Terug naar website Pensioenscheiden of Open brief

Pensioenuitvoerder voert het Boon van Loon arrest niet meer juist uit!

Bent u voor 1 mei 1995 gescheiden en na 27 november 1981 en heeft u na 1 januari 2009  een berekening bij uw pensioenuitvoerder opgevraagd om het te verrekenen pensioen vanaf uw pensioendatum aan uw ex-partner te kunnen uitkeren?

Dan valt u onder het Boon van Loon arrest. Dit arrest wordt door steeds meer pensioenuitvoerders niet meer naar behoren uitgevoerd.

Het kan zijn dat u meer dan het dubbele moet verrekenen met uw ex-partner dan wanneer u de opgave op het moment van scheiding aangevraagd had.

Voor scheidingen tot 1 mei 1995 geldt dat de waarde van het partnerpensioen (nabestaandenpensioen) wordt betrokken in de verrekening van het ouderdomspensioen.

Er zijn pensioenuitvoerders die de tariefgrondslagen hanteren op het moment van aanvraag en niet, zoals de enige juiste manier is, het hanteren van de grondslagen op het moment van scheiding.

Het Boon van Loon arrest gaat uit van het pensioenvermogen (lees: reserve) op het moment van scheiding.

Doordat mensen steeds ouder worden, zijn in de jaren zestig, zeventig, tachtig en eerder eigenlijk te lage tarieven gehanteerd. Er werd toen rekening gehouden met andere sterftetafels, waardoor, nu, op het moment van pensionering er eigenlijk te weinig reserve in de kas zit/zat om tot de datum van het gemiddelde overlijden gegarandeerd te kunnen uitkeren. Ook het dalen van de intrest speelt een rol. Het verwachte te maken minimale rendement op de premies (lees: reserve) is gedaald.

Het ouderdomspensioen is hierdoor een stuk duurder geworden is en het partnerpensioen goedkoper. Het gat in waarde  is daardoor groter geworden waardoor er veel meer verrekend moet worden dan wanneer u tijdig, is op het moment van scheiding, de berekening had laten uitvoeren.

Als een verzekeraar overgaat op nieuwe sterftetafels of een andere rekenrente worden de aanspraken van verzekerden echter niet verhoogd of verlaagd, maar worden met gesloten beurs overgezet. Met andere woorden de aanspraken wijzigen niet.

Als de aanspraken van verzekerden niet wijzigen als gevolg van het doorvoeren van een tariefswijziging, kan het niet zo zijn, dat de te verrekenen aanspraken ten opzichte van een berekening op het moment van scheiding, wel een wijziging ondergaan.

In 2009 hebben PMT en PME* besloten en het ABP vanaf 2010  om in het vervolg voor nieuwe aanvragen deze te maken op basis van de tariefgrondslagen op het moment van aanvraag. Ten opzichte van een berekening op het moment van scheiding kan het bedrag wel tot 1 of meer keren hoger zijn.

Je moet dus pensioen gaan verrekenen met je ex-partner wat eerst na de scheiding is opgebouwd.

Als ook sprake is van indexering wordt dat verschil nog groter! Er wordt immers een hogere aanspraak geïndexeerd die voor een gedeelte eerst na de scheiding is opgebouwd!

Als je hier protest tegen aantekent, is het antwoord van één van de grootste verzekeraars in Nederland
Eigen Schuld Dikke Bult, had je maar een berekening moeten laten maken ten tijde van de scheiding. Als je het niet eens bent met onze opgave, dan vraag je het toch aan iemand anders. Die vrijheid is er kennelijk!

Er zijn pensioenuitvoerders die aangeven dat het arrest van de Hoge Raad de pensioenuitvoerder niet verplicht tot het verstrekken van een opgave op basis van dit Boon van Loon arrest. De pensioenuitvoerder verstrekt de opgave alleen vanuit service oogpunt. De berekening zou ook gemaakt kunnen worden door een Actuarieel Adviesbureau.

Pensioenuitvoerders vergeten hier iets uitermate belangrijks en wel het feit dat derden niet altijd in staat zijn om de premievrije aanspraken op het moment van scheiding te bepalen. Als tegenover de aanspraken jaarpremies staan zal het ouderdomspensioen op het moment van scheiding alleen juist vastgesteld kunnen worden als de tarieven nog bekend zijn.
Als de pensioenuitvoerder het tarief niet meer kent of toepast, kan geen andere conclusie getrokken worden dan dat de premievrije aanspraak van het ouderdomspensioen op het moment van scheiding niet juist vastgesteld kan worden.

Als het ouderdomspensioen altijd afgeleid zou kunnen worden van het premievrije Bijzonder Nabestaandenpensioen dan zou het probleem niet aanwezig zijn. Dat zou zonder meer moeten gelden voor scheidingen na 1 augustus 1987, maar alleen als sprake was van een eindloonsysteem, waarbij de financiering door middel van een inkoopsysteem geregeld was.

