stichting Pensioenfonds Siemens geliquideerd en zijn alle reserves overgedragen aan PME. In onze Nederlandse wetgeving is vastgelegd dat daarmee alle rechten en verplichtingen overgaan naar PME. Vanaf 1 april 2011 ligt de verantwoordelijkheid volledig bij PME. PME heeft echter aangegeven achter de opvatting van Siemens te blijven staan (hoe nobel!) en neemt dus haar verantwoordelijkheid niet!

Hoe verder, hoe hier bekendheid aan te geven? Een oproep aan alle ex-partners van werknemers van Siemens gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 januari 2000 om zich te melden? Maar hoe, als alle media weigeren mee te werken?

Siemens viel onder de verplichtstelling van PME. Hetgeen inhoudt dat deelnemers en medeverzekerden minimaal die aanspraken verkrijgen als zouden de werknemers van Siemens onder PME verzekerd zijn. Ex-partners van deelnemers onder PME komen wel voor verrekening van het pensioen in aanmerking. In september 2014 PME er daarom op gewezen dat PME geen nee zou kunnen verkopen als een werknemer van Siemens zich meld voor het vervaardigen van een Boon van Loon berekening. Kennelijk heeft dat bij PME de machines in werking gezet.

Want hoe gaat PME nu om met aanvragen die na 1 april 2011 zijn aangevraagd? In een in mijn bezit zijnde mail heeft PME verklaard sinds september 2014 geen berekeningen meer te vervaardigen. In haar mail geeft PME aan: omdat deelnemers en ex-partners vaak niet goed begrepen dat onze berekening slechts een indicatie was, kwam PME steeds vaker tussen beide ex-partners in te staan. PME beschouwt dit als een ongewenste situatie en heeft besloten om de service niet langer te verlenen. Voor berekeningen wordt doorverwezen naar een actuarieel adviesbureau. Waarom? Kost ze waarschijnlijk teveel tijd en wellicht werd de grond onder hun voeten te heet. De laatste 5 jaar zijn naar mijn mening alle door hun vervaardigde berekeningen niet juist uitgevoerd.

* Met ingang van september 2017 is haar advocaat begonnen met het opstarten van een gerechtelijke procedure tegen in eerste instantie haar ex-partner en indirect ook tegen Stichting Pensioenfonds Siemens/PME.

Uw Rechtsbijstandverzekering?
U kunt zich in Nederland niet verzekeren tegen de gevolgen van scheiding. U kunt geen beroep doen op een rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekeraar zit in een spagaat! Welke van de twee verzekerden moet ie helpen!

PME: PME weigert sinds september 2014 om nog berekeningen uit te voeren voor ex-partners die voor 1 mei 1995 van de echt gescheiden zijn. Als argument wordt aangegeven dat hun berekening slechts indicatief was en dat PME steeds vaker tussen beide ex-partners in kwam te staan. PME verwijst nu naar een actuarieel adviesbureau.

Delta Lloyd: Als het pensioen van uw ex-partner op basis van beleggingen gefinancierd wordt, stelt Delta lloyd verkeerd vast of u wel of niet in aanmerking komt voor verevening van het pensioen. Het "opgebouwde kapitaal" op datum scheiding wordt omgerekend met het tarief als zou de ex-partner op datum scheiding met pensioen gegaan zijn. Deze wijze van berekening kan ervoor zorgen dat de minimale grens om voor verevening in aanmerking te komen 2x zo hoog wordt. Dit aangevochten. Delta lloyd gaf aan zich te kunnen vinden in de door mij aangereikte argumenten. Het betrokken dossier werd alsnog gecorrigeerd. Delta lloyd zou in feite alle oude dossiers moeten corrigeren. Delta lloyd heeft echter aangegeven dit alleen te willen doen voor direct belanghebbenden. Eerlijk? NOU NEE!

Helpt uw eigen pensioenverzekeraar? Heeft er helemaal geen belang bij als u bij de verzekeraar aanklopt. Het kost de verzekeraar alleen maar tijd en geld en het levert niets op. De door de verzekeraar uit te keren pensioenpot verandert immers niet! Het maakt de verzekeraar niets uit of er een stuk naar links gaat of naar rechts.

Er zijn pensioenuitvoerders die beweren dat ze de berekeningen niet kunnen maken. Als de pensioenuitvoerder de berekening niet kan maken, hoe kunnen ze dan pensioenen berekenen en premies in rekening brengen? Ze zullen in ieder geval een opgave moeten verstrekken van de opgebouwde aanspraken tot het moment van scheiding. Plus een opgave van de toegepaste indexeringen.

De Rechtbank?
Nee, want ze hebben nauwelijks verstand van pensioen in samenhang met scheiding. Mei 2009 verklaarde de
Rechtbank
Arnhem dat een vordering op basis van het Boon van Loon arrest zou verjaren na 20 jaar. De betrokken rechter had kennelijk onvoldoende kennis van het Burgerlijk Wetboek vergaard. Volgens BW 3 art 179 2e lid en BW 3 art 178 1e lid kan een derderlijke vordering niet verjaren.

