Eerlijk delen?

Partnerpensioen

Startpagina
Alle informatie
Opsomming fouten
Doel van deze site
Wie staat er achter?
Waarom deze site?
Beantwoording
Wanneer bereikbaar?
Wat kan ik doen?
Berekeningen?
Copyright

Pagina 2
Wie vraagt aan?
Ex niet te vinden
Verevening
Rekenregels:
- Wet VPS
- Boon van Loon
Convenant
Info aan ex
Uitstel pensioen
Reparatie
Geen verevening
Partnerpensioen
Op risicobasis?
Rijksoverheid (link)
Wezenpensioen
Wet VPS uitsluiten
Afstand NB-pensioen
Opzettelijk verzwijgen

Pagina 3
Verjaring BW3 178
Oproep geen pensioen
Buitenlands pensioen
Buitenlands huwelijk
Welke rechtsmacht
Conservatoir beslag
Conversie Wettelijk?
Wanneer Conversie
Altijd toestemming
Indexatie na conversie
Ander ver. percentage
Afstand doen
Kosten verzekeraar
Kosten advocaat
Offerte
Overlijden
Alimentatie en:
-Pensioen
-Pré-pensioen
Tijdelijk pensioen
Fiscus en pensioen
Burgerservicenummer
Fiscus en kosten

Pagina 4
Einde samenwonen
Flitsscheiding
Geschiedenis:
Partnerpensioen 1973
Boon van Loon 1981
Verevening 1995
Huwelijkse voorwaarde
Wet VPS of
Boon van Loon
Sch van Tafel en Bed
Hertrouw
Waarde-overdracht :
mbt scheiding
mbt partnerpensioen

Pagina 5
Pensioenverweer
Tijdig aanvragen!
Niet tijdig?
Bijzonder Partnerpens
Eerder met pensioen
Uitstel pensioen

Uitleg dmv cijfers
:
Normale verdeling
Wettelijke conversie
Algehele conversie
Conversie ja of nee
Boon van Loon
Plus Art. 30-70

Pagina 6 (Eerlijk?)
Delta lloyd
De helft?
Wettelijke conversie?
Algehele conversie?
Waarde-overdracht?
Verduistering (B)PP?
Samenwoning?
Vereveningsgrens?
Indexering?
Communicatie?
Partnerpensioen?
WVPS voor nov '81?
Boon van Loon:
- verjaart het?
- eerlijk?
- controle cijfers?

Pagina 7
U zoekt een advocaat
Kantonrechter
Probleem advocaat
Nuttige adressen
Waar moet ik zijn?
Grens verevening
Indexering/toeslagen
Info door verzekeraar
Klacht Ombudsman
Advocaat toevoeging
Rechtsbijstand vzi

Pagina 8
Boon van Loon Info:
-Berekening
-Welke aanspraak
-Indexering
-Backservice
-Rechtbanken
-Haviltex-Criterium
-27.11.1981 heilig?
-Juiste tarief!
-Korten
-Al eerder gekort?
Telegraaf 30.04.2011

Pagina 9
Siemens/PME

Pagina9a
Rechtsongelijkheid

Pagina10
Foute tarieven
- PME en PMT
- BPF Bouw

Pagina11
Boon van Loon arrest

Pagina11a
Arresten mbt BvL

Pagina 12
Waar heeft u recht op

Pagina 12a
Procederen?

Pagina 13
Eindloon!!!!!
Het grote bedrog!

Pagina 16
Nationale Nederlanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB
Voordat u overgaat tot conversie eerst een offerte vragen!!!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WVPS =
Wet verevening
Pensioenrechten bij
scheiding


<<<< NB

 

 

 

 

 

 

PSW = Pensioen- en Spaarfondsen Wet

PW = Pensioenwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaring Boon van Loon? en/of Wet VPS

In BW 3 art 179 2e lid van het Burgerlijk Wetboek staat vermeld dat nadere verdeling van een ontbonden gemeenschap kan worden gevorderd, indien bij een verdeling tot de gemeenschap behorende goederen zijn overgeslagen.

Ook kan verwezen worden naar BW 3 art 178 1e lid waarin vermeld staat dat
te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed gevorderd kan worden.

Met andere woorden: Als er geen afspraken zijn gemaakt over de verdeling van het pensioen ten tijde van de scheiding kunt u dit alsnog afdwingen.

