PensioenScheiden

Wist u dat er vrouwen zijn die,
- ook na 23 jaar huwelijk, ten onrechte geen pensioen van hun ex krijgen?
- soms meer dan 100% moeten overdragen van hetgeen opgebouwd is op de datum scheiding
?
- op de hoogte zijn dat het ABP vanaf 2009 verkeerd rekent?

Wist u dat,
- er mannen zijn, die ten onrechte ruim meer dan 50% moeten overdragen aan hun ex?
- er ook mannen zijn die bewust verzwijgen dat ze pensioen opgebouwd hebben?
- als afstand gedaan wordt van een pensioen dat expliciet in het convenant vermeld moet worden?

- als in het convenant vermeld staat, dat zij terzake van elkaar niets meer te vorderen hebben
- de vrouw niet hoefde te begrijpen dat de kwijtingsbepaling ook toe zag op de pensioenrechten?
- dat wanneer een ex opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verwijgt?

- het mogelijk is dat hij/zij het aandeel in die goederen verbeurt aan de andere partner? BW 3 art 194 lid 2!

Wist u dat er advocaten zijn,
-
die spelletjes spelen?
- die dingen beweren die pertinent niet juist zijn?
- die aangeven begin dan maar een rechtszaak?
- die weten dat de kosten van een advocaat door de meeste mensen niet op te brengen is?
- die dreigen, als je een rechtszaak begint, de uitkering aan de ex te beëindigen?

Wist u dat de rechter,
- geen eigen rechter mag spelen?
- afhankelijk is van de dagvaarding opgesteld door de advocaat?
- niet meer kan eisen, dan in de dagvaarding omschreven staat?
- dus alleen zijn werk goed kan doen, als de advocaat zijn huiswerk goed gemaakt heeft?

Wist u dat de pensioenverzekeraars altijd rekening hielden,
- met een rekenrente van 4% voor de financiering van toegezegde aanspraken
- dat deze rekenrente in feite niets te maken heeft met de hoogte van de toegezegde aanspraken
- maar alleen met de hoogte van de premie die voor het pensioen gevraagd werd!
- dat er een advocaat is die bij hoog en laag vol houd dat deze rekenrente hetzelfde als indexatie is?
- dat de ex-partner daardoor niet de indexeringen krijgt waar ze wettelijk recht op heeft?

Wist u dat het ABP,
- fulltimers die in de tachtiger jaren parttime gingen werken enorm benadeeld heeft
- de werkgever of de werknemer niet geinformeerd heeft dat de 5%-knip aangevraagd moest worden?
- als dat wel gebeurde, de fulltime jaren als een aparte dienstlijn beschouwde?
- als dat niet gebeurde de parttime berekeningsgrondslag beschouwde als een fulltime grondslag?
- de toegezegde aanspraak tot dat moment opgebouwd, bijna volledig in zijn eigen zak stopte?
- zich tegen dit soort grove fouten ingedekt heeft bij de privatisering per 1 januari 1996
- dit de datum is, waarop de ABP-wet werd ingetrokken en beschermende wetgeving is geformuleerd!
- het ABP op dat moment niet meer aansprakelijk gesteld kon worden voor fouten gemaakt in het verleden?
- daarmee ook de ex-partner sterk benadeeld heeft? Het te verrekenen pensioen in feite te laag is vastgesteld?

Wist u dat het ABP en BPF Bouw (en er zijn er meer) ten onrechte indexeren,
- ook als daar door de deelnemer niet om gevraagd is?
- en de ex-partner er niet op wijzen dat dit pensioen wettelijk niet geïndexeerd hoeft te worden?
- er alleen geindexeerd moet worden als het opgebouwde pensioen ook geïndexeerd wordt?

Wist u dat het ABP, PMT (en er zijn er meer),
- de Boon/van Loon berekeningen vervaardigen op het tarief op het moment van aanvragen?
- het te verrekenen pensioen daardoor veel te hoog wordt vastgesteld?
- het te verrekenen pensioen alleen berekend kan worden op het tarief ten tijde van de scheiding?
- het te verrekenen pensioen 1,5 tot 2 keer daardoor te hoog wordt vastgesteld?

Wist u dat het ABP,
- vanaf 27 november 1981 geen rekening gehouden heeft met de matiging van het te verrekenen pensioen?
- het te verrekenen pensioen had moeten matigen tot 50% van de opbouw op datum scheiding?
- tot dusver nimmer de moeite heeft genomen haar deelnemers hier op te wijzen?

Wist u dat PME,
- geen Boon/van Loon berekeningen "meer" vervaardigd?
- dat wel gedaan heeft?
- de berekeningen ook vervaardigde op het moment van de aanvraag?
- kennelijk op een bepaald moment wist, dat de berekeningen fout waren?
- kennelijk niet met terugwerkende kracht gedwongen wilde worden, alsnog de juiste opgave te vervaardigen?
- net zoals het ABP, het te verrekenen pensioen had moeten matigen tot 50% van de opbouw?

Wist u dat er meer pensioenuitvoerders zijn:
- die geen rekening houden met de matiging van 50%?

Wist u dat de Ombudsvrouw Pensioenen:
- betaald wordt door de gezamenlijke pensioenverzekeraars?
- daardoor niet kan sanctioneren?
- alleen kan bemiddelen in pensioendossiers?
- als je echt een geschil hebt met een pensioenuitvoerder, je verwijst naar de rechter?

Wist u dat de Raad voor Rechtsbijstand:
- een uiteindelijk resultaat, ook al is de ex dat verschuldigd over tig jaar, als eenmalig beschouwd?
- De schuld niet middelt? En als dat de grens overstijgt, je alsnog alle advocaatkosten zelf mag betalen?
- kennelijk niet bedoeld is voor een ex-partner, die met terugwerkende kracht pensioen claimt van haar ex?

Wist u dat in de Pensioen- en Spaarfondsenwet is opgenomen met ingang van 1 augustus 1987:
- dat ingeval van uitdiensttreding aanspraak gemaakt wordt op mininaal een tijdsevenredig ouderdomspensioen?
- dat ingeval van scheiding de Boon/van Loon opgave hierop gebaseerd dient te worden?
- dat in artikel 8 lid 3 vermeld staat als de aanspraak op basis van betaalde premie hoger is, deze geldt?

Wist u dat Nationale Nederlanden verklaard heeft op:
- 24.06.2019 dat wettelijk pas recht bestaat op tijdsevenredig partnerpensioen sinds de Pensioenwet van 2007?
- 15.08.2019 dat uitstelfinanciering met ingang van 1 januari 2000 verboden was?

Wist u dat Stichting Pensioenfonds Siemens:
- heeft verklaard op 28.01.2010 dat het partnerpensioen jaarlijks tijdsevenredig afgefinancierd werd?
- heeft verklaard dat ze dat gedaan zouden hebben uit het oogpunt van risico?
- dit niet gereglementeerd heeft, dus niet opgenomen heeft in het pensioenreglement?

Laatstelijk aangepast: 26 augustus 2019

 

Terug naar PensioenScheiden of PensioenWeetjes