In een bepaalde zaak in 2012/2013 was de betrokken deelnemer de berekening (PME) kwijt die tijdens de scheiding in 1993 gemaakt was (€ 145,07 per maand), uit te betalen aan zijn ex-partner. Uit een nieuwe berekening bleek dat het te verrekenen pensioen meer dan tweemaal zo hoog was (€ 301,33 per maand). Tijdens de rechtszaak kwam de oude berekening weer boven water. Rechtbank Noord-Nederland wist zich geen oordeel te geven en bepaalde dat er een laatste bindende berekening door een pensioendeskundige gemaakt moest worden, geinitieerd door de Rechtbank. Kosten van de offerte € 5000,-! Uiteindelijk is deze berekening niet vervaardigd omdat betrokkene de kosten voor het vervaardigen veel te hoog vond en de kosten tot dat moment al gemaakt zo'n € 10.000,- bedroegen. Als de Rechtbank kennis van zaken gehad zou hebben, had de Rechtbank vast kunnen stellen dat de eerste berekening nog steeds rechtsgeldig was. Waarom?


Zie: Pensioenuitvoerder voert Boon van Loon arrest niet meer juist uit!

In een bepaalde zaak waarbij een Assurantiebureau als tussenpersoon betrokken is wordt door Vita Levensverzekeringsmaatschappij (Rechtsopvolger Zwitserleven) een opgave verstrekt op basis van het Boon van Loon Arrest voor een scheiding per 1 april 1990. De werkgever heeft een eindloontoezegging gedaan, welke vastgelegd is in een pensioenbrief. In de Pensioen- en Spaarfondsenwet is met ingang van 1 augustus 1987 vastgelegd dat ingeval van uitdiensttreding de aanspraak op ouderdomspensioen volledig afgefinancierd dient te worden, dat wil zeggen dat de aanspraken op basis van evenredigheid van de doorgebrachte diensttijd ten opzichte van de totale diensttijd toegekend worden. Op de datum scheiding dient, voor de berekening van het te verrekenen pensioen, rekening gehouden te worden met de aanspraken die verkregen zouden zijn als zou op dat moment het dienstverband verbroken zijn. Dit gebeurt echter niet. Er wordt wel rekening gehouden met een fictief afgefinancierd nabestaandenpensioen maar niet met een fictief afgefinancierd ouderdomspensioen. In 2014/2015 wordt de zaak door een advocaat voorgelegd aan de Rechtbank Apeldoorn. De advocaat draagt alle stukken over aan de Rechtbank. Uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat ze zich totaal niet verdiept hebben in de hele zaak. Er wordt recht gesproken op basis van het Boon van Loon arrest, ondanks het feit dat in de aangereikte stukken duidelijk verwezen wordt naar de wetgeving zoals die op het moment van scheiding in de berekening toegepast had moeten worden. EERLIJK? Nee dus!

De Ombudsman Pensioenen?
Het merendeel van boven aangehaalde zaken zijn ook aan de Ombudsman Pensioenen voorgelegd.

Aan pensioenverzekeraars is bekend dat de Ombudsman Pensioenen geen sanctie mogelijkheden heeft. Uit de correspondentie blijkt ook dat kennis van zaken en zeker in relatie tot pensioen en scheiding niet of nauwelijks aanwezig is.
De Ombudsman Pensioenen heeft wel de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een specialist. Naar mijn mening zou hij vaker een specialist moeten aanschakelen en dan nog .....

Waarom kan de Ombudsman Penisoenen eigenlijk niet sanctioneren? Door wie wordt de Ombudsman Pensioenen eigenlijk betaald? Het meest voor de hand liggende antwoord: De gezamenlijke Nederlandse Pensioenuitvoerders. De hand die voedt, kan niet geslagen worden! Maar is dat ook zo?

Stichting Pensioenfonds Siemens geeft aan dat de waarde van het nabestaandenpensioen de waarde van het ouderdomspensioen overstijgt, zodat pensioenverrekening niet van toepassing is. Als sprake is van een eindloonregeling dient het ouderdomspensioen volgens de op dat moment geldende Pensioen- en Spaarfondsenwet afgefinancierd te worden als zou de deelnemer het dienstverband verbroken hebben. Siemens geeft aan, dat in het geval van scheiding de uitstelfinanciering die het fonds heeft, de wetgeving van dat moment overstijgt en in het geval van scheiding geen rekening hoeft te houden met het fictief afgefinancierde ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen is door Siemens van jaar tot jaar afgefinancierd, zoals zij aangaven vanuit het oogpunt van risico (bullshit, waarom? zie uitleg), hoewel dit niet vermeld staat in het pensioenreglement.
De Ombudsman Pensioenen kan zich laten bijstaan door een pensioenspecialist of advocaat. In de zaak tegen Siemens heeft de Ombudsman Pensioenen uiteindelijk een (pensioen)advocaat ingezet. In 2013 verklaarde deze advocaat dat de handelwijze van het pensioenfonds in overeenstemming zou zijn met het liggende pensioenreglement. De betrokken advocaat heeft echter verklaard het pensioenreglement niet bekeken te hebben. Dit betwist. Hier moest ik het bij laten, de Ombudsman Pensioenen vond het welletjes en wilde niets meer doen.
Zie: Waarde Nabestaandenpensioen al hoger dan waarde Ouderdomspensioen!