Zie ook: Boon van Loon zou verjaren?

U krijgt geen pensioen Oproep

Bent u gescheiden tussen 27.11.1981 en 1 mei 1995 en krijgt u geen pensioen van uw ex-partner, omdat bijvoorbeeld de waarde van het Bijzonder Nabestaandenpensioen al hoger was dan de waarde van het Ouderdomspensioen

dan is de kans aanwezig dat de verzekeraar een foute opgave aan u of aan uw advocaat heeft verstrekt.

Stuurt u mij een mail, misschien kan ik wat voor u doen!

Buitenlands pensioen

Als in het buitenland pensioen opgebouwd is, kan dit pensioen alleen gedeeld worden als uitdrukkelijk gekozen is voor het Nederlandse huwelijksvermogensrecht tijdens uw huwelijk. Als dat niet het geval is, dan is het recht van het land van de nationaliteit van de man van toepassing.

Als uw huwelijk onder Buitenlandse wetgeving is afgesloten kan dat pensioen alleen verdeeld worden als dat geregeld kan worden onder deze Buitenlandse wetgeving.

Pensioen opgebouwd bij een buitenlandse verzekeraar wordt niet of kan niet rechtstreeks uitgekeerd worden aan de vereveningsgerechtigde.

Veelal vindt u in de echtscheidingsbeschikking aanknopingspunten welk huwellijksvermogensrecht van toepassing is.

Buitenlands huwelijk

Als u of uw ex-partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kan het zijn dat de ‘Wet pensioenverevening bij scheiding’ niet voor u geldt. Dat kan ook het geval zijn als u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap een tijd in het buitenland hebt gewoond of gewerkt. Of de wet in dat geval op u van toepassing
is, wordt bepaald door regels van internationaal privaatrecht.

In Nederland worden de regels van Nederlands internationaal privaatrecht toegepast.
Deze regels houden het volgende in: pensioenrechten, opgebouwd ingevolge een Nederlandse pensioenregeling, komen steeds voor verevening in aanmerking overeenkomstig de Nederlandse wet. Welk recht het huwelijksvermogensregime van de echtgenoten beheerst is hierbij niet van belang

Welke rechtsmacht (EU-verdrag) (EEX-Vo)

Als u wilt procederen tegen uw (buitenlandse) ex-partner is het uitgangspunt te dagvaarden in de woonplaats van de gedaagde. Er zijn echter (beperkt) uitzonderingen op dit uitgangspunt. Een algemeen verbintenisrechtelijk geschil valt niet zomaar onder de uitzonderingen, maar het is wel de moeite van het proberen waard. Het is dan verstandig eerst advies in te winnen bij het Internationaal Juridsch Instituut (www.iji.nl) of het T.M.C. Asser Instituut. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Conservatoir beslag

Als er een executoriale titel (een vonnis of beschikking) is, op grond waarvan de betalingen plaatsvinden of plaatsvonden, kan direct beslag worden gelegd. Als deze er niet is, moet die worden verkregen, voordat er beslag kan worden gelegd op de uitkering. Het is wel mogelijk voorafgaand aan een procedure of aan het begin van een procedure aan de rechtbank toestemming te vragen om conservatoir beslag te leggen. Dan wordt er nog niet uitgekeerd aan u, maar er wordt direct minder aan de ex-partner uitbetaald. De ex-partner merkt dat dus meteen en voelt wellicht de noodzaak over te gaan tot betaling of de betaling te hervatten.

Conversie (Wettelijk of algeheel)

Er kunnen omstandigheden zijn dat u niets meer met elkaar te maken wil hebben.
U kunt dan overgaan tot wettelijke conversie of tot algehele conversie.

Voor wettelijke of algehele conversie heeft u de toestemming van uw partner nodig.

Ingeval van wettelijke conversie wordt de waarde van het te verevenen pensioen vermeerderd met de waarde van het Bijzonder Partnerpensioen. Voor het totaal van deze waarde wordt voor de meeverzekerde partner een zelfstandig pensioen verzekerd/aangekocht op zijn of haar leven.
Dit pensioen gaat in op de pensioendatum en wordt veelal uitgekeerd tot de eerste van de maand volgende op het overlijden.

