UA-163596338-1 6 juli 2017 Brief PensioenScheiden Rechtsongelijkheid

Terug naar website Pensioenscheiden

PensioenScheiden                                                                                               6  juli 2017      
P. G. J. Jung                                                                                               
Van Harenstraat 10                                                                                   
8471 JD  WOLVEGA                                                                                 

Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid                                                 
Postbus 90801
2509 LV  DEN HAAG

Betreft:  Uw brief van 20 maart 2017 in reactie op mijn brieven van 30 januari,
9 februari en 16 februari 2017               
NB: Heeft alleen betrekking op scheidingen vanaf 1 mei 1995
Uw Referentie:  2017-0000036702

Geachte Staatssecretaris,

In vervolg op mijn brief van 3 juli 2017 waarin ik kenschets hetgeen fout gaat met betrekking tot het verstrekken van opgaven door pensioenuitvoerders in relatie tot scheidingen voor 1 mei 1995 onderstaand een opsomming van hetgeen fout gaat als gevolg van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, dus betrekking hebbend op scheidingen na 30 april 1995.

Rechtsongelijkheid:
In punt 5 van uw brief van 9 februari 2016 geeft u aan dat u Rechtsongelijkheid wil vermijden!  Is aan u bekend dat ex-partners die het recht op uitbetaling van het  verevende pensioen niet via de pensioenuitvoerder geregeld hebben, maar onderling, fiscaal benadeeld worden?
De fiscus ziet het te verevenen pensioen als alimentatie. Dit heeft tot gevolg dat over het verrekenen pensioen met de ex-partner, wat dus in feite geen inkomen is, toch de volledige zorgpremie betaald dient te worden en de inkomensafhankelijke bijdrage. Doordat het inkomen hoger wordt vastgesteld, wordt minder zorgtoeslag ontvangen of kunnen minder zorgkosten worden afgetrokken. 

Wanneer het pensioen uitbetaald wordt door de  pensioenuitvoerder namens de uitkeringsplichtige aan de uitkeringsgerechtigde heeft deze daar geen last van. Kortom pure discriminatie! Pure rechtsongelijkheid!   Graag zorgdragen dat de belastingwetgeving hierop aangepast wordt.

AEGON
In artikel 2 li d 5 van de Wet VPS is geregeld dat als het Formulier “Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen” opgestuurd wordt naar de verzekeraar, de verzekeraar verplicht is om alsnog een bewijsstuk op te sturen waaruit de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraak blijkt , waarop de verevening zal worden gebaseerd. Als het formulier niet binnen 2 jaar na inschrijving in het register van de Burgerlijke Stand is opgestuurd, is verzekeraar niet meer verplicht mee te werken aan het rechtstreeks uitkeren aan de uitkeringsgerechtigde.  Dat laat onverlet dat aan beide ex-partners nog wel een opgave dient te worden verstrekt van de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraak.  AEGON is van mening dat als het formulier na het verstrijken van de termijn van twee jaar wordt ingediend zij niet meer wettelijk verplicht kunnen worden een dergelijke opgave te verstrekken.   

Blz. 2 brief 06.07.2017 aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en …

U heeft dit artikel als wetgever niet voor niets in de Wet VPS opgenomen. Het zou toch te zot voor woorden zijn als dat door u niet geregeld zou zijn.  AEGON treedt de Wet met voeten. Het valt aan te bevelen de Wet VPS zo aan te passen, dat duidelijk is welke rechten de uitkeringsgerechtigde nog heeft als de termijn van twee jaar verstreken is.

Formulier niet tijdig ingeleverd
In het rapport van 24 juni 2009 opgesteld door SEO Economisch Onderzoek wordt aangegeven dat het kabinet  in overleg met de pensioenkoepels wil bereiken dat pensioenuitvoerders altijd meewerken aan gesplitste uitbetaling, ook als het formulier te laat wordt ingezonden, indien zowel vereveningsplichtige als vereveningsgerechtigde verklaren dat te willen. Graag alsnog opnemen in de Wet VPS. Nu wordt dat door de meeste pensioenuitvoerders zonder meer geweigerd.

Indexeringen
De toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), beveelt aan dat bij eindloonregelingen, het verevende deel dat toekomt aan de ex-echtgenote eveneens wordt aangepast. Hierbij wordt gesteld dat salarisstijgingen voor zover deze uitstijgen boven de loonindex buiten beschouwing gelaten worden. DNB stelt  dat het aan de ex-echtgenote toekomende deel dient te worden aangepast aan de algemene loonindex.  DNB is geen rechtsorgaan, er is dan ook geen sprake van een arrest. Als u als wetgever dit wil bewerkstelligen, dan graag de Wet VPS hier op laten aanpassen.

Delta lloyd (DL)
Als sprake is van een premieovereenkomst op basis van beleggingen stelt DL op datum scheiding vast welk kapitaal nodig is om op de datum scheiding een pensioen aan te kopen voor een 65-jarige. Aan Delta lloyd aangegeven het kapitaal op datum scheiding tegen de dan geldende aankoopfactoren aan te wenden en op basis daarvan te verevenen. Als sprake is van verevening dient de polis gesplitst te worden en beide partners dienen geïnformeerd te worden.  Na DL hierop aangesproken te hebben, gebeurde dat wel voor het betrokken dossier. DL weigerde alle tot dat moment betrokken dossiers te corrigeren.  Recent geconstateerd dat DL haar beleid hier niet op aangepast heeft. Graag op korte termijn in de Wet VPS wetgeving formuleren voor premieovereenkomsten op basis van beleggingen.

ABP, Zorg en Welzijn
Als sprake is van wettelijke conversie wordt de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens de huwelijkse periode vermeerderd met de waarde van het Bijzonder Partnerpensioen  omgezet in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen wat op de pensioendatum tot uitkering komt aan de uitkeringsgerechtigde.  Het ABP berekent de waarde van het ouderdomspensioen op basis van een uitkering op twee levens in plaats van op één leven zoals gebruikelijk zou moeten zijn. Door deze constructie zo toe te passen wordt om en nabij slechts 30% van het opgebouwde ouderdomspensioen opgebouwd in de huwelijkse periode meegenomen in plaats van 50%.  Vervolgens worden beide ex-partners hier niet over geïnformeerd!  Graag in de Wet VPS voor conversie rekenregels opnemen en ook richtlijnen opstellen voor de communicatie hiervan.

Blz. 3 brief 06.07.2017 aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en …
 
Ik verneem graag van u, op welke termijn u de wetgeving op alle punten wijzigt, zoals bovenstaand aangegeven.

 

Hoogachtend,

P.G.J. Jung
Pensioenscheiden

Kvk 08056094

 

Cc:
P. Ulenbelt
Minister van Veiligheid en Justitie
Peet Vogels – Algemeen Dagblad

 

 

Laatstelijk aangepast : 28 augustus 2017


Terug naar PensioenScheiden