In een tweetal andere dossiers (Nationale Nederlanden en Zwitserleven) speelt dezelfde problematiek, met dien verstande dat daar geen sprake is geweest van uitstelfinanciering. Nationale Nederlanden weigert nog om thuis te geven. Zwitserleven heeft op 26 juni 2018 verklaart dat rekening gehouden had moeten worden met een tijdseveneredig, al dan niet fictief afgefinancierd pensioen. Onder dit dossier kan Nationale Nederlanden helaas niet meer aangepakt worden. De belanghebbende is overleden op 11 september 2017.

In een zaak tegen het AMP (administratie wordt uitgevoerd door het ABP) dient een vrouwelijke deelnemer 99% van het opgebouwde pensioen tot de datum scheiding over te dragen aan haar ex-partner. Op 30 juli 2013 ontvangt de Ombudsman Pensioenen een brief van het ABP waarin aangegeven wordt hoe de opgebouwde pensioenrechten volgens de toenmailge Algemene militaire pensioenwet worden berekend. Het ABP verklaart dat de ongelijke behandeling tussen gehuwde mannen en vrouwen heeft geleid tot gerechtelijke procedures. Het ABP draait volledig om de zaak heen door er iets bij te halen wat in het geheel niet relevant is voor de vervaardigde berekening. Zie: Bent u een vrouw en gescheiden voor 1 mei 1995?

Wetgeving? In afwijking van de Wet VPS
In de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) wordt aangegeven dat Wettelijke Conversie toegepast mag worden. In geval van wettelijke conversie wordt 50% van de waarde van het te verevenen pensioen vermeerderd met de waarde van het Bijzonder Partnerpensioen (BNP)omgezet (geconverteerd) naar een zelfstandig ouderdomspensioen, wat ingaat op de pensioendatum van de meeverzekerde partner. Je zou verwachten dat de deelnemer 50% van zijn opgebouwde ouderdomspensioen kwijt raakt. Niets is minder waar. Zowel bij het ABP als Zorg en Welzijn wordt slechts om en nabij 30% van het te verevenen pensioen vermeerderd met de waarde van BNP omgezet in een zelfstandig pensioen op het leven van de meeverzekerde partner.
In de Wet VPS is niet opgenomen dat hiervoor afwijkende rekenregels gelden. De Wet VPS wordt door het ABP en Zorg en Welzijn in dit soort situaties niet juist uitgevoerd.

Wetgeving? Indexering
De algemene regel luidt, dat als de opgebouwde aanspraken geindexeerd worden, het te verrekenen of verevende pensioen ook geindexeerd dient te worden. Voor deelnemers die uit dienst getreden zijn en/of met pensioen zijn, is deze regel duidelijk. Voor deelnemers die in dienst blijven is dit wettelijk niet geregeld. Een meeverzekerde ex-partner die het te verrekenen of verevende pensioen ontvangt is dus beter af, als zijn of haar ex niet meer in dienst is van de werkgever waar het pensioen verrekend of verevend is.

Als indexering door onze wetgever niet in de vorm van een wet of eventueel jurisprudentie vastgelegd is, kan indexering alleen toegepast worden als beide ex-partners dat samen overeengekomen zijn.
Zie: Indexering van het te verrekenen of te te verevenen pensioen

Helpt de Media door hierover te publiceren?
Tot dusver mondjesmaat. De Leeuwarder Courant heeft op 14 februari 2013 twee pagina's breed een artikel gepubliceerd, echter alleen de grote lijn. De Telegraaf heeft de zaken geverifieerd en aangegeven dat alle zaken klopten, maar haakte uiteindelijk af, omdat zo werd gezegd de helft van hun lezers op 30 a 40% van het te publiceren artikel afgehaakt zouden zijn. Kassa en Radar reageerden met de mededeling dat ik mij kon wenden tot o.a. de Ombudsman Pensioenen of het Juridisch Loket. Veel kranten reageerden helemaal niet. Waarom niet? Kan iemand mij helpen?

Over wat voor aantallen praten we precies?
Sinds 1981 scheiden op jaarbasis ongeveer 33.000 echtparen van de echt per jaar. Tot 01.05.1995 zijn dat 445.500 echtparen
Vanaf 01.05.1995 tot 01.09.2015 gaat het om 671.000 echtparen, waarvan 50% het pensioen niet verevend heeft.
[Bron: SEO Economisch Onderzoek (Amsterdam 2007) In opdracht van WODC]

We praten over minimaal 1,1 miljoen scheidingen sinds november 1981! 2,2 miljoen mensen!
Hoeveel mensen betalen teveel aan hun ex-partner?
Hoeveel mensen betalen te weinig of helemaal niets aan hun ex-partner?

 

Laatstelijk aangepast: 11 januari 2019

 

Terug naar website Pensioenscheiden