21 maart 2020 Brief ABP aan PensioenScheiden

ABP
Onderstaand alle wetgeving (arresten) en brieven met betrekking tot het vaststellen van het Bijzonder Nabestaandenpensioen (BNP), het Nabestaandenpensioen (NP) en het te verrekenen pensioen, als gevolg van een scheiding van voor 1 mei 1995 en al dan niet een nieuw huwelijk na eerder voor 1 mei 1995 van de echt gescheiden te zijn. Ook van toepassing op partners van ambtenaren die overleden zijn.
Als gevolg van o.a. de wijze waarop het ABP het BNP en het NP aangepast heeft, zijn ook alle te verrekenen pensioenen na 1996 veel te hoog vastgesteld.

WAT VAN TOT PER LINK AANGEPAST*
AOW cijfers vanaf 1980 AOW nvt
Boon/van Loon-arrest van 27.11.1981 BvL nvt
Algemene burgerlijke pensioenwet tot en met 31.12.1995 Abp nee
Wet Privatisering ABP per 31.12.1995 WPA nee
Stichting Pensioenfonds ABP - pensioenreglement vanaf 01.01.1996 ST nee
Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding vanaf 01.05.1995 VPS nee
Pensioen- en SpaarfondsenWet Stb 1997, 660 PSW nee
BNP, NP, te verrekenen pensioen fout vanaf ? Put nee
ABP houdt geen rekening met arresten Hoge Raad vanaf 01.01.1996 Put1 nvt
Pensioenwet vanaf 01.01.2007 PW nee
Rechtszaak tegen St Pensioenfonds ABP op 05.01.2022 Recht nee
Brief ABP aan Ombudsman Pensioenen van 12.05.2022 OP nee
Brief PensioenScheiden aan ABP en Minister van BZ van 29.08.2022 Min nee
     
Brief aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 21.12.2022 BZ nee
Brief aan ABP Commissie van Beroep - NP en BNP fout 02.10.2023 BNP ja
       
Te verrekenen pensioen ABP op basis van Boon/van Loon arrest vanaf 27.11.1981 Bvl nvt
Brief aan GIP/ Ombudsman Pensioenen mbt Boon/van Loon 19.04.2024 GIP nvt
Brief GIP en/of Ombudsman Pensioenen mbt BNP en NP en BvL 24.05.2024- 03.06.2024 GIP nvt
       
       
       
       
     

* AANGEPAST aan de laatste inzichten, zoals verwoord in de brief aan het ABP Commissie van Beroep d.d. 02.10.2023

2019.05.16 Brief ABP aan PensioenScheiden
- ten aanzien van de diensttijd tot 01.01.1986 gold het ínbouwsysteem', artikel F7 Abp-wet
- ten aanzien van de diensttijd van 01.01.1986 tot 01.01.1995 gold het systeem van de gehuwden dan wel ongehuwden franchise, artikel F7a Abp-wet
- ten aanzien van de diensttijd van 01.01.1995 tot 01.01.1996 gold het systee, van uniforme franchise, artikel F7 aa Abp-wet

Noot PensioenScheiden 26.12.2023 12.00: Bij alle wijzigingen in de abp-wet en/of het pensioenreglement wordt nergens aangegeven of de wijziging met terugwerkende kracht inging. Uit de abp-wet blijkt ook niet dat de franchise van jaar tot jaar aangepast werd.
Tevens stond niet beschreven welke componenten van de aow wel en niet inbegrepen waren.

Van tot Overlijden voor 65 Overlijden na 65
01.01.2004 5/7 van het Ouderdomspensioen 5/7 van het Ouderdomspensioen
01.01.2004 01.01.2006 5/7 van het Ouderdomspensioen 5/14 van het Ouderdomspensioen
01.01.2006 01.01.2015 5/10 van het Ouderdomspensioen 5/14 van het Ouderdomspensioen
    Overlijden voor 67 Overlijden na 67
01.01.2015 01.01.2016 5/10 van het Ouderdomspensioen 5/10 van het Ouderdomspensioen
01.01.2016 01.01.2018 5/10 van het Ouderdomspensioen 70% van het Ouderdomspensioen
    Ongeacht moment van overlijden Ongeacht moment van overlijden
01.01.2018   70% van het Ouderdomspensioen 70% van het Ouderdomspensioen

 

Opmerkingen m.b.t. ABP die mogelijk nog verder onderzocht moeten worden:

Wet privatisering ABP (WPA)met ingang van 1 januari 1996
In de WPA zijn alle groepen deelnemers benoemd op de Ongehuwd Samenwonende deelnemers na. Hetgeen geformuleerd staat in de WPA had daarom denk ik eigenlijk van toepassing moeten zijn op ongehuwd samenwonende deelnemers. Blijft een keiharde fout met desastreuze gevolgen voor het NP van de opnieuw gehuwde deelnemer na datum scheiding.

Na 31.12.1995 kan het BNP tot 01.01.2004 niet geindexeerd worden. Is niet gereglementeerd, net zo min als de aanpassing op basis van initieële verhogingen, anders dan periodieke verhogingen of carriere stijgingen.

Arresten Hoge Raad voor en na 1 januari 1996
PSW arresten Hoge Raad - Waar moet ABP zich aan houden? - Ze houden zich aan God noch gebod. 

Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) vanaf 1 januari 1996
Sinds de privatisering per 01.01.1996 valt het ABP onder de PSW, hetgeen inhoudt dat de pensioenreglementen minimaal aangepast had moeten zijn op de PSW. Constructies als aanpassing van het BNP op basis van de stijging van het inkomen met terugwerkende kracht tot datum in diensttreding hadden vanaf dat moment niet meer kunnen leiden tot een verlaging van het NP van de nieuwe partner van de deelnemer. Onder de PSW zou dit niet hebben kunnen gebeuren.

Na 01.01.1996 werd het BNP op basis van de dienstjaren tot datum scheiding gerekend. Dus niet over de huwelijkse jaren. Nakijken in de Abp-wet en het pensioenreglement van de Stichtiing Pensioenfonds ABP.

In de PSW stond omschreven dat als incl structureel afgetrokken werd dat dat automatisch betekende dat er geïndexeerd werd. Het verhaal verteld niet of dat alleen vanaf pensioeningang van toepassing was. Nakijken welke indexeringen en wanneer  vanaf welk moment toegepast moesten worden ongeacht of de dekking daarvoor wel of niet aanwezig was!

Vaststelling Bijzonder Nabestaandenpensioen (BNP) voor 1 januari 1996
Tot 01.01.1996 was in de Abp-wet vastgelegd dat het NP een percentage van het OP.

Als zou de ambtenaar op het moment van scheiding  overleden zijn. Of ontslagen? Nakijken!

Wijziging (indexering) Bijzonder Nabestaandenpensioen voor 1 januari 1996
Er is onvoldoende wetgeving vervaardigd die rechtvaardigt hoe het BNP na scheiding aangepast wordt. Het Abp kan niet blijven volhouden dat ze een gescheiden deelnemer zien als een gewezen deelnemer.

Algemene bezoldigingswijzigingen zijn iets anders, dan periodieke stijgingen of carriere stijgingen.  Wet is Wet!
Moet gereglementeerd staan!

 


Laatstelijk aangepast: 10 juni 2024

Terug naar: PensioenScheiden