In dat geval diende het Bijzonder Nabestaandenpensioen, volgens de op dat moment geldende Pensioen- en Spaarfondsenwet, volledig afgefinancierd te worden (zie ook www.pensioenweetjes.nl pagina 2).

Een advocaat zal in de regel een opgave vragen aan de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder zal niet vermelden dat de opgave berekend wordt op foutieve grondslagen. De advocaat en de rechterlijke macht moeten er vanuit kunnen uitgaan dat de door de pensioenuitvoerder gemaakte berekening juist wordt uitgevoerd en daar zal je dan ook aan worden gehouden.
De pensioenuitvoerder zal toch niet verkeerd rekenen!

In alle kranten en media is de laatste tijd veel te lezen geweest over afstempelen.

Door op de juiste wijze de premies weg te zetten (hetzij vastrentend of in de vorm van obligaties en beleggingen) heeft men de dekkingsgraad van de fondsen lang op het juiste peil kunnen houden.

Door het dalen van de dekkingsgraad hebben een aantal pensioenfondsen (o.a. PME, PMT en het ABP*)  hun pensioenen per
1 april 2013 afgestempeld, met andere woorden verlaagd. Het met uw ex-partner te verrekenen pensioen daalt dan overigens in dezelfde mate als uw pensioen daalt.

*) Het ABP heeft de maatregel in 2014 weer teruggedraaid.

Als gevolg van het niet tijdig aanvragen van de pensioenverrekening wordt het te verrekenen pensioen vastgesteld  als zou u in de jaren ’60, ’70 en ’80 wel de juiste premie betaald hebben. En door het afstempelen is uw volledige pensioen nogmaals verlaagd per 1 april 2013.

Als u nu denkt dat dat voor iedereen het geval is, dan is het antwoord nee.

Het geldt alleen voor mensen die de berekening eerst nu aanvragen. Er wordt dus niet eenduidig gerekend. Je wordt nu ten onrechte gestraft omdat je de berekeningen niet op het moment van scheiding hebt laten uitvoeren.

PME werkelijk gebeurd :

Berekening juni 1993 Man x (nog geen rekening gehouden met indexatie 16,53%)
Ouderdomspensioen     €  8.677,77 Contante waarde €  32.230,19
Nabestaandenpensioen €  6.074,44  Contante waarde € 19.298,37   Totaal € 51.528,56

(51.528,56 : 2) - 19.298,37 = € 6.465,91 Te verrekenen pensioen per maand  € 145,07

Berekening maart 2011 Max x (nog geen rekening gehouden met indexatie 16,53%)
Ouderdomspensioen     €  8.677,77 Contante waarde €  66.515,00
Nabestaandenpensioen €  6.074,44  Contante waarde € 17.768,00   Totaal € 84.283,00

(84.283,00  : 2) – 17.768,00 = € 24.373,50  Te verrekenen pensioen per maand  € 328,25

De betrokken verzekerde was de eerste berekening kwijt en heeft op het verzoek van de ex een nieuwe berekening laten maken. Na het overhandigen van de nieuwe berekening aan de advocaat van zijn ex vond de man de oude berekening weer. De Rechtbank wist zich met de situatie geen raad. Uiteindelijk is er geschikt nabij de tweede berekening. Eerlijk? Nou nee!

Bedreigd

Als gevolg van bovenstaand verhaal (pensioenuitvoerder voert het Boon van Loon arrest niet meer uit) wordt ik bedreigd door een grote Nederlandse Pensioenverzekeraar die aangeeft dat ik als zonder hun toestemming dingen publiceer die hun belang schaden, zij alle middelen rechtens voorbehouden!
Waarom? Ik heb genoegzaam aangetoond waarom hun berekening niet juist kan zijn. Omdat ik me als éenling niet kan verweren, financiele middelen niet beschikbaar, moet ik het hoofd in den schoot leggen. Om dezelfde reden kan de betrokken verzekeraar dus ook niet door mij benoemd worden!

Mijn schuld?

PME*: In september 2014 heeft PME besloten om helemaal geen opgaven meer te verstrekken van het te verrekenen pensioen. Voor een opgave van het te verrekenen pensioen wordt verwezen naar een actuarieel adviesbureau. Voordat u een opgave laat vervaardigen is het aan te raden eerst te vragen wat de kosten zijn voor het vervaardigen van een dergerlijke berekening. Deze kan nogal prijzig zijn.

ABP: Sinds ongeveer 2012 is het ABP gestopt met het onderbouwen van hun berekening. U kunt niet meer zien op welke tariefgrondslagen de berekening gemaakt is. U kunt ook niet meer zien op welke aanspraken de berekening gebaseerd is. Kortom, u kunt niet meer controleren of de berekening juist vervaardigd is.

 

Laatstelijk aangepast : 19 maart 2017

Terug naar PensioenScheiden