https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id='UA-163596338-1 Nationale Nederlanden Pensioen ex niet juist vastgesteld

Alle door Nationale Nederlanden verstrekte opgaven voor scheidingen tot 1 mei 1995 zijn foutief vastgesteld, voor zover deze gebaseerd waren op een eindloon systeem

Resultaat: Te verrekenen pensioen met de ex-partner te laag vastgesteld en soms zelfs nihil!!!!!

Pensioenreglement Koopman Import-Export B.V. te Amsterdam:
Art 3.4 Jaarsalaris = 12 x maandsalaris + vakantietoeslag + tantieme of provisie
Art 3.4 Pensioengrondslag = Geldend jaarsalaris -/- franchise
Art 3.4 Franchise = 10/7 x tweevoud AOW gehuwd per 1/1 afgerond op dfl 100,- naar boven
Jaarsalaris= 12 x vast maandsalaris + vakantietoeslag + tantième en/of provisie
Art 4.1 Ingang Oudedagspensioen =  1e van de maand waarin
Art 4.2 Oudedagpensioen = 1 ¾% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag
Art 5.1 Weduwenpensioen = 70% van het ouderdomspensioen
Art 8.1 Echtscheiding = op basis aanspraken ingeval van uitdiensttreding
Art 10. Financiering: Ouderdomspensioen 65-x Weduwenpensioen: Gelijkblijvende premie
Art 11. Uit dienst:  Ouderdomspensioen wordt afgefinancierd
Art 15. Inwerkingtreding pensioenreglement: 1 januari 1988

2015.06.23 Brief PensioenScheiden aan Nationale Nederlanden
Mevrouw Y is op 02.12.1988 gescheiden van de heer X. Met uw brief van 27.11.1990, waarvan u bijgaand een afschrift aantreft, verklaarde Nationale Nederlanden dat, nu de waarde van het weduwenpensioen hoger is dan die van het ouderdomspensioen er geen sprake kan zijn van pensioenverrekening. Ik wijs u erop dat, op het moment van scheiding, rekening gehouden had moeten worden met die aanspraken die verkregen zouden zijn, als zou op het moment van scheiding het dienstverband met de heer X verbroken zijn. Hier is door u ten onrechte geen rekening mee gehouden. Wat dat betreft wil ik u graag verwijzen naar hetgeen hiervoor in het pensioenreglement is opgenomen onder artikel 8 lid 1 en artikel 11. Tevens verwijs ik u naar hetgeen wat hierover is opgenomen met ingang van 01.08.1987 in artikel 8 lid 2 van de op dat moment geldende Pensioen- en SpaarfondsenWet, namenlijk dat ingeval van uitdiensttreding aanspraak bestond op evenredig afgefinancierde aanspraken. Ik verzoek u de heer X en mevrouw Y te informeren dat de indertijd door u verstrekte opgave, verstuurd met uw brief van 27.11.1990 niet juist is geweest.

2015.08.07 Telefoongesprek met Nationale Nederlanden
NN bevestigt de ontvangst van de brief van 23 juni 2015. Geven aan last te hebben van vakantieperikelen. Kunnen nog niet aangeven wanneer tot beantwoording overgegaan wordt.

2015.09.03 09.18 KLACHTMail PensioenScheiden aan Nationale Nederlanden
Stuur afschrift mee van brief 27.11.1990 en brief 22.06.2015. Geef aan dat de heer X al in 2013 over had moeten gaan tot pensioenverrekening. Tot op heden is er niet verrekend, omdat U als NN een foutieve opgave verstuurd heeft van het te verrekenen pensioen. Geef aan dat brieven die NN ontvangt en slaan op uitkeringen met voorrang behandeld zouden moeten worden.

2015.09.08 16.43 Mail Nationale Nederlanden aan PensioenScheiden
Geven aan dat het nog maximaal 2 weken duurt voordat tot beantwoording overgegaan wordt.

