PensioenScheiden

Noot PensioenScheiden 16.02.2023: Onderstaande teksten dienen nog voorzien te worden van Notes, naar aanleiding van de brief van
21 december 2022, waarin de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aangegeven heeft dat hetgeen in de Wet Privatisering ABP per 1 januari 1996 niet gecorrigeerd wordt. Met andere woorden het Bijzonder Nabestaandenpensioen voor ex-partners gescheiden voor 1 januari 1996 en nog actief op 31 december 1995 wordt vastgesteld op basis van het pensioengevend inkomen ultimo 1995, waarbij rekening gehouden wordt met de dienstjaren tot datum scheiding.

In de brief wordt ook uitdrukkelijk verklaard dat onze wetgever er niet voor heeft gekozen om deze berekeningswijZe vanaf 1996 verder door te trekken.

Noot PensioenScheiden 16.02.2023: Dit impliceert wel dat het ABP van 1 januari 1996 tot en met ultimo 2003 het Bijzonder Nabestaandenpensioen alleen had mogen verhogen met de wettelijke indexeringen. Dus niet had mogen aanpassen aan het pensioen gevend inkomen ultimo 2003!


Wist u dat
Het Nabestaandenpensioen van uw huidige partner te laag wordt vastgesteld .....
- Wanneer u deelnemer bent onder het ABP en
- Wanneer u gescheiden bent voor 01.01.1996 en daarna opnieuw in het huwelijk getreden bent (of bent gaan samenwonen)
- Uw ex-partner op basis van uw dienstjaren tot 01.01.1996 profiteert van al uw salarisverhogingen na 1 januari 1996?
- Het nabestaandenpensioen van uw ex-partner na 01.01.1996 gedeeltelijk ten onrechte geïndexeerd wordt?
- Beide verhogingen in mindering gebracht worden op het nabestaandenpensioen van uw huidige partner?

Wist u dat
-
bij het vervaardigen van een opgave van het te verrekenen pensioen (scheiding voor 1 mei 1995)
- er verzekeraars (o.a. het ABP) zijn die uitgaan van de tarieven op
het moment van de aanvraag, dus stel nu in 2021?
- een deelnemer dan soms meer 2 tot 3 keer teveel aan de ex-partner moet overdragen? Zie ook: Van Tarief 1980-85 naar Tarief 2013-18!
- de verzekeraar eigenlijk moet uitgaan van de waarde op het moment van scheiding, zoals ook vermeld in het Boon/van Loon-arrest?
- het eigenlijk vreemd is, dat er verzekeraars zijn, die dat niet doen op de datum van de boedelscheiding?
- het niet zuiver is, hiervoor met een andere waarde te rekenen, dan de waarde op het moment van scheiden?
- dat dit bij andere onderdelen van de boedel toch ook niet gebeurd?
Voorbeeld: Bij een scheiding per 2 januari 1985 valt een koophuis, dat 10 jaar eerder gekocht is, onder de inboedel
- dan wordt bij de boedelscheiding gekeken naar de waarde van het koophuis op de datum scheiding
- de waarde nu in 2021 is toch niet relevant
- stel dat later blijkt dat het waarderen van het koophuis is overgeslagen bij de boedelscheiding
- dan valt dat beide ex-partners toch in gelijke mate aan te rekenen?
- waarom zou er dan nu een rekening bij één van de ex-partners terecht moeten komen?
- het zou wat moois zijn, als de ex-partner alsnog de helft van de meerwaarde in 2021 zou kunnen claimen!

Wist u dat er een arrest van de Hoge Raad ligt van
- 5 april 2002, NJ 2002/366, waarin vermeld staat dat indien de voorwaardelijke uitkering méér bedraagt dan 50% van het opgebouwde ouderdomspensioen op de datum scheiding, dat de voorwaardelijke uitkering tot 50% van dat ouderdomspensioen wordt gematigd!
- en van 6 oktober 2006, waarin vermeld staat dat als het opgebouwde pensioen van de man geïndexeerd wordt, het aan de vrouw toekomende pensioen met dezelfde mate geïndexeerd dient te worden, geheel in lijn is met het Boon/van Loon-arrest?

Wist u dat het ABP* zich niet houdt (nooit gehouden heeft) aan deze arresten van de Hoge Raad?
-
daardoor vrouwelijke deelnemers meer dan 100% van hun pensioen opgebouwd tot de datum scheiding, moeten overdragen aan hun ex?
- dat vanaf 27 november 1981 geen rekening gehouden is met de matiging van het te verrekenen pensioen?
- het te verrekenen pensioen had moeten matigen tot 50% van de opbouw op datum scheiding?
- tot dusver nimmer de moeite heeft genomen haar deelnemers hier op te wijzen?

Wist u dat er meer pensioenuitvoerders zijn:
- die geen rekening houden met de matiging van 50%?

Wist u dat het ABP en BPF Bouw (en er zijn er meer) ten onrechte indexeren,
- ook als daar door de deelnemer niet om gevraagd is?
- en de ex-partner er niet op wijzen dat dit pensioen wettelijk niet geïndexeerd hoeft te worden?
- er alleen geindexeerd moet worden als het opgebouwde pensioen ook geïndexeerd wordt?

Wist u dat er verschillen zijn tussen commerciële pensioenverzekeraars en (ondernemings- of bedrijfstak)pensioenfondsen?
- dat ze het in de media altijd alleen maar hebben over pensioenfondsen
- dat ze het in de media nooit hebben over deelnemers die voor hun pensioen verzekerd zijn bij de Commerciële verzekeraars?

Wist u dat als u verzekerd bent of was bij een commerciële pensioenverzekeraar
- uw pensioen zelden of nooit geïndexeerd wordt?
- uw pensioen ook niet gekort mag worden?

Wist u dat (in de Wet VPS)
- beschreven staat dat het te verevenen pensioen de helft van de opbouw bedraagt in de huwelijkse jaren?
- beschreven staat dat de deelnemer op het tijdstip van scheiding de deelneming beëindigd zou hebben?
- het ABP voor scheidingen tot 1 mei 1995, aansluiting gezocht heeft bij de Wet VPS?
- bij eindloonregelingen pensioen met terugwerkende kracht na datum scheiding over de huwelijkse periode wordt toegekend?
- dit backservicepensioen niet leidt tot een overeenkomstige verhoging van het vereveningsdeel?
- Rechtbank Haarlem een uitspraak gedaan heeft, haaks op hetgeen vermeld staat in de Wet VPS?
- dat verhoging van het salaris bij eindloonregelingen gezien kan worden als indexatie?
- het ABP daardoor rechtvaardigt dat het te verrekenen pensioen voor scheidingen tot 1 mei 1995, geïndexeerd moet worden?
- als je het daarmee niet eens bent, je de opgave van het te verrekenen pensioen maar door derden moet laten vervaardigen?
- Rechtbanken er nog steeds vanuit gaan, dat de opgaven vervaardigd door het ABP juist zijn? Nou, nee dus!

Wist u dat de advocaten van PME
- beweren dat deelnemers van Stichting Pensioenfonds Siemens bij uitdiensttreding nimmer de juiste aanspraken meegekregen hebben?
- beweren dat de partners van gescheiden deelnemers daardoor geen aanspraak kunnen maken op een deel van het pensioen van hun partner?
- kennelijk indirect daarom ook beweren dat de deelnemers van PME tot ..... nimmer de juiste aanspraken meegekregen hebben?

Wist u dat Stichting Pensioenfonds Siemens (nu PME)
- wettelijk verplicht was de pensioenregeling van PME te volgen?
-
vrijgesteld (gedispenseerd) was om haar werknemers aan te melden bij PME?
- haar deelnemers bij uit diensttreding minimaal de aanspraken mee had moeten geven als waren ze onder PME verzekerd?
- kennelijk haar deelnemers nimmer de juiste aanspraken heeft meegegeven?
- daarvoor kennelijk nimmer door de Wet op haar vingers is getikt?

Wist u dat PME,
- geen Boon/van Loon berekeningen "meer" vervaardigd?
- dat altijd wel gedaan heeft?
- de berekeningen ook vervaardigde op het moment van de aanvraag?
- kennelijk op een bepaald moment wist, dat de berekeningen fout waren?
- kennelijk niet met terugwerkende kracht gedwongen wilde worden, alsnog de juiste opgave te vervaardigen?
- net zoals het ABP, het te verrekenen pensioen had moeten matigen tot 50% van de opbouw?

Wist u dat Rechtbank Den Haag aangegeven heeft dat PME/SPS
- zich niet aan de Wet hoeft te houden?
- dat er daardoor vrouwen zijn, ruim meer dan 20 jaar getrouwd geweest, die geen aanspraak maken op te verrekenen pensioen?
- dus niet weet, dat als in geval scheiding artikel 8 lid 3 van de PSW hogere uitkomsten geeft, artikel 8 lid 2 vervalt?
- dus niet weet, dat artikel 8 lid 2 minimaal toegepast moet worden, als artikel 8 lid 3 van de PSW, lagere uitkomsten geeft?

Wist u dat Stichting Pensioenfonds Siemens:
- verklaard heeft dat er geen verplichting zou zijn geweest tot 01.01.2000 voor het tijdsevenredig inkopen van pensioen?
- heeft verklaard op 28.01.2010 dat het partnerpensioen wel jaarlijks tijdsevenredig afgefinancierd werd?
- heeft verklaard dat ze dat gedaan zouden hebben uit het oogpunt van risico?
- dat dat een drogreden is, omdat dat gloeiende druppels op een hete plaat zijn?
- dit niet gereglementeerd heeft, dus niet opgenomen heeft in het pensioenreglement?

Wist u dat, als de deelnemer onder het ABP van de echt scheidt of uit dienst treedt voor de pensioengerechtigde leefttijd
- u, als ex-partner, alleen aanspraak maakt op het partner- of nabestaandenpensioen opgebouwd tot 1 juli 1999?
- het dan zeker raadzaam is om Pensioenverweer te voeren?
- u Pensioenverweer moet voeren voordat u van de echt scheidt?

Wist u dat deelnemers onder Zorg en Welzijn
- geen partnerpensioen opgebouwd hebben van 01.01.1999 tot 1 januari 2006?
- vanaf 1 januari 2006 als sprake is van een scheiding, nog maar 50% opgebouwd wordt?
- het dan zeker raadzaam is om Pensioenverweer te voeren?
- u Pensioenverweer moet voeren voordat u van de echt scheidt?

Wist u dat, als u gescheiden bent voor 1 mei 1995, en u nog actief deelneemt, het ABP
-
u vanaf dat moment voor wat betreft de hoogte van het te verrekenen pensioen, als een gewezen deelnemer ziet
- vanaf dat moment zonder dat daar wettelijke gronden voor aanwezig zijn, het te verrekenen pensioen indexeert?
- het ABP eigenlijk alleen mag indexeren als u daar expliciet om gevraagd heeft?
- dat de aanspraken voor een actieve deelnemer niet wettelijk geindexeerd hoeven te worden?
- er wel wettelijk geïndexeerd dient te worden vanaf 01.01.2004, de start van de geïndexeerde middelloonregeling?
- verzwijgt, dat ze rekening gehouden hebben met indexaties?
- eigenlijk alleen mag indexeren, als beide ex-partners dat samen uitdrukkelijk overeengekomen zijn?
- dat u de indexaties tot 01.01.2004 zelf niet ontvangt, maar dat deze ontrokken worden aan opbouw na de datum scheiding?
- u in feite tientallen tot honderden euro's meer moet overdragen aan uw ex-partner?

Wist u dat, de heer A. Paulis, direkteur Actuariaat van het ABP, het ermee eens,
-
dat het ABP opgaven verstrekt, waardoor de eigen deelnemer (ten onrechte) meer moet verrekenen met zijn ex-partner
- mevrouw Corien Wortmann-Kooi, bestuursvoorzitter van het ABP, het hier ook mee eens is?

Wist u dat Rechtbank Haarlem het rechtvaardig vind dat (als sprake was van een eindloonregeling)
-
initiële procentuele salarisverhogingen gezien mogen worden als pensioen indexering?
- het gaat om pensioen wat eerst na de datum scheiding is opgebouwd?
- deelnemers daardoor pensioen moeten overdragen aan ex-partners, wat ze zelf niet ontvangen?
- deelnemers tot in lengte van dagen het pensioen van hun ex zouden moeten indexeren?
- deelnemers bij commerciële verzekeraars alsnog daardoor gedwongen zouden kunnen worden tot indexering?

Wist u dat een Rechtbank zich moet realiseren dat
- uitspraken/arresten grote gevolgen kunnen hebben voor andere gescheiden deelnemers?
- ze op dit gebied een zeer verantwoordelijke taak hebben?
- als ze uitspraken doen, de verantwoordelijkheid van die uitspraak bij de rechtbank ligt?

Wist u dat als u gescheiden bent voor 1 mei 1995, het ABP
- al vanaf het jaar 2000 op basis van de tarieven op het moment van aanvraag de Boon van Loon berekening vervaardigd?
- in het Boon van Loon arrest de waarde van de aanspraken op het moment van scheiding bepalend is?
- als het ABP op andere tarieven overgaat (lees sterftetafels) de aanspraken met gesloten beurs overgezet worden?
- u pensioen moet gaan verrekenen wat eerst na de datum scheiding is opgebouwd?
- u daardoor honderden euro's meer moet overdragen, dan wanneer daadwerkelijk op het moment van scheiding gerekend zou zijn?
- rekent, alsof alle aanspraken zijn aangekocht op het moment van verstrekken van de opgave?
- daarmee aangeeft, de juiste reserves in huis te hebben en derhalve nimmer hoeft te korten?

Wist u dat als u gescheiden bent voor 1 mei 1995,
- mannen bij het ABP tot over de de 70% van de waarde op het moment van scheiding moeten overdragen aan de ex-partner?
- dat dat bij vrouwen bij het ABP kan oplopen tot boven de 100% van de waarde op het moment van scheiding?
- dat het en ... en...... en is en dat het ABP zijn eigen werknemers/deelnemers piepelt?

Wist u dat het ABP een dilemma heeft?
- het ABP kan zich niet veroorloven toe te geven dat ze fout zitten!
- stelt u zich eens voor, het aantal claims dat ze dan tegemoet kunnen zien!
- ze kunnen niet anders dan blijven verklaren dat hun opgaven niet fout zijn of onrechtvaardig!

Wist u dat
- er een rechter is die vind dat mijn website er nu niet bepaald professioneel uitziet?
- dat natuurlijk klopt, maar ik liever mensen kosteloos help als ze het echt niet kunnen betalen, dan daar mijn geld aan uit te geven?
- ik van een rechter verwacht dat ie uitspraken doet die gebaseerd zijn op kennis van zaken?
- rechters veelal uitspraken doen op pensioengebied, die nergens op gebaseerd zijn?
- de rechter een pensioenspecialist kan aanschakelen?
- dat dat zelden gebeurd?

Wist u dat
- u nimmer kunt bewijzen iets niet ontvangen te hebben?
- dat er advocaten zijn die gebruik maken van deze omgekeerde bewijslast?

Wist u dat
- ik geen professionele adviseur ben, zoals bedoeld door de Autoriteit Financiële Markten?
- ik nimmer zal pretenderen een adviseur te zijn, die mensen adviseert?
- ik zowel juridisch, als rekenkundig, als administratief technisch, als pensioentechnisch door de wol geverfd ben?

Wist u dat er vrouwen zijn die,
- op de hoogte zijn dat het ABP vanaf 2009 (en kennelijk al vanaf 2000) verkeerd rekent?
- voet bij stuk houden dat ze een opgave willen hebben van het ABP op basis van de huidige tarieven?

Wist u dat,
- er mannen zijn, die ten onrechte ruim meer dan 50% moeten overdragen aan hun ex?
- er ook mannen zijn die bewust verzwijgen dat ze pensioen opgebouwd hebben?
- als afstand gedaan wordt van een pensioen dat expliciet in het convenant vermeld moet worden?

- als in het convenant vermeld staat, dat zij terzake van elkaar niets meer te vorderen hebben
- de vrouw niet hoefde te begrijpen dat de kwijtingsbepaling ook toe zag op de pensioenrechten?
- dat wanneer een ex opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verwijgt?

- het mogelijk is dat hij/zij het aandeel in die goederen verbeurt aan de andere partner? BW 3 art 194 lid 2!

Wist u dat er (pensioen)advocaten zijn,
-
die spelletjes spelen?
- die dingen beweren die pertinent niet juist zijn?
- die aangeven begin dan maar een rechtszaak?
- die weten dat de kosten van een advocaat door de meeste mensen niet op te brengen zijn?
- die dreigen, als je een rechtszaak begint, de uitkering aan de ex te beëindigen?
- die niet weten hoe de Pensioen- en Spaarfondsenwet in elkaar steekt als sprake was van een eindloonregeling?
- die niet weten, dat als in geval scheiding artikel 8 lid 3 van de PSW hogere uitkomsten geeft, artikel 8 lid 2 vervalt?
- die niet weten, dat artikel 8 lid 2 minimaal toegepast moet worden, als artikel 8 lid 3 van de PSW, lagere uitkomsten geeft?

Wist u dat de rechter,
- geen eigen rechter mag spelen?
- afhankelijk is van de dagvaarding opgesteld door de advocaat?
- niet meer kan eisen, dan in de dagvaarding omschreven staat?
- dus alleen zijn werk goed kan doen, als de advocaat zijn huiswerk goed gemaakt heeft?

Wist u dat als sprake is van Gesubsidieerde Rechtsbijstand:
- je afhankelijk van je inkomen, eenmalig een eigen bijdrage moet betalen, oplopend van € 0,- tot en met € 853,00 (peil 2020)?
- dat je er met deze bijdrage niet bent, als je een rechtszaak begint?
- dat je als je (ten onrechte) verliest, je alsnog proceskosten, griffiekosten enz. moet betalen?
- dat deze bedragen zo hoog kunnen oplopen, dat procederen alsnog onbetaalbaar wordt voor de meeste mensen?

Wist u dat de Raad voor Rechtsbijstand:
- een uiteindelijk resultaat, ook al is de ex dat verschuldigd over tig jaar, als eenmalig beschouwd?
- De schuld niet middelt? En als dat de grens overstijgt, je alsnog alle advocaatkosten zelf mag betalen?
- kennelijk niet bedoeld is voor een ex-partner, die met terugwerkende kracht pensioen claimt van haar ex?

- het niet als één bedrag beschouwt, als het eenmalige bedrag vertaald wordt naar een periodieke uitkering?

Wist u dat als sprake is van een rechtsbijstandverzekering
- alles in relatie tot een scheiding uitgesloten is?

Wist u dat onze Staatssecretaris van Sociale Zaken (is onze wetgever dus):
- vind, dat de toegang tot de rechtbank desondanks voor iedere burger toegankelijk moet zijn?

Wist u dat de pensioenverzekeraars tot ruim na het jaar 2000 altijd rekening hielden,
- met een rekenrente van 4% voor de financiering van toegezegde aanspraken
- dat deze rekenrente op dat moment in feite niets te maken heeft met de hoogte van de toegezegde aanspraken
- maar alleen met de hoogte van de premie die voor het pensioen gevraagd werd!
- dat er een advocaat is die bij hoog en laag vol houd dat deze rekenrente hetzelfde als indexatie is?
- dat de ex-partner daardoor niet de indexeringen krijgt waar ze wettelijk recht op heeft?
- dat dat dezelfde advovaat is, die dreigt als je een rechtszaak begint, dan stop haar ex met uitkeren?

Wist u dat het ABP,
- fulltimers die in de tachtiger jaren parttime gingen werken enorm benadeeld heeft
- de werkgever of de werknemer niet geinformeerd heeft dat de 5%-knip aangevraagd moest worden?
- als dat wel gebeurde, de fulltime jaren als een aparte dienstlijn beschouwde?
- als dat niet gebeurde de parttime berekeningsgrondslag beschouwde als een fulltime grondslag?
- de toegezegde aanspraak tot dat moment opgebouwd, bijna volledig in haar eigen zak (de zak van het ABP) stopte?
- zich tegen dit soort grove fouten ingedekt heeft bij de privatisering per 1 januari 1996
- dit de datum is, waarop de ABP-wet werd ingetrokken en beschermende wetgeving is geformuleerd!
- het ABP op dat moment niet meer aansprakelijk gesteld kon worden voor fouten gemaakt in het verleden?
- daarmee ook de ex-partner sterk benadeeld heeft? Het te verrekenen pensioen in feite te laag is vastgesteld?

Wist u dat de Ombudsvrouw Pensioenen:
- betaald wordt door de gezamenlijke pensioenverzekeraars?
- daardoor niet kan sanctioneren?
- alleen kan bemiddelen in pensioendossiers?
- als je echt een geschil hebt met een pensioenuitvoerder, je verwijst naar de rechter?

Wist u dat in de Pensioen- en Spaarfondsenwet is opgenomen met ingang van 1 augustus 1987:
- dat ingeval van uitdiensttreding aanspraak gemaakt wordt op mininaal een tijdsevenredig ouderdomspensioen?
- dat ingeval van scheiding de Boon/van Loon opgave hierop gebaseerd dient te worden?
- dat in artikel 8 lid 3 vermeld staat, dat als de aanspraak op basis van betaalde premies hoger is, deze geldt?

Wist u dat Nationale Nederlanden verklaard heeft op:
- 24.06.2019 dat wettelijk pas recht bestaat op tijdsevenredig partnerpensioen sinds de Pensioenwet van 2007?
- 15.08.2019 dat uitstelfinanciering met ingang van 1 januari 2000 verboden was?

Wist u dat met ingang van 1 januari 2000 de eindloonregelingen stelselmatig de nek omgedraaid werden in Nederland?
- wist u dat dat kwam omdat de toename van de backservice niet meer gepassiveerd mocht worden op de balans?
- wist u dat met de backservice van de onderneming de Winst gedrukt werd?
- wist u dat werkgevers daardoor fors minder vennootschapsbelasting hoefde te betalen?
- wist u dat een eindloonregeling een % per dienstjaar toekent vanaf datum in dienst op basis van het laatstgenoten salaris?
- wist u dat forse salarisverhogingen vlak voor uitdiensttreding leidde tot gigantisch hoge backserviceverplichtingen?
- wist u dat tot 1 augustus 1987 je veelal niet meer aanspraken meekreeg, dan waarvoor betaald was?
- wist u dat dat soms beduidend minder was, dan de eindloontoezegging die u van uw werkgever gehad had?
- wist u dat met ingang van 1 augustus 1987 bij uitdiensttreding verplicht gesteld werd dat je aanspraken op basis van eindloon mee kreeg?
- wist u dat er daardoor een groot aantal werkgevers failliet dreigden te gaan?
- wist u dat onze wetgever daarom artikel 8 lid 4 in de Pensioen- en Spaarfondsenwet heeft laten opnemen?
- wist u dat de werkgever ingeval van waardeoverdracht wel de aanspraken op basis van eindloon moest overdragen?
- wist u dat artikel 8 lid 4 de toezegging onverlet laat, dus alleen iets zegt over de financiering?
- wist u dat de werknemer na uit diensttreding alsnog de aanspraken op eindloon meekreeg ?
- wist u dat de ex-partner bij scheiding op basis van het eindloon aanspraak maakt op een deel van het pensioen?
- wist u dat er pensioenverzekeraars zijn die hier ten onrechte geen rekening mee gehouden hebben?
- wist u dat er ex-partners zijn die daardoor helemaal geen pensioen van hun ex ontvangen?

Wist u dat de heer Koolmees in het Financieel Dagblad (3 februari 2020) verklaart heeft dat:
- als deelnemers dit vragen, dat pensioenuitvoerders volledig en verifieerbaar moeten voorrekenen hoe zij pensioenbedragen hebben berekend
- dat als dit onvoldoende gebeurt Minister Koolmees wetgeving overweegt!


Laatstelijk aangepast: 31 mei 2023

 

Terug naar PensioenScheiden of PensioenWeetjes