Ingeval van algehele conversie zou de waarde van alle verzekerde pensioenen bij elkaar opgeteld dienen te worden en door twee gedeeld. Beide ex-partners verkrijgen een recht op een zelfstandig pensioen.

Als u wettelijk of algeheel converteert is het echter oppassen geblazen. Vraag altijd eerst een offerte aan, zodat u achteraf niet voor een verrassing komt te staan.

Als pensioendatum voor de vereveningsgerechtigde geldt formeel de datum die gehanteerd wordt in de betrokken pensioenregeling. Die pensioendatum staat dus vast. De pensioenuitvoerder zal veelal een afwijkende pensioendatum niet toestaan.

Zie ook: Pagina 6. Eerlijk? of Conversie

Wanneer overgaan tot conversie

Of u tot conversie overgaat hangt uiteraard af van uw persoonlijke omstandigheden. Enkele voorbeelden:

Zijn er wel of geen kinderen die onderhouden moeten worden?
Werkt de partner wel of niet?
Is de vereveningsgerechtigde een stuk jonger dan de vereveningsplichtige?
Wilt u niets meer te maken hebben met uw ex-partner?
U wilt het pensioenvermogen eerlijk delen?
Bouwt de partner een eigen pensioen op?

Zie ook : Uitleg dmv cijfers op pagina 5 en artikel 5.1 en 5.2 van de Wet VPS

Altijd toestemming nodig als je afwijkt!

Als je afwijkt van de standaardverdeling heb je altijd toestemming nodig

Als je algehele of wettelijke conversie wilt toepassen heb je toestemming nodig van de verzekeraar of het pensioenfonds. Volgens artikel 5 lid 1 van de WVPS is de overeenkomst slechts geldig indien aan de overeenkomst een verklaring van het betrokken uitvoeringsorgaan is bevestigd dat het instemt met de omzetting.

Het is inderdaad zaak dit goed te laten vastleggen. In de praktijk komt het vaak voor dat deze overeenkomst eerst later toegevoegd wordt.

Indexatie na conversie

Laat in deze verklaring ook opnemen dat de aanspraken verkregen uit de conversie opdezelfde wijze geindexeerd worden als voor gewezen deelnemers het geval is. In de wet is dit namenlijk niet geregeld. Het merendeeel der verzekeraars indexeert overigens wel.

Ander vereveningspercentage

Elke andere verdeliing is ook mogelijk. Het pensioen hoeft niet 50/50 gedeeld te worden. 60/40, 70/30 of 100/0 of andere verdelingen behoren ook tot de mogelijkheden.

Als u afwijkt van de wettelijke verdeling dient u een gewaarmerkt exemplaar van het convenant te overgeleggen aan de pensioenverzekeraar of het speciale formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen' dient door beide partners ondertekend te worden en opgestuurd te worden naar de pensioenverzekeraar.

Ook hier dient de pensioenverzekeraar haar toestemming voor te verlenen.

Afstand doen van elkaars pensioen

Als u beiden ongeveer evenveel pensioen (lees waarde/reserve) opgebouwd heeft kunt u overwegen dat u afziet van verdeling.

Afstand doen van elkaars pensioen ziet alleen toe op het ouderdomspensioen. Het Bijzonder Partnerpensioen is eigendom van de meeverzekerde partner en valt hier dus buiten

Afstand doen van het Bijzonder Partnerpensioen

Als ook afstand gedaan wordt van het Bijzonder Partnerpensioen, is het zeker niet vanzelfsprekend dat de het Bijzonder Partnerpensioen omgezet wordt in een extra ouderdomspensioendient op het leven van éen van beide ex-partners.

Wat u wilt, dient omschreven te staan in het convenant en de pensioenverzekeraar zal vooraf om toestemming gevraagd moeten worden.

Zie ook: Afstand Nabestaandenpensioen

Verzekeraar niet akkoord met algehele conversie

Als een verzekeraar niet instemt met algehele conversie kan je door middel van een slimme omweg via wettelijke conversie algehele conversie nabootsen. Het vereveningspercentage kan dan zo gekozen worden dat het beoogde resultaat bij wettelijke conversie (bijna) hetzelfde is als bij algehele conversie.

De verzekeraar is zelden bereid deze berekening voor je te vervaardigen. Zal dus door derden vervaardigd moeten worden!