2015.09.22 15.37 Mail Nationale Nederlanden aan PensioenScheiden
De toegezegde berekening is opnieuw uitgevoerd. Geven aan tot dezelfde conclusie te komen als in 1990. Hebben aan hun juristen gevraagd om nogmaals naar de zaak te kijken.

2015.09.24 09.07 Mail PensioenScheiden aan Nationale Nederlanden
Geef aan dat de indertijd uitgevoerde berekening niet onderbouwt is. Kunt u mij op voorhand de onderbouwing geven van de door u uitgevoerde berekeningen?

2015.10.01 14.04 Bevestiging telefoongesprek PensioenScheiden met mevr. M. van Nationale Nederlanden
NN verklaarde dat het ouderdomspensioen op het moment van scheiding berekend is op hetgeen tot dat moment gefinancierd was. M.b.t. het nabestaandenpensioen is rekening gehouden met een recht evenredig afgefinancierd pensioen. NN verklaarde geen fouten te hebben gemaakt. NN gaf aan, dat ik mij tot de Ombudsman Pensioenen zou kunnen wenden. NN verwezen naar artikel 8 lid 1 van het pensioenreglement en artikel 10 en 11. Tevens verwezen naar artikel 8 lid 2 van de PSW. NN erop gewezen dat wanneer aanspraken op basis van maximum rendementsmethode hoger zouden zijn dan op basis van evenredigheid, toch de aanspraken op basis van de maximum rendementsmethode blijven gelden.

2015.10.12 11.32 Mail Nationale Nederlanden aan PensioenScheiden
Nationale Nederlanden verwijst naar artikel 8 lid 1 van het pensioenreglement: Indien het huwelijk van een mannelijke deelnemer eindigt door echtscheiding ... verkrijgt zijn gewezen echtgenote recht op een zodanig deel van het weduwenpensioen als waarop recht zou blijven bestaan indien het deelnemerschap op het tijdstip van de huwelijksontbinding anders dan door overlijden of ingang van het ouderdomspensioen was geëindigd.

Artikel 10, maar met name artikel 11 van het pensioenreglement beschrijft hoe er gehandeld moet worden bij beëindiging van het deelnemerschap: Het deel van het ouderdomspensioen is tenminste gelijk aan het ... te verkrijgen pensioen dat de gewezen deelnemer zou verkrijgen indien hij juist op de datum van beëidinging van het deelnemerschap als deelnemer in de pensioenregeling zou zijn opgenomen op basis van de laatst vastgestelde pensioengrondslag en de pensioenjaren gelegen tussen de beëindigingsdatum en de ingangsdatum van het oudedagspensioen. Het weduwen- en wezenpensioen wordt ... van het alsdus berekende oudedagspensioen afgeleid.

Mijn mening: Zoals bovenstaand door Nationale Nederlanden verwoord ben ik het helemaal met Nationale Nederlanden eens. Jammer, dat ze dat niet toepassen.

U geeft aan, dat ik verwijs naar de PSW die destijds gold, waarin was opgenomen dat ingeval van uitdiensttreding aanspraak bestond op evenredig afgefinancierde aanspraken. U geeft aan dat dat juist is. Daarna geeft u aan dat in artikel 9 lid 3 van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en Spaarfondsenwet het volgende staat aangegeven: De verzekerde verkrijgt, wannneer het verbonden zijn aan de onderneming eindigt, ten minste een premievrije aanspraak op ouderdomspensioen op de voet van de tot dan door en voor hem betaalde uit hoofde van artikel 1, zesde lid, van de wet nog verschuldigde bijdragen voor ouderdomspensioen naarmate de voor pensioeningang vereiste duur van de verzekering is verstreken. Hierna geeft u aan, dat een berekening verstrekken op basis van maximum rendement destijds dus was toegestaan.

