Rechter en advocaat: Weten ze, waar ze het over hebben?

Als de eiser eist, dat eiser datgene wil ontvangen waar eiser recht op heeft, kan van de rechtbank dan geëist worden, dat deze alles tot in de puntjes uitzoekt, om tot die uitspraak te komen die wettelijk juist is?

Als de eiser eist, dat eiser datgene wil verrekenen wat de wederpartij dient te verrekenen, kan van de rechtbank dan geeist worden, dat deze alles tot in de puntjes uitzoekt, om tot die uitspraak te komen die wettelijk juist is?

Bovenstaande vereist van de Rechtbank gedegen kennis van de pensioenmaterie. Is de Rechtbank aanspreekbaar als de Rechtbank haar huiswerk niet doet?

Kantonrechter heeft rechtsmacht ongeacht de hoogte van de vordering. Zie pagina 7. Klopt?

Als alle feiten in de dagvaarding staan en de Rechtbank doet de juiste uitspraak, is deze uitspraak dan bindend voor alle andere Rechtbanken in Nederland of dient het wiel telkens opnieuw uitgevonden te worden?

September 2018. De Nederlandse politiek (VVD-minister Dekker) heeft aangegeven de rechtsbijstand te willen uitkleden. (alleen strafzaken en asielzaken worden dan nog vergoed) Dan kunnen pensioenverzekeraars helemaal hun gang gaan, zoals dat bij het ABP al jaren het geval is. Een pensioenverzekeraar kan op persoonlijke titel niet aangesproken worden. Deze zal altijd in Hoger Beroep gaan. Het zou praktisch kunnen zijn als de Minister de Wet dan zo aanpast dat de kantonrechter absolute rechtsmacht krijgt en Hoger Beroep niet meer tot de mogelijkheden behoort. Of is er een andere oplossing mogelijk? Kan er nu überhaupt geprocedeerd worden tegen een pensioenuitvoerder? Pro-forma zittingen zonder advocaat?

Er zijn Advocaten in Nederland die spelletjes spelen! Eiser heeft veelal het geld niet om via een rechtbank de wederpartij te dwingen over te gaan tot de juiste verrekening. Advocaten beweren dingen die absoluut niet waar zijn. Advocaten weten dat de kost voor de baat uitgaat. Is er een instantie in Nederland die dit kan afstraffen?

Als eiser de Deken op het gedrag van de advocaat aanspreekt is de Deken dan strafbaar als deze de advocaat dekt?

Pensioenverzekeraars verschuilen zich achter de Ombudsman Pensioenen (OP). De OP wordt echter betaald door de gezamelijke verzekeraars. Het OP beweert wel dat de Pensioenverzekeraar naar haar luistert, maar draait zich in allerlei bochten als puntje bij paaltje komt. Draait mee met de pensioenverzekeraar en verwijst naar de rechtbank. Is dergerlijk gedrag strafbaar?

Als het tot een rechtszaak komt, is het van het grootste belang dat de dagvaarding waterdicht is. Met andere woorden, alles wat ook maar enigszins van belang is, moet erin staan.

Dit betekent dat de advocaat moet weten waar hij/zij het over heeft. Als de advocaat geen kennis van zaken heeft, kan de rechter zijn huiswerk niet doen. En dat leidt tot de meest vreemde, uitermate onrechtvaardige, uitspraken.

Laat uw pensioendossier uitzoeken door een pensioenspecialist. Voor de goede orde, dat betekent nog steeds niet dat het dan wel komt tot een rechtvaardige uitspraak. Nogmaals de dagvaarding moet compleet zijn. Voordat de dagvaarding verstuurd wordt, is het zaak deze te laten controleren door de pensioenspecialist.

Waarom? Er zijn advocaten, de goede te nagelaten, die er een potje van maken en datgene doen, wat zij denken dat juist is. Als in de dagvaarding zaken ontbreken of onjuist worden voorgespiegeld, mag u van de rechter niet verwachten dat hij/zij de advocaat daarop aanspreekt. Naar mijn mening zou dat wel moeten , de tijd ontbreekt echter veelal daarvoor. En als dat het geval is, zal de rechter in alle redelijkheid en billijkheid een uitspraak doen. Mogelijk dat de uitspraak een uitkomst te zien geeft die u niet verwacht. Mogelijk dat de waarheid geweld aan gedaan wordt en dat dit leidt tot een onrechtvaardige uitspraak.