Kosten verzekeraar

Indien een verzekeraar de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding uitvoert, dan mag de verzekeraar hier kosten voor in rekening brengen.
Volgens de Wet (art 6 ) zijn deze kosten voor beide partners gezamenlijk.

Deze kosten kan de verzekeraar u rechtstreeks in rekening brengen of de verzekeraar verrekent de kosten met het te verevenen pensioen of het bijzonder partnerpensioen (verlaging aanspraak).

Zie ook : Offerte

Kosten advocaat en rechtbank

In het algemeen wordt de partij, die in het ongelijk is gesteld, veroordeeld tot betaling van de kosten van het geding. Daaronder vallen de griffierechten van de ‘winnende’ partij en diens kosten van rechtsbijstand. De griffierechten moeten volledig door de in het ongelijk gestelde partij worden betaald. Voor de andere kosten zijn forfaitaire bedragen vastgesteld. De uiteindelijke hoogte is afhankelijk van het financiële belang van de zaak en het aantal en de aard van de verrichte proceshandelingen. Er wordt dus niet gekeken naar de daadwerkelijk gemaakte kosten, die (behalve in geval van gefinancierde rechtsbijstand) meestal beduidend hoger liggen.

Er is echter een veelvoorkomende uitzondering. Bij verzoekschriftprocedures in de familiesfeer (echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatie e.d.) worden de kosten meestal ‘gecompenseerd’. Dat betekent dat de rechtbank bepaalt dat iedere partij zijn eigen kosten draagt. In de praktijk beslist de rechtbank vaak dat in dagvaardingsprocedures tussen (gewezen) echtelieden (en samenwonenden) die hun oorsprong vinden in (bijvoorbeeld) een echtscheiding ook de kosten moeten worden gecompenseerd.

Met andere woorden: kostenveroordeling ja, tenzij.

Maar: Als de ex-echtgenoot nog niet met pensioen is, is er nog geen opeisbare vordering. Procederen heeft dan het risico dat cliënte in de proceskosten wordt veroordeeld (de man kan immers nog steeds nakomen).

Indien de man aangeeft niet te zullen nakomen, is procederen daarover direct mogelijk. Anders is het beter eerst zoveel mogelijk informatie te vergaren en pas te gaan procederen indien de mogelijkheden daartoe zijn uitgeput.

Offerte

Als het om grote pensioenvermogens gaat, is het verstandig om eerst een offerte aan te vragen bij de verzekeraar. Sommige verzekeraars brengen ook hier kosten voor in rekening. Het gaat vaak om gecompliceerde berekeningen.

Zie ook : Kosten

Overlijden

Overlijdt de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd na de pensioendatum, dan vervalt het verevende ouderdomspensioen.
Meestal is er dan recht op een Bijzonder Partnerpensioen (BNP).

Overlijdt de ex-partner die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, dan krijgt de ander weer het volledige ouderdomspensioen. Het BNP vervalt veelal aan de verzekeraar, tenzij ...... zie onderstaand!

Aan artikel 57 van de de PensioenWet is met ingang van 01.01.2015 lid 6 toegevoegd, waaruit blijkt dat ingeval van overlijden van de ex-partner van de deelnemer voordat de deelnemer overlijdt, het BNP weer deel gaat uitmaken van de aanspraken van de deelnemer, mits dit in de betrokken pensioenregeling is bepaald.

Als het pensioen voor 100% geconverteerd is, dan is er sprake van een zelfstandig pensioen. In dat geval vervalt het pensioen van de ex of ex-partner.

Zie ook : Conversie, Partnerpensioen, Pensioenwet

Alimentatie

Als sprake is van alimentatie geldt voor de duur van de verplichting maximaal de duur van het huwelijk, met een maximum van 12 jaar. Dit geldt overigens alleen voor scheidingen na 1 mei 1995. Deze regel is niet van toepassing op scheidingen tot 1 mei 1995.

Met met ingang van 1 januari 2020 is de partneralimentatie gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximim van 5 jaar! Voor scheidingen tot en met 2019 geldt de maximum duur van 12 jaar nog steeds.

Alimentatie en Pensioen

In het convenant wordt afgesproken dat er een alimentatieverplichting is van 12 jaar. Op de pensioendatum komt het te verevenen pensioen tot uitkering. In het convenant moet dan tevens opgenomen worden dat de alimentatie verminderd wordt met het te verevenen pensioen.

Staat deze tekst niet in het convenant, dan loop je het risico dat er meer uitgekeerd wordt dan is afgesproken. Formeel zouden beide partijen dan naar de rechter moeten stappen om de partneralimentatie te laten herzien.

Alimentatie en Pré-pensioen

Als u vrijwillig met pré-pensioen gaat mag u de partner alimentatie niet verlagen. In deze situatie zal een rechter in het algemeen niet meewerken als u om een herziening van de partner-alimentatie vraagt als gevolg van het verlies van draagkracht.

Tijdelijk pensioen

De Wet VPS is niet van toepassing op aanspraken die alleen toegekend worden als je aansluitend aan het dienstverband met pensioen gaat. Met andere woorden: als je geen premievrije aanspraken opbouwt, wordt er niet verevend.
Zie artikel 1 lid 3 van de Wet VPS.

NB. Je komt dus ook niet in aanmerking voor verevening als dat penisoen al is ingegaan.

Fiscus en pensioen

Pensioenverrekening wordt fiscaal als alimentatie behandeld

Box 1:
P13 - Hier geeft U de ontvangen pensioen-uitkeringen op, maar alleen als op deze uitkeringen geen loonheffing is ingehouden. Over pensioenuitkeringen die zijn ingegaan in 2006 of later , moet u de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betalen.

P 24A -Persoonsgebonden aftrek: Hier vermeld u het met uw ex-partner bruto te verrekenen pensioen. Verrekeningen van pensioenrechten worden in één bedrag afgetrokken.

Als uw pensioen verrekent met uw ex-partner moet u in uw aangifte de gegevens vermelden van uw ex-partner.

Zie ook: Rechtsongelijkheid

Burgerservicenummer

Wie vanaf 2013 te verrekenen pensioen in aftrek wil brengen, zal voortaan in de aangifte inkomstenbelasting het burgerservicenummer (BSN) van de alimentatiegerechtigde moeten vermelden. Dit is geregeld in de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik burgerservicenummer die eind december 2012 in de Staatscourant is gepubliceerd.
De Uitvoeringsregeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013.

Fiscus en kosten

Voor 2001 lagen de zaken een stuk eenvoudiger dan ze nu doen. Voor particulieren gold vroeger dat advocaatkosten en andere kosten tot het verkrijgen van inkomen en behoud van inkomen aftrekbaar waren voor de inkomstenbelatsing. Door een wetswijziging in 2001 zijn deze voordelen komen te vervallen.

Alleen advocaatkosten met betrekking tot het verkrijgen van alimentatie zijn nog aftrekbaar. Advocaatkosten voor scheidingen na 1 mei 1995 met betrekking tot pensioenverevening zijn niet meer aftrekbaar (in ieder geval niet als het pensioen via de pensioenuitvoerder verevend is).

Als u de pensioenuitvooerder niet tijidig op de hoogte heeft gesteld van uw scheiding, verzoek dient ingediend te zijn binnen 2 jaar na datum inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand, dient u uw ex-partner rechtstreeks aan te spreken. Het te verevenen pensioen dient dan onderling verrekend te worden.

Als het pensioen onderling verrekend of verevend wordt ziet de fiscus dit als alimentatie. Kosten tot verkrijging, behoud of verlaging van alimentatie zijn aftrekbaar. Alle kosten die u moet maken om tot pensioenverrekening of pensioenverevening te komen zijn naar mijn mening dan ook volledig aftrekbaar.

Voor scheidingen na 1 mei 1995 geldt dit dus ook, mits het pensioen rechtstreeks door de ex-partner zelf uitgekeerd wordt.

Praktijk: In een recente zaak (juni 2015) is Inspectie Almelo nadat een bezwaarschrift ingediend was alsnog akkoord gegaan met het aftrekken van alle kosten ( o.a. de advocaat- en proceskosten)

In de FNV belastingwijzer 2013, hoofdstuk 3-9.1 wordt vermeld dat wanneer u de pensioenrechten rechtstreeks van uw ex-partner krijgt, het pensioen fiscaal belast wordt als alimentatie. Hier wordt ook vermeld dat de kosten voor het verkrijgen, voor behoud of voor verhoging afgetrokken kunnen worden.

De kosten die u maakt om het pensioen met uw ex-partner te verrekenen (door u te betalen) zijn niet aftrekbaar.