Mijn mening: Betekent dat nu dat Nationale Nederlanden aangeeft dat ze aan alle deelnemers nimmer een afgefinancierd ouderdomspensioen hebben meegegeven?

2015.10.12 13.29 Mail PensioenScheiden aan Nationale Nederlanden
Verwezen naar artikel 8 lid 3 van de PSW. Aangegeven dat als de premievrije aanspraken op pensioen van de door en voor hem betaalde premie hoger zijn dan de hoogte van het evenredig pensioen de deelnemer de hogere aanspraak behoudt.

2015.10.12 15.50 Mail Nationale Nederlanden aan PensioenScheiden
Nationale Nederlanden benadrukt dat hun berekening op basis van maximum rendement niet fout is.

2015.10.10 21.16 Mail PensioenScheiden aan Nationale Nederlanden
Geef aan mij te wenden tot de Ombudsman Pensioenen en tot de Nationale Ombudsman. Ik geef aan dar alle tot dusver vervaardigde opgaven door Nationale Nederlanden voor eindloonregelingen tot 1 mei 1995 met betrekking tot het vervaardigen van Boon van Loon berekeningen tot en met heden door Nationale Nederlanden foutief vervaardigd zijn.

2015.10.14 Brief PensioenScheiden aan Ombudsman Pensioenen
Op 09.07.2013 NN aangeschreven en gevraagd om het pensioenreglement van de werkgever. Uit pensioenreglement blijkt overduidelijk dat sprake is van een eindloonregeling. In artikel 8 lid 1 wordt aangegeven dat in geval van scheiding de aanspraak vastgesteld dient te worden op basis van die aanspraken die verkregen zouden zijn als de deelnemer op dat moment de dienst zou hebben verlaten. Op 27.08.2013 de heer X aangeschreven en hem verzocht een opgave te overgeleggen waaruit blijkt dat de waarde al hoger was dan die van het ouderdomspensioen. De heer X weigerde echter om te reageren. De zaak heeft daarna een tijdje stil gelegen. In april 2015 verzocht mevouw Y mij de zaak opnieuw op te pakken. Op 16 april 2015 de heer X opnieuw aangeschreven. Na herhaaldelijk aandringen ontvang ik een afschrift van de brief van , 27.11.1990. Op 27.06.2015 NN aangeschreven. Op 06.08.2015 NN opnieuw aangeschreven. Op 03.09.2015 een klacht ingediend bij NN. Op 22.09.2015 komt NN eerst met haar antwoord. Bijgaand treft u de mailwisseling aan tussen NN en PensioenScheiden. In haar mail van 22.10.2015 raadt NN aan contact te zoeken met de Ombudsman Pensioenen.

2015.10.27 Brief Nationale Nederlanden aan PensioenScheiden
Nationale Nederlanden schrijft dat de Boon van Loon berekening gemaakt is op basis van de uitgangspunten die destijds bij hun gebruikelijk waren, t.w.: voor de waarde van het ouderdomspensioen werd gekeken wat er op dat moment daadwerkelijk afgefinancierd was en voor de waarde van het weduwenpensioen keken ze naar de tijdsevenredige afspraak.

Mijn mening: Kijkt u nog eens naar het pensioenreglement. Financiering ouderdomspensioen vond plaats door het toepassen van de 65-ex methode. Financiering van het weduwenpensioen op basis van gelijkblijvende premie. Volgens artikel 11 van dit pensioenreglement wordt in geval van uitdiensttreding het ouderdomspensioen volledig afgefinancierd. Kortom hetgeen NN beweert in haar brief is niet juist.

NN voegt toe als laatste opmerking dat als mevrouw Y en de heer X alsnog wensen af te spreken om te verrekenen op basis van tijdsevenredige aanspraken, dat dan hun vrij staat.

2015.12.02 Brief Ombudsman Pensioenen aan PensioenScheiden
De Ombudsman Pensioenen schrijft dat een berekening op basis van uitstelfinanciering (65-x) er - in tegenstelling tot het systeem van tijdsevenredige affinanciering van het pensioen - geen verrekening van het ouderdomspensioen hoeft plaats te vinden. De Ombudsman geeft aan niet te kunnen bemiddelen.

Mijn mening: In het pensioenreglement van de betrokken werkgever wordt met geen woord gerept over uitstelfinanciering.

2015.12.10 Brief PensioenScheiden aan Ombudsman Pensioenen
De door u aangehaalde 65-x financiering heeft helemaal niets te maken met het het begrip uitstelfinanciering. In het pensioenreglement van E. Koopman Import-Export wordt in artikel 11 van het pensioenreglement aangegeven dat in geval van uitdienstreding recht evenredig afgefinancierd wordt. Uitstelfinanciering is niet gereglementeerd en mag dan ook niet toegepast worden. In haar mail van 12.10.2015 geeft Naionale Nederlanden aan dat de verzekerde tenminste een premievrije aanspraak verkrijgt op de voet dan de tot dan door en voor hem betaalde en uit hoofde van artikel 1, zesde lid, van de wet nog verschuldigde bedragen voor het ouderdomspensioen. Hierbij wordt verwezen naar artikel 9 lid 3 van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en Spaarfondsenwet. Gesteld wordt dat een berekening verstrekken op basis van maximum rendement destijds dus was toegestaan.

Mijn mening: Met geen woord wordt gerept over artikel 8 lid 2 van de toemalige Pensioen- en SpaarfondsenWet waar overduidelijk staat gereglementeerd dat bij uitdiensttreding aanspraak bestaat op een evenredig ouderdomspensioen. Alleen als de aanspraak op basis van maximum rendement hoger was dan het evenredig afgefinancierde ouderdomspensioen diende de aanspraak op basis van maximum rendement gehandhaafd te worden.

Door één artikel aan te halen en het artikel waar het om draait weg te laten vind ik laakbaar. Nationale Nederlanden interpreteert de Wet net zoals het haar uitkomt.

2015.12.23 Brief Ombudsman Pensioenen aan PensioenScheiden
De OP reageert op mijn brief van 10.12.2015. Door hem wordt aangegeven dat uit mijn brief geen nieuwe feiten of omstandigheiden volgen die een verdere bemiddeling mogen maken.

Volgens de OP is het pijnpunt in de discussie dat in het arrest van de Hoge Raad geen rekenregels zijn voorgeschreven om aanspraken vast te stellen.

Mijn mening: Dat is ook helemaal niet nodig! Immers in de wetgeving is vastgelegd dat ingeval van scheiding uitgegaan dient te worden van die aanspraken die zouden worden verkregen als op het moment van scheiding het dienstverband verbroken zou zijn. Het pensioenreglement in samenhang met de wetgeving van dat moment is bepalend.

Mijn mening: De Ombudsman Pensioenen gaat totaal niet in op hetgeen door mij in mijn brief van 10.12.2015 gesteld is. Dat geeft te denken. Is de Ombudsman Pensioenen wel objectief? Door wie wordt de Ombudsman Pensioenen eigenlijk betaald?

Juist!! Door de gezamenlijke pensioenuitvoerders!!!

Gerechtelijke procedure
Begin 2017 stappen gezet om een gerechtelijke procedure tegen Nationale Nederlanden te starten. De procedure in september 2017 helaas moeten afbreken omdat mijn opdrachtgeefster plotseling overleed. Zou het liefst op eigen titel verder gegaan zijn. In onze Nederlandse wetgeving zou geformuleerd staan, dat degene die de rechtszaak start, ook de direct belanghebbende zou moeten zijn. Met betrekking tot dit dossier, is dat dus einde verhaal. Zal NN echter nimmer vergeten!

 

Laatstelijk aangepast : 01 mei 2018


Terug naar PensioenScheiden