En dat kan leiden tot schrijnende situaties!!!! In 9 van de 10 gevallen tot een Hoger Beroep! En veelal, als geen gebruik gemaakt kan worden van gesubsidieerde rechtsbijstand tot duizenden euro's aan kosten.

En, als dat het geval is, kan bijna altijd gesteld worden, dat de advocaat zijn huiswerk niet goed gedaan heeft. En bij wie kan je deze schade claimen? in feite bij de advocaat!

2009 Rechtbank Arnhem
Mei 2009 verklaarde Rechtbank Arnhem dat een vordering op basis van het Boon van Loon arrest zou verjaren na 20 jaar. De betrokken rechter had onvoldoende kennis van het Burgerlijk Wetboek. Volgens BW 3 art 179 2e lid en BW 3 art 178 1e lid kan een dergerlijke vordering niet verjaren.

Gelukkig zijn er na deze uitspraak alweer tientallen uitspraken gedaan, waar duidelijk aangegeven wordt, dat een dergerlijke vordering niet verjaart!!!!

Zie ook: Verjaring Boon/van Loon?

2012 Rechtbank Noord-Nederland
In een bepaalde zaak in 2012/2013 was de betrokken deelnemer de berekening (PME) kwijt die tijdens de scheiding in 1993 gemaakt was (€ 145,07 per maand), uit te betalen aan zijn ex-partner. Uit een nieuwe berekening bleek dat het te verrekenen pensioen meer dan tweemaal zo hoog was (€ 301,33 per maand). Tijdens de rechtszaak kwam de oude berekening weer boven water. Rechtbank Noord-Nederland wist zich geen oordeel te geven en bepaalde dat er een laatste bindende berekening door een pensioendeskundige gemaakt moest worden, geinitieerd door de Rechtbank. Kosten van de offerte € 5000,-! Uiteindelijk is deze berekening niet vervaardigd omdat betrokkene de kosten voor het vervaardigen veel te hoog vond en de kosten tot dat moment al gemaakt zo'n € 10.000,- bedroegen. Als de Rechtbank kennis van zaken gehad zou hebben, had de Rechtbank vast kunnen stellen dat de eerste berekening nog steeds rechtsgeldig was.

Zie ook: Pensioenuitvoerder voert het Boon/van Loon-arrest niet meer juist uit!

2014 Rechtbank Apeldoorn
In een bepaalde zaak waarbij een Assurantiebureau als tussenpersoon betrokken is wordt door Vita Levensverzekeringsmaatschappij (Rechtsopvolger Zwitserleven) een opgave verstrekt op basis van het Boon van Loon Arrest voor een scheiding per 1 april 1990. De werkgever heeft een eindloontoezegging gedaan, welke vastgelegd is in een pensioenbrief. In de Pensioen- en Spaarfondsenwet is met ingang van 1 augustus 1987 vastgelegd dat ingeval van uitdiensttreding de aanspraak op ouderdomspensioen volledig afgefinancierd dient te worden, dat wil zeggen dat de aanspraken op basis van evenredigheid van de doorgebrachte diensttijd ten opzichte van de totale diensttijd toegekend worden. Op de datum scheiding dient, voor de berekening van het te verrekenen pensioen, rekening gehouden te worden met de aanspraken die verkregen zouden zijn als zou op dat moment het dienstverband verbroken zijn. Dit gebeurt echter niet. Er wordt wel rekening gehouden met een fictief afgefinancierd nabestaandenpensioen maar niet met een fictief afgefinancierd ouderdomspensioen. In 2014/2015 wordt de zaak door een advocaat voorgelegd aan de Rechtbank Apeldoorn. De advocaat draagt alle stukken over aan de Rechtbank. Uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat ze zich totaal niet verdiept hebben in de hele zaak. Er wordt recht gesproken op basis van het Boon van Loon arrest, ondanks het feit dat in de aangereikte stukken duidelijk verwezen wordt naar de wetgeving zoals die op het moment van scheiding in de berekening toegepast had moeten worden.

Resultaat: Het te verrekenen pensioen wordt niet aangepast. De ex-partner wordt door de rechter in het gelijk gesteld en hoeft niet over te gaan tot aanpassing van het te verrekenen bedrag.

Aan deze zaak kan ook nog een maar zitten! Mogelijk dat de betrokken werkgever op het moment dat de pensioentoezegging wijzigde, de achterstand in de financiering niet afgefinancierd heeft, hetgeen impliceert dat de werknemer door zijn eigen werkgever te kort gedaan is.

Zie ook: Het Grote Bedrog!

2017/2018 Rechtbank Arnhem

De heer S. is in het bezit van een opgave van het te verrekenen aan zijn ex-partner van 22 maart 1996, waaruit blijkt dat hij vanaf zijn 65e per maand € 32,29 met zijn ex-partner moet verrekenen. Buiten de heer S. om vraagt zijn ex-partner aan BPF Bouw een opgave te vervaardigen van het door haar ex te verrekenen pensioen. Ondanks het feit dat de heer S. al op zijn 63e met pensioen gegaan is, verstrekt BPF Bouw op 10 mei 2016 zijn ex een nieuwe opgave, waaruit blijkt dat het te verrekenen pensioen € 78,38 per maand bedraagt vanaf zijn 65e. Oorzaak van deze verhoging volgt uit het feit dat BPF Bouw ten onrechte uitgegaan is van de tarieven op het moment van de aanvraag, in plaats van op de tarieven zoals deze ten tijde van de scheiding werden toegepast. BPF Bouw had deze opgave overigens niet mogen vervaardigen zonder dat een machtiging hiervoor was afgegeven door de heer S. BPF Bouw heeft hiermee de Wet op de Privacy (de AVG) geschonden. Na ontvangst van een afschrift van deze brief heeft de heer S. op 23 mei 2016 contact gezocht met BPF Bouw en hun verwezen naar de brief van 22.03.1996. BPF Bouw is daarop alsnog uitgegaan van de cijfers in de brief van 22 maart 1996. BPF Bouw vergeet de heer S. er echter op opmerkzaam te maken dat als het pensioen eerder ingaat, het te verrekenen pensioen omgezet moet worden naar de nieuwe pensioenleeftijd. Het te verrekenen pensioen zou dus lager moeten worden.

De ex ging niet akkoord met de nieuwe opgave van BPF Bouw van 10 mei 2016 en spande een rechtszaak aan. De betrokken rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, veroordeelde de heer S tot het betalen van € 78,38 per maand en ook nog met terugwerkende kracht vanaf zijn 63e. Had deze rechter pensioenkennis? Was deze op de hoogte van alle liggende arresten? De heer S. wordt door onze Nederlandse Rechtsstaat gedwongen om in Hoger Beroep te gaan. Eigenlijk is dit te schandalig voor woorden!!!!!

Raad voor Rechtsbijstand

In Nederland kan in feite alleen geprocedeerd worden, als je geld hebt. Hetgeen in de praktijk inhoudt, dat het merendeel van de mensen niet zal procederen, althans niet tijdens hun werkzame leven. Een goedkope advocaat vraagt toch al gauw exclusief kantoorkosten en eventueel andere bijkomende kosten € 180,- per uur. Hetgeen betekent dat mensen veeal zullen moeten wachten tot hun pensionering, voordat ze in aanmerking komen voor een toevoeging. De wederpartij zal dan al jaren met pensioen zijn als het tot een rechtszaak komt. De rechter beslist dat de wederpartij met terugwerkende kracht tot de pensionering van de wederpartij moet verrekenen, stel € 3000,- per jaar. Het financieel belang wordt van jaar tot jaar hoger. De Raad voor Rechtsbijstand heeft aangegeven bij de resultaatbeoordeling geen rekening te houden met deze omstandigheid. Mogelijk dat de eiser alsnog met terugwerkende kracht de toevoeging wordt ontnomen en alle kosten zelf moet betalen, als het resultaat boven een bepaalde grens uitkomt.

 

Laatstelijk aangepast: 24 januari 2019

 

Terug naar website Pensioenscheiden