PensioenScheiden

Wist u dat, als u gescheiden bent voor 1 mei 1995, en u nog actief deelneemt, het ABP
-
u vanaf dat moment voor wat betreft de hoogte van het te verrekenen pensioen, als een gewezen deelnemer ziet
- vanaf dat moment zonder dat daar wettelijke gronden voor aanwezig zijn, het te verrekenen pensioen indexeert?
- het ABP eigenlijk alleen mag indexeren als u daar expliciet om gevraagd heeft?
- dat de aanspraken voor een actieve deelnemer niet wettelijk geindexeerd hoeven te worden?
- er wel wettelijk geïndexeerd dient te worden vanaf 01.01.2004, de start van de geïndexeerde middelloonregeling?
- verzwijgt, dat ze rekening gehouden hebben met indexaties?

- eigenlijk alleen mag indexeren, als beide ex-partners dat samen uitdrukkelijk overeengekomen zijn?
- dat u de indexaties tot 01.01.2004 zelf niet ontvangt, maar dat deze ontrokken worden aan opbouw na de datum scheiding?
- u in feite tientallen tot honderden euro's meer moet overdragen aan uw ex-partner?

Wist u dat als u gescheiden bent voor 1 mei 1995, het ABP de ex-partner
- de waarde van het ouderdomspensioen vaststelt als zijnde een uitkering op twee levens
- van het Boon van Loon arrest een verzekering maakt?
- compenseert, voor het feit dat de man gemiddeld korter leeft dan de vrouw?
- u honderden euro's meer moet overdragen aan uw ex-partner, dan wanneer gerekend zou zijn met een uitkering op 1 leven?

Wist u dat als u gescheiden bent voor 1 mei 1995, het ABP
- al vanaf het jaar 2000 op basis van de tarieven op het moment van aanvraag de Boon van Loon berekening vervaardigd?
- in het Boon van Loon arrest de waarde van de aanspraken op het moment van scheiding bepalend is?
- als het ABP op andere tarieven overgaat (lees sterftetafels) de aanspraken met gesloten beurs overgezet worden?
- u pensioen moet gaan verrekenen wat eerst na de datum scheiding is opgebouwd?
- u daardoor honderden euro's meer moet overdragen, dan wanneer daadwerkelijk op het moment van scheiding gerekend zou zijn?
- rekent, alsof alle aanspraken zijn aangekocht op het moment van verstrekken van de opgave?
- daarmee aangeeft, de juiste reserves in huis te hebben en derhalve nimmer hoeft te korten?

Wist u dat als u gescheiden bent voor 1 mei 1995,
- mannen bij het ABP tot over de de 70% van de waarde op het moment van scheiding moeten overdragen aan de ex-partner?
- dat dat bij vrouwen bij het ABP kan oplopen tot boven de 100% van de waarde op het moment van scheiding?
- dat het en ... en...... en is en dat het ABP zijn eigen werknemers/deelnemers piepelt?

Wist u dat
- er een rechter is die vind dat mijn website er nu niet bepaald professioneel uitziet?
- dat natuurlijk klopt, maar ik liever mensen kosteloos help als ze het echt niet kunnen betalen, dan daar mijn geld aan uit te geven?
- ik van een rechter verwacht dat ie uitspraken doet die gebaseerd zijn op kennis van zaken?
- rechters veelal uitspraken doen op pensioengebied, die nergens op gebaseerd zijn?
- de rechter een pensioenspecialist kan aanschakelen?
- dat dat zelden gebeurd?

Wist u dat
- u nimmer kunt bewijzen iets niet ontvangen te hebben?
- dat er advocaten zijn die gebruik maken van deze omgekeerde bewijslast?

Wist u dat
- ik geen professionele adviseur ben, zoals bedoeld door de Autoriteit Financiële Markten?
- ik nimmer zal pretenderen een adviseur te zijn, die mensen adviseert?
- ik zowel juridisch, als rekenkundig, als administratief technisch, als pensioentechnisch door de wol geverfd ben?

Wist u dat er vrouwen zijn die,
- ook na 23 jaar huwelijk, ten onrechte geen pensioen van hun ex krijgen?
- soms meer dan 100% moeten overdragen van hetgeen opgebouwd is op de datum scheiding
?
- op de hoogte zijn dat het ABP vanaf 2009 verkeerd rekent?
- voet bij stuk houden dat ze een opgave willen hebben van het ABP op basis van de huidige tarieven?

Wist u dat,
- er mannen zijn, die ten onrechte ruim meer dan 50% moeten overdragen aan hun ex?
- er ook mannen zijn die bewust verzwijgen dat ze pensioen opgebouwd hebben?
- als afstand gedaan wordt van een pensioen dat expliciet in het convenant vermeld moet worden?

- als in het convenant vermeld staat, dat zij terzake van elkaar niets meer te vorderen hebben
- de vrouw niet hoefde te begrijpen dat de kwijtingsbepaling ook toe zag op de pensioenrechten?
- dat wanneer een ex opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verwijgt?

- het mogelijk is dat hij/zij het aandeel in die goederen verbeurt aan de andere partner? BW 3 art 194 lid 2!

Wist u dat er advocaten zijn,
-
die spelletjes spelen?
- die dingen beweren die pertinent niet juist zijn?
- die aangeven begin dan maar een rechtszaak?
- die weten dat de kosten van een advocaat door de meeste mensen niet op te brengen zijn?
- die dreigen, als je een rechtszaak begint, de uitkering aan de ex te beëindigen?

Wist u dat de rechter,
- geen eigen rechter mag spelen?
- afhankelijk is van de dagvaarding opgesteld door de advocaat?
- niet meer kan eisen, dan in de dagvaarding omschreven staat?
- dus alleen zijn werk goed kan doen, als de advocaat zijn huiswerk goed gemaakt heeft?

Wist u dat als sprake is van Gesubsidieerde Rechtsbijstand:
- je afhankelijk van je inkomen, eenmalig een eigen bijdrage moet betalen, oplopend van € 0,- tot en met € 853,00 (peil 2020)?
- dat je er met deze bijdrage niet bent, als je een rechtszaak begint?
- dat je als je (ten onrechte) verliest, je alsnog proceskosten, griffiekosten enz. moet betalen?
- dat deze bedragen zo hoog kunnen oplopen, dat procederen alsnog onbetaalbaar wordt voor de meetse mensen?

Wist u dat de Raad voor Rechtsbijstand:
- een uiteindelijk resultaat, ook al is de ex dat verschuldigd over tig jaar, als eenmalig beschouwd?
- De schuld niet middelt? En als dat de grens overstijgt, je alsnog alle advocaatkosten zelf mag betalen?
- kennelijk niet bedoeld is voor een ex-partner, die met terugwerkende kracht pensioen claimt van haar ex?

- het niet als één bedrag beschouwt, als het eenmalige bedrag vertaald wordt naar een periodieke uitkering?

Wist u dat als sprake is van een rechtsbijstandverzekering
- alles in relatie tot een scheiding uitgesloten is?

Wist u dat onze Staatssecretaris van Sociale Zaken (is onze wetgever dus):
- vind, dat de toegang tot de rechtbank desondanks voor iedere burger toegankelijk moet zijn?

Wist u dat de pensioenverzekeraars tot ruim na het jaar 2000 altijd rekening hielden,
- met een rekenrente van 4% voor de financiering van toegezegde aanspraken
- dat deze rekenrente op dat moment in feite niets te maken heeft met de hoogte van de toegezegde aanspraken
- maar alleen met de hoogte van de premie die voor het pensioen gevraagd werd!
- dat er een advocaat is die bij hoog en laag vol houd dat deze rekenrente hetzelfde als indexatie is?
- dat de ex-partner daardoor niet de indexeringen krijgt waar ze wettelijk recht op heeft?
- dat dat dezelfde advovaat is, die dreigt als je een rechtszaak begint, dan stop haar ex met uitkeren?

Wist u dat het ABP,
- fulltimers die in de tachtiger jaren parttime gingen werken enorm benadeeld heeft
- de werkgever of de werknemer niet geinformeerd heeft dat de 5%-knip aangevraagd moest worden?
- als dat wel gebeurde, de fulltime jaren als een aparte dienstlijn beschouwde?
- als dat niet gebeurde de parttime berekeningsgrondslag beschouwde als een fulltime grondslag?
- de toegezegde aanspraak tot dat moment opgebouwd, bijna volledig in haar eigen zak (de zak van het ABP) stopte?
- zich tegen dit soort grove fouten ingedekt heeft bij de privatisering per 1 januari 1996
- dit de datum is, waarop de ABP-wet werd ingetrokken en beschermende wetgeving is geformuleerd!
- het ABP op dat moment niet meer aansprakelijk gesteld kon worden voor fouten gemaakt in het verleden?
- daarmee ook de ex-partner sterk benadeeld heeft? Het te verrekenen pensioen in feite te laag is vastgesteld?

Wist u dat het ABP en BPF Bouw (en er zijn er meer) ten onrechte indexeren,
- ook als daar door de deelnemer niet om gevraagd is?
- en de ex-partner er niet op wijzen dat dit pensioen wettelijk niet geïndexeerd hoeft te worden?
- er alleen geindexeerd moet worden als het opgebouwde pensioen ook geïndexeerd wordt?

Wist u dat het ABP, PMT (en er zijn er meer),
- de Boon/van Loon berekeningen vervaardigen op het tarief op het moment van aanvragen?
- het te verrekenen pensioen daardoor veel te hoog wordt vastgesteld?
- het te verrekenen pensioen alleen berekend kan worden op het tarief ten tijde van de scheiding?
- het te verrekenen pensioen 1,5 tot 2 keer daardoor te hoog wordt vastgesteld?

Wist u dat het ABP,
- vanaf 27 november 1981 geen rekening gehouden heeft met de matiging van het te verrekenen pensioen?
- het te verrekenen pensioen had moeten matigen tot 50% van de opbouw op datum scheiding?
- tot dusver nimmer de moeite heeft genomen haar deelnemers hier op te wijzen?

Wist u dat PME,
- geen Boon/van Loon berekeningen "meer" vervaardigd?
- dat altijd wel gedaan heeft?
- de berekeningen ook vervaardigde op het moment van de aanvraag?
- kennelijk op een bepaald moment wist, dat de berekeningen fout waren?
- kennelijk niet met terugwerkende kracht gedwongen wilde worden, alsnog de juiste opgave te vervaardigen?
- net zoals het ABP, het te verrekenen pensioen had moeten matigen tot 50% van de opbouw?

Wist u dat er meer pensioenuitvoerders zijn:
- die geen rekening houden met de matiging van 50%?

Wist u dat de Ombudsvrouw Pensioenen:
- betaald wordt door de gezamenlijke pensioenverzekeraars?
- daardoor niet kan sanctioneren?
- alleen kan bemiddelen in pensioendossiers?
- als je echt een geschil hebt met een pensioenuitvoerder, je verwijst naar de rechter?

Wist u dat in de Pensioen- en Spaarfondsenwet is opgenomen met ingang van 1 augustus 1987:
- dat ingeval van uitdiensttreding aanspraak gemaakt wordt op mininaal een tijdsevenredig ouderdomspensioen?
- dat ingeval van scheiding de Boon/van Loon opgave hierop gebaseerd dient te worden?
- dat in artikel 8 lid 3 vermeld staat als de aanspraak op basis van betaalde premie hoger is, deze geldt?

Wist u dat Nationale Nederlanden verklaard heeft op:
- 24.06.2019 dat wettelijk pas recht bestaat op tijdsevenredig partnerpensioen sinds de Pensioenwet van 2007?
- 15.08.2019 dat uitstelfinanciering met ingang van 1 januari 2000 verboden was?

Wist u dat met ingang van 1 januari 2000 de eindloonregelingen stelselmatig de nek omgedraaid werden in Nederland?
- wist u dat dat kwam omdat de toename van de backservice niet meer gepassiveerd mocht worden op de balans?
- wist u dat met de backservice van de onderneming de Winst gedrukt werd?
- wist u dat werkgevers daardoor fors minder vennootschapsbelasting hoefde te betalen?
- wist u dat een eindloonregeling een % per dienstjaar toekent vanaf datum in dienst op basis van het laatstgenoten salaris?
- wist u dat forse salarisverhogingen vlak voor uitdiensttreding leidde tot gigantisch hoge backserviceverplichtingen?
- wist u dat tot 1 augustus 1987 je veelal niet meer aanspraken meekreeg, dan waarvoor betaald was?
- wist u dat dat soms beduidend minder was, dan de eindloontoezegging die u van uw werkgever gehad had?
- wist u dat met ingang van 1 augustus 1987 bij uitdiensttreding verplicht gesteld werd dat je aanspraken op basis van eindloon mee kreeg?
- wist u dat er daardoor een groot aantal werkgevers failliet dreigden te gaan?
- wist u dat onze wetgever daarom artikel 8 lid 4 in de Pensioen- en Spaarfondsenwet heeft laten opnemen?
- wist u dat de werkgever ingeval van waardeoverdracht wel de aanspraken op basis van eindloon moest overdragen?
- wist u dat artikel 8 lid 4 de toezegging onverlet laat, dus alleen iets zegt over de financiering?
- wist u dat de werknemer na uit diensttreding alsnog de aanspraken op eindloon meekreeg ?
- wist u dat de ex-partner bij scheiding op basis van het eindloon aanspraak maakt op een deel van het pensioen?
- wist u dat er pensioenverzekeraars zijn die hier ten onrechte geen rekening mee gehouden hebben?
- wist u dat er ex-partners zijn die daardoor helemaal geen pensioen van hun ex ontvangen?

Wist u dat Stichting Pensioenfonds Siemens:
- heeft verklaard op 28.01.2010 dat het partnerpensioen jaarlijks tijdsevenredig afgefinancierd werd?
- heeft verklaard dat ze dat gedaan zouden hebben uit het oogpunt van risico?
- dat dat een drogreden is, omdat dat gloeiende druppels op een hete plaat zijn?
- dit niet gereglementeerd heeft, dus niet opgenomen heeft in het pensioenreglement?

Wist u dat de heer Koolmees in het Financieel Dagblad (3 februari 2020) verklaart heeft dat:
- als deelnemers dit vragen, dat pensioenuitvoerders volledig en verifieerbaar moeten voorrekenen hoe zij pensioenbedragen hebben berekend
- dat als dit onvoldoende gebeurt Minister Koolmees wetgeving overweegt!


Laatstelijk aangepast: 01 oktober 2020

 

Terug naar PensioenScheiden of PensioenWeetjes