Kan je als individu procederen tegen een pensioenverzekeraar?

Rechtszaak
Je kan geen zaken starten, waarbij je geen belang hebt. Een klant zou mij dus moeten machtigen om een rechtszaak te beginnen. Bij een Kantongerecht kan een zaak gestart worden zonder advocaat. Als je een rechtszaak wint, wijst de rechter vonnis. Als er drie maanden verstrijken zonder dat de tegenpartij in Hoger  Beroep gaat, wordt het vonnis omgezet in Heersende Jurisprudentie.

Risico
Als je als individu een belang zou hebben en zou besluiten een pensioenuitvoerder te dagvaarden en er wordt een uitspraak gedaan, waarbij het individu in het gelijk gesteld wordt, kan de pensioenuitvoerder in Hoger Beroep gaan. Dan moet je mee. Je wordt wettelijk gedwongen om mee te gaan in het Hoger Beroep. En dat kan niet zonder advocaat. In alle gevallen is sprake van structurele fouten en gaat het mogelijk om (tien)duizenden mensen die benadeeld zijn. De belangen van een pensioenverzekeraar zijn dus hoog. De pensioenverzekeraar zal tot in het oneindige door procederen. Je kan/mag niet afhaken. Je wordt dus gedwongen tot het maken van hoge (advocaat)kosten. De pensioenverzekeraar kan jou persoonlijk failliet procederen.

Conclusie
Niemand kan zich niet veroorloven rechtszaken te starten tegen pensioenuitvoerders. Pensioenuitvoerders kunnen tot in lengte van dagen blijven door procederen. Een individu kan dat niet. Op eigen titel mag ik niet procederen, ik kan dat risico ook niet lopen. Ik ben dus afhankelijk van een klant. Mijn klanten zullen veelal een advocaat niet kunnen betalen, tenzij gebruik gemaakt kan worden van een advocaat met een toevoeging (= dus gesubsidieerde rechtsbijstand) Het merendeel van mijn klanten komt pas voor een toevoeging in aanmerking als ze met pensioen gaan. Vrouwen zijn gemiddeld drie jaar jonger dan een man. De vrouw zal dus moeten wachten tot ze zelf met pensioen gaat, om voor een toevoeging in aanmerking te komen. Om de zaak eerder te starten zal altijd om een peiljaarverlegging gevraagd moeten worden, die bijna altijd ook toegekend zal worden.

Hoe bovenstaande te voorkomen?
Aan de man, dus de wederpartij zal een aangetekende brief verstuurd moeten worden, waarin aangegeven wordt dat eerst tot een rechtszaak kan worden overgegaan, als de vrouw voor de eerste keer haar AOW gaat ontvangen. Aan de man wordt aangegeven dat ze aanspraak maakt op verrekening op verevening van pensioen, maar dat ze uit financieel oogpunt zal moeten wachten tot haar inkomen onder de toevoegingsgrens zakt. De man in kwestie kan en mag er dan niet meer van uitgaan, dat zijn ex niet zal claimen. De man zal dus moeten gaan reserveren.

Pensioenuitvoerders hebben dus vrij spel. Ook de reden dat de Ombudsman Pensioenen en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beiden van de daken schreeuwen, dat we hiervoor toch rechters hebben? O ja?

In het Siemens/PME verhaal worden daarom eerst pas nu (Januari 2019) stappen gezet om tot een rechtszaak te komen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (de toevoeging) Klassenjustitie!
Je verdient teveel om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtbijstand (meer dan € 26.000,-) en te weinig om een advocaat te kunnen betalen. Iedere burger in Nederland zou toegang tot het recht moeten hebben. Door de grens hoog te leggen wordt dat recht ontzegd aan burgers. Je kan dus zeggen dat in Nederland sprake is van Klassenjustitie.

Gescheiden voor 1 mei 1995
Als je bent gescheiden voor 1 mei 1995 zal je je ex-partner moeten aanspreken. Pensioenverrekening tot 1 mei 1995 kan alleen onderling geregeld worden. Een pensioenuitvoerder, zo zeggen zij, is hierin geen partij. Zoals de pensioenuitvoerders zelf veelal aangeven, de opgave voor het bepalen van het te verrekenen bedrag wordt alleen door hun gemaakt als service.

Tenminste, de pensioenuitvoerders vinden dat. Als je het daar niet mee eens bent, dan laat je de berekening toch door iemand anders vervaardigen! Maar, alleen de pensioenuitvoerder kan een opgave verstrekken van de premievrije aanspraken op datum scheiding. In het Boon/Van Loon-arrest staat dat de waarde op het moment van scheiding bepalend is en niet zoals sommige pensioenuitvoerders doen, de waarde van de aanspraken gebaseerd op het tarief op het moment van aanvraag. Is dat laatste het geval, dan wordt er pensioen verrekend, dat eerst na de scheiding is opgebouwd. Waarom? Ook met de gewijzigde pensioenwetgeving na 27 november 1981 wordt geen rekening gehouden door een aantal pensioenuitvoerders. Door wie o.a.?
De pensioenuitvoerder moet hierop aangesproken worden! Maar kan dat ook?

Gescheiden na 1 mei 1995
Na inschrijving in het register van de Burgerlijke Stand moet je binnen 2 jaar, met het door onze wetgever ontwikkelde formulier, je claim melden bij de pensioenuitvoerder. Als je dat doet, regelt de pensioenuitvoerder dat jij het te verevenen pensioen rechtstreeks ontvangt van je pensioenuitvoerder. Je bent dus niet meer afhankelijk van je ex-partner. Doe je dat niet dan vervalt je aanspraak niet, maar zal je je ex-partner hier op moeten aanspreken.

Maar wat als je ex-partner zijn of haar medewerking niet wil verlenen?
Dan zal je iemand moeten inschakelen, die je daar bij wil helpen. Lukt het dan nog niet, dan moet je alsnog naar de rechter!

Maar wat als de pensioenuitvoerder weigert om een opgave te verstrekken?
Maar wat als de pensioenuitvoerder, zoals omscheven staat in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding weigert om een opgave te verstrekken van de hoogte van het te verevenen pensioen zoals bedoeld in artikel 2 lid 5 van deze Wet?
Hoe kan je dan verifiëren of de opgave die je ex overhandigt, juist is?

En wat doe je als de pensioenuitvoerder een foutieve opgave verstrekt heeft?
Wie controleert of kan dat controleren? In Nederland is geen enkele instantie aanwezig die dat proces bewaakt!

Procederen tegen wie? De ex-partner of tegen de pensioenuitvoerder?
Als sprake is van een foutieve opgave moet je daar de pensioenuitvoerder op kunnen aanspreken. En dan neem je een enorm financieel risico!En wat doe je als de Rechter die jouw zaak behandeld niet weet waar hij/zij het over heeft?
Zie o.a. De Rechtbank en Berekening volgens het Boon/Van Loon-arrest


Oplossing? Verzekering?
In Nederland zou iedereen zich hier tegen moeten kunnen verzekeren!

 

Laatstelijk aangepast: 23 januari 2019

 

Terug naar website Pensioenscheiden