Pensioenfonds AMP / ABP

Betreft: Berekening Boon van Loon arrest gehuwde vrouwen* trekt scheef.

Mevrouw 1 is werkzaam bij een werkgever die onder het AMP viel. De administratie wordt echter uitgevoerd door het ABP.
Scheiding: 01.02.1988 Leeftijd vrouw 36,33333 Leeftijd man 40,75 LV 4,4167

Volgens brief 04.11.1997 Aanspraak Contante waarde Faktor  
OP vrouw en man leven hfl 2.806,17 hfl 4.630.02 1,65 1,6500
OP vrouw na overlijden man* hfl 2.806,17 hfl 5.660,04 2,017 3,6670 - 1,6500
Bijzonder NP hfl 1.480,24 hfl 1.126,46 0,761 18,3980-17,6370
         
Totaal CW   hfl 11.416,52   Te verrekenen
        Pensioen met X
De helft v/d CW   hfl 5.708,26    
Af: CW Bijz NP   hfl 1.126,46    
Te verrekenen   hfl 4.581,80 1,6500 hfl 2.778,00

De faktoren zijn vastgesteld op basis van een rentevoet van 4% en van de sterftetafels
Gehele bevolking mannen 1985 en 1990 en vrouwen 1985 - 1990
* Zou een ongehuwdenpensioen moeten betreffen, zoals omschreven klopt dat dus niet.

Berekening PensioenScheiden Aanspraak Contante waarde Faktor  
OP vrouw gehuwd hfl 2.806,17 hfl 10.290,06 3,667  
OP vrouw na overlijden man        
Bijzonder NP hfl 1.480,24 hfl 1.126,46 0,761 18,3980-17,6370
         
Totaal CW   hfl 11.416,52   Te verrekenen
        Pensioen met X
De helft v/d CW   hfl 5.708,26    
Af: CW Bijz NP   hfl 1.126,46    
Te verrekenen   hfl 4.581,80 3,667 hfl 1.249,47

Mevrouw 2 is werkzaam bij een werkgever die onder het ABP viel.
Scheiding: 21.01.1992 Leeftijd vrouw 49,83333 Leeftijd man 54,25 LV 4,4167

Volgens brief 13.03.1992 Aanspraak Contante waarde Faktor  
OP vrouw gehuwd hfl 6.126,77 hfl 16.223,69 2,648  
OP vrouw na overlijden man hfl 6.757,61 hfl 23.388,09 3,461 6,109 - 2,648
Bijzonder NP hfl 3.338,38 hfl 3.047,94 0,913 14,057 - 13,144
         
Totaal CW   hfl 42.659,72   Te verrekenen
        Pensioen met X
De helft v/d CW   hfl 21.329,86    
Af: CW Bijz NP   hfl 3.047,94    
Te verrekenen   hfl 18.281,92 2,648 hfl 6.904,05

De faktoren zijn vastgesteld op basis van een rentevoet van 4% en van de sterftetafels
Gehele bevolking mannen 1980 en 1985 en vrouwen 1980 - 1985

Berekening PensioenScheiden Aanspraak Contante waarde Faktor  
OP vrouw gehuwd hfl 6.126,77 hfl 37.428,44 6,109  
OP vrouw na overlijden man hfl 630,84 hfl 2.183,34 3,461 6,109 - 2,648
Bijzonder NP hfl 3.338,38 hfl 3.047,94 0,913 14,057 - 13,144
         
Totaal CW   hfl 42.659,72   Te verrekenen
        Pensioen met X
De helft v/d CW   hfl 21.329,86    
Af: CW Bijz NP   hfl 3.047,94    
Te verrekenen   hfl 18.281,92 6,109 hfl 2.992,62

Uitgangspunten berekening:
Voor het vaststellen van het te verrekenen pensioen wordt rekening gehouden met een faktor welke gebaseerd is op twee levens. Veelal is de vrouw jonger dan de man. Omdat de man gemiddeld minder lang leeft dan de vrouw en dus minder lang kan genieten van het te verrekenen pensioen is het ABP/AMP van mening dat de man daarvoor gecompenseerd dient te worden.

Mijn mening: Uit het Boon van Loon arrest komt duidelijk naar voren dat het te verrekenen pensioen eerlijk en billijk vastgesteld dient te worden. Door van het arrest een verzekering te maken worden vrouwen ernstig benadeeld.
Naar mijn mening dient voor vaststelling van het te verrekenen pensioen uitgegaan te worden van een faktor alleen gebaseerd op het leven van de vrouw.

Naar mijn mening zou het ABP geen rekening mogen houden met het Ongehuwdenpensioen voor scheidingen tot 1 mei 1995. Onder de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding wordt het Ongehuwdenpensioen ook niet verevend. Het Ongehuwdenpensioen komt immers alleen tot uitkering als de deelnemer op zijn pensioendatum ongehuwd is!

M.b.t. het AMP ligt er een arrest, waarin de rechterlijke macht aangegeven heeft dat de waarde van het Ongehuwdenpensioen mede betrokken dient te worden in de Boon van Loon berekening. Tot 1 januari 2006 vielen alle rijksonderdelen echter onder aparte wetten. De uitspraak gedaan voor een deelnemer onder het AMP geld naar mijn mening dus niet voor een deelnemer die onder het ABP valt.

Onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding komt het Ongehuwdenpensioen overigens niet voor verevening in aanmerking. Het Ongehuwdenpensioen komt immers alleen tot uitkering als de deelnemer op het moment van pensionering ongehuwd is. Het pensioen vindt zijn oorsprong dus niet in het huwelijk.

Alleen is hier dan wel sprake van een Ongehuwdenpensioen?
Wat wordt in de pensioenwereld onder een Ongehuwdenpensioen verstaan?
Voor een gehuwde deelnemer werd bij de vaststelling van de pensioenaanspraken rekening gehouden met de gehuwde AOW en voor een ongehuwde deelnemer werd rekening gehouden met de ongehuwde AOW. De toezegging die gedaan werd luidde veelal als volgt: Je krijgt 70% van je laatstgenoten salaris inclusief de AOW. Op het moment dat iemand ongehuwd wordt (zoals ingeval van scheiding of overlijden) komt zo'n iemand dus tekort. Immers bij de vaststelling van zijn of haar aanspraken is rekening gehouden met de gehuwde AOW. Naast het ouderdomspensioen werd een "Ongehuwdenpensioen" afgesloten ter grootte van het verschil tussen de gehuwde en de ongehuwde AOW.

Het ABP geeft echter in zijn berekening aan dat alleen rekening gehouden mag worden met het "Ongehuwdenpensioen" als de meeverzekerde (ex)-partner overleden is. Dus niet ingeval van scheiding?

Uitspraak rechtbank m.b.t. Ongehuwdenpensioen:
In een arrest van de Rechtbank Den Haag ECLI:NL:HR:1992:ZCO564 (Nemesis 1992) is echter besloten dat ook de waarde van het ongehuwdenpensioen meegenomen dient te worden. Dit betrof overigens een zaak welke betrekking had op de Algemene Militaire Pensioenwet.

* Voor de goede orde, de berekening van het te verrekenen pensioen trekt sinds ongeveer 2009 ook voor mannelijke deelnemers scheef!!!

Laatstelijk aangepast : 27 augustus 2018

Terug naar PensioenScheiden of Open Brief 